Centrum Laserowych Technologii Metali zostało powołane w lipcu 1996 roku jako wspólna placówka Politechniki Świętokrzyskiej i Polskiej Akademii Nauk. Powstało jako kontynuacja działającej w latach 1986-1996 w Politechnice Świętokrzyskiej Filii Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Polska Akademia Nauk przekazała Centrum aparaturę naukową  stanowiącą wyposażenie Filii IPPT.


Centrum prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. Przedmiotem jego działania  jest w szczególności:

 • kształcenie studentów Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz kształcenie podyplomowe w dziedzinie laserowej obróbki metali i tworzyw,
 • prowadzenie badań naukowych i prac wdrożeniowych ukierunkowanych na nowe technologie laserowej obróbki metali i tworzyw ze szczególnym uwzględnieniem laserowego kształtowania metali,
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie kształtowania i badania właściwości warstw powierzchniowych natryskiwanych cieplnie, elektroerozyjnych i laserowych,
 • prowadzenie prac adaptacyjnych służących przyswojeniu polskiej gospodarce światowych osiągnięć w zakresie laserowej obróbki metali i tworzyw w polskiej gospodarce.
 • kształcenie studentów na kierunku Automatyka i Robotyka i realizacja prac badawczych w tym obszarze.

Centrum specjalizuje się w zakresie laserowych technologii metali i tworzyw. Prowadzone prace mają charakter badań podstawowych mających na celu poznanie zjawisk fizycznych zachodzących podczas obróbki metali i tworzyw oraz badań stosowanych, mających na celu określenie parametrów obróbki różnych materiałów. Badania te stanowią podstawę do wdrażania technologii laserowych w przemyśle. Prowadzone prace dotyczą takich technologii laserowej obróbki metali i tworzyw sztucznych jak:

 • cięcie,
 • spawanie,
 • mikroobróbka i obróbka powierzchniowa,
 • laserowe kształtowanie metali,
 • oraz technologie kształtowania warstw powierzchniowych metodami natryskiwana cieplnego, elektroerozyjną i laserową.

Zwłaszcza w dziedzinie laserowego kształtowania metali zespół Centrum, kierowany przez twórcę i pierwszego Dyrektora Centrum, Prof. Henryka Frąckiewicza (1929-1999) uzyskał wysoką pozycję w skali międzynarodowej. W Centrum opracowano technologie laserowego kształtowania metali, z których kilka zostało opatentowanych w Polsce i USA. Prace w tej dziedzinie kontynuowane są obecnie w Centrum w ramach projektów badawczych i prac własnych. W ostatnich latach Centrum zrealizowało osiem  projektów badawczych:

 1. Badanie wybranych właściwości  użytkowych natryskanych naddźwiękowo nanokompozytowych powłok gradientowych zawierających smar stały WC12Co /Fe3O4projekt badawczy Nr N503 015 32/2296, 2007-2010. kierownik projektu: dr inż. Wojciech Żórawski
 2. Opracowanie metod filtracji powierzchni obrotowych części maszyn. projekt badawczy, MNiSW N N505 261135, 2008-2011, kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Janecki, prof. PŚk.
 3. Opracowanie technologii laserowego kształtowania materiałów. projekt badawczy MNiSW nr N50301231/1668, 2006 – 2010. kierownik projektu: dr hab. Zygmunt Mucha, prof. PŚk.
 4. Grant Patent Plus nr 517-04 – „Wsparcie uzyskania ochrony patentowej na wynalazek Pt. ‘Sposób zwiększania powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych’ i wsparcie jego komercjalizacji” (Grant zakończony 31.12.2011) kierownik projektu: dr inż. Bogusław Grabas
 5. Właściwości tribologiczne ślizgowych par tarcia z laserowo teksturowaną powierzchnią roboczą. projekt badawczy Nr N N504 217738, kierownik projektu:  prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
 6. Właściwości eksploatacyjne supertwardych powłok elektroiskrowych modyfikowanych laserowo. projekt badawczy Nr N N503 150736, kierownik projektu: dr inż. Norbert Radek
 7. Wykorzystanie laserowego przetapiania w obecności wibracji do zwiększenia powierzchni wymiany ciepła, projekt badawczy Nr NN 503 199440, kierownik projektu: dr inż. Bogusław Grabas
 8. Technologie laserowego spawania dla energetyki i ochrony środowiska”, projekt rozwojowy nr PBS1/B5/13/2012, kierownik projektu:  prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski

Obecnie w Centrum realizowane są trzy projekty badawcze a na kolejne trzy uzyskano finansowanie:

