kierownik bud. pok. tel./fax email
mgr Maciej Skrzypczak ico_bud_a_30px 18b(c) ico_tel_30px (41) 34 24 192 ico_mail_30px mskrzypczak@tu.kielce.pl
pracownicy bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Małgorzata Człowiekowska ico_bud_a_30px 18c ico_tel_30px (41) 34 24 192 ico_mail_30px czlowiekowska@tu.kielce.pl

Biuro Zarządzania Projektami jest jednostką podlegającą bezpośrednio Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem. Zakres działania Działu określa Zarządzanie Nr 82/2016 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z 28 listopada 2016r.

Zakres działania Biura Zarządzania Projektami:

 1. Nadzór i kontrola oraz obsługa formalno-prawna i finansowa projektów badawczych realizowanych w PŚk (z wyłączeniem projektów dot. badań podstawowych), ewidencja, przygotowanie raportów, sprawozdań oraz wniosków o płatność, archiwizacja dokumentacji projektowej,
 2. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące możliwości finansowania działalności badawczej (Fundusze Europejskie, Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Nauki Polskiej itp.) oraz projektów międzynarodowych takich jak Programy Ramowe UE, Fundusz Wyszehradzki,
 3. Współpraca z kierownikami projektów oraz zespołami projektowymi w ramach przeprowadzanych kontroli i audytów, w tym udział w przygotowywaniu wymaganych dokumentów oraz nadzór nad wdrażaniem zaleceń pokontrolnych,
 4. Opracowanie i aktualizowanie wewnętrznych procedur oraz aktów prawnych dotyczących działalności B+R,
 5. Współpraca z Prodziekanami właściwymi ds. Badań Naukowych w celu podniesienia aktywności naukowo – badawczej pracowników na wydziałach,
 6. Przygotowywanie i wprowadzanie danych z zakresu działalności Biura do zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym (system POL-on),
 7. Administrowanie Bazą Danych Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo Badawczej (baza BETA),
 8. Nadzorowanie wykonania budżetów projektów zgodnie z umową o ich realizację,
 9. Sporządzanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie działalności Biura Zarządzania Projektami w podziale na jednostki organizacyjne Politechniki Świętokrzyskiej,
 10. Monitorowanie trwałości, dochodu (przychodów i kosztów) oraz wskaźników rezultatu w projektach B+R zrealizowanych w PŚk.

Przydatne linki dotyczące projektów badawczych:

 1. Projekty z Programu H2020: http://ec.europa.eu/research/participants/portal//desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html#c,topics=callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc

 2. Projekty z Funduszy Grupy Wyszehradzkiej
  http://visegradfund.org/home/

 3. Projekty z RPO WŚ 2014-2020
  http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/

 4. Projektu z PO IR 2014-2020
  https://www.poir.gov.pl

 5. Projekty z NCBiR
  http://www.ncbr.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/