kierownik bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Agnieszka Leśniowska-Barchan ico_bud_a_30px 20 ico_tel_30px 41 34-24-522 ico_mail_30px a.barchan@tu.kielce.pl

pracownicy bud. pok. tel./fax