Biuro Zarządzania Projektami

 

kierownik bud. pok. tel./fax email
mgr Maciej Skrzypczak ico_bud_a_30px 18b(c) ico_tel_30px (41) 34 24 192 ico_mail_30px mskrzypczak@tu.kielce.pl
pracownicy bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Małgorzata Człowiekowska ico_bud_a_30px 18c ico_tel_30px (41) 34 24 192 ico_mail_30px czlowiekowska@tu.kielce.pl

 

Biuro Zarządzania Projektami jest jednostką podlegającą bezpośrednio Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem.

Zakres działania Działu określa Zarządzanie Nr 82/2016 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z 28 listopada 2016r.

 

Zakres działania Biura Zarządzania Projektami:

1)   Nadzór i kontrola oraz obsługa formalno-prawna i finansowa projektów badawczych realizowanych w PŚk (z wyłączeniem projektów dot. badań podstawowych), ewidencja, przygotowanie raportów, sprawozdań oraz wniosków o płatność, archiwizacja dokumentacji projektowej,

2)   Działania informacyjne i promocyjne dotyczące możliwości finansowania działalności badawczej (Fundusze Europejskie, Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Nauki Polskiej itp.) oraz projektów międzynarodowych takich jak Programy Ramowe UE, Fundusz Wyszehradzki,

3)   Współpraca z kierownikami projektów oraz zespołami projektowymi w ramach przeprowadzanych kontroli i audytów, w tym udział w przygotowywaniu wymaganych dokumentów oraz nadzór nad wdrażaniem zaleceń pokontrolnych,

4)   Opracowanie i aktualizowanie wewnętrznych procedur oraz aktów prawnych dotyczących działalności B+R,

5)   Współpraca z Prodziekanami właściwymi ds. Badań Naukowych w celu podniesienia aktywności naukowo – badawczej pracowników na wydziałach,

6)   Przygotowywanie i wprowadzanie danych z zakresu działalności Biura do zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym (system POL-on),

7)   Administrowanie Bazą Danych Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo Badawczej (baza BETA),

8)   Nadzorowanie wykonania budżetów projektów zgodnie z umową o ich realizację,

9)   Sporządzanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie działalności Biura Zarządzania Projektami w podziale na jednostki organizacyjne Politechniki Świętokrzyskiej,

10)    Monitorowanie trwałości, dochodu (przychodów i kosztów) oraz wskaźników rezultatu w projektach B+R zrealizowanych w PŚk.