 1. Laserowe formowanie profili cienkościennych wspomagane mechanicznie – projekt badawczy PBS3 nr 246159,kierownik projektu: dr hab. Zygmunt Mucha, prof. PŚk,wykonawcy projektu: dr inż. Piotr Kurp, dr inż. Piotr Sęk, mgr inż. Hubert Danielewski, dr inż. Leszek Cedro, mgr inż. Krystian Mulczyk, mgr inż. Grzegorz Witkowski, dr hab. inż. Leszek Płonecki, dr hab. inż. Włodzimierz Zowczak, dr inż. Bogusław Grabas
 2. Projekt, badania symulacyjne i eksperymentalne równoległego manipulatora typu delta z sztucznymi muskułami pneumatycznymi, realizowany w ramach I Konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju TANGO Nr TANGO1/270131/NCBR/2015, kierownik projektu: dr inż. Paweł Łaski
 3. Badania technologii przyrostowych i procesów hybrydyzacji obróbki dla potrzeb rozwoju innowacyjnej produkcji lotniczej, Projekt badawczy NCBR: INNOLOT (I), okres realizacji 1.12.2012 – 30.11.2018 kierownik projektu: dr inż. Wojciech Żórawski, wykonawcy projektu: dr inż. Jarosław Zwierzchowski. Tematyka projektu objęta jest klauzulą poufności.

Ponadto w Centrum prowadzone są prace nad oprzyrządowaniem koniecznym do stosowania technologii laserowych.

Potwierdzeniem aktywnej działalności naukowej pracowników Centrum jest ich dorobek publikacyjny oraz uzyskane stopnie i tytuły. W okresie działania tej jednostki, jego pracownicy publikują ponad 80 prac w ciągu roku w czasopismach naukowych, krajowych i zagranicznych, a także materiałach konferencyjnych. Dwóch  z pracowników Centrum uzyskał tytuł profesora, trzech uzyskało stopień doktora habilitacyjnego i również trzech stopień doktora.   Pracownicy CLTM sprawują też opiekę nad 7 studentami Studiów Doktoranckich.

Centrum prowadzi współpracę z przemysłem w zakresie badań naukowych oraz działalności usługowej. Działalność usługowa stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie przemysłu w zakresie wykorzystania laserów do cięcia, spawania, napawania i hartowania. Przykładowo w roku 2011 współpracowaliśmy w tym zakresie z osiemnastoma przedsiębiorstwami, zarówno dużymi (SEFAKO, ISKRA ZP, Zakłady Mechaniczne Tarnów) jak i niewielkimi.


Program XX-lecia Centrum Laserowych Technologii Metali PŚk i PAN
oraz X Jubileuszowej Konferencji „TEROTECHNOLOGIA 2017”


18.10.2017 – Politechnika Świętokrzyska (Duża Sala Senatu)

1100Sesja poświęcona  XX-leciu Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej i PAN, prowadzący prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski

 • Otwarcie konferencji i powitanie zaproszonych gości
 • Wystąpienie Rektora prof. Wiesława Trąmpczyńskiego
 • Wystąpienie Dyrektora Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej i PAN prof. Bogdana Antoszewskiego
 • Wystąpienia zaproszonych gości
 • Wykład dr hab. Zygmunta Muchy prof. PŚk, dr inż. Jacka Widłaszewskiego i dr inż. Piotra Kurpa pt.: Badania kształtowania laserowego w Centrum Laserowych Technologii Metali PŚk i PAN (wygłosi dr inż. Piotr Kurp)

1200 – Sesja Plenarna Konferencji „TEROTECHNOLOGIA 2017” (Duża Sala Senatu), prowadzący dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk

 • 1200¸1220Katarzyna Staszewska-Samson, Mieczysław Scendo, Klaudia Szczerba: 3-amino-5-metylotio-1H-1,2,4-triazol jako inhibitor korozji instalacji stalowych
 • 1220¸1240Monika Krzywicka: Właściwości użytkowe stopu tytanu poddanego laserowemu teksturowaniu powierzchni
 • 1240¸1300 – Rafał Banak: Analiza pola temperatur i kształtu strefy przetopieniowej w procesie spawania laserowego
 • 1300¸1320 Łukasz Pasieczyński, Jolanta Radziszewska-Wolińska, Norbert Radek: Badania eksploatacyjne systemów powłokowych „antygraffiti” dla taboru kolejowego
 • 1320¸1330 – Dyskusja

1330¸1400Przerwa kawowa

1400¸1600 – Sesja Posterowa (Biblioteka Główna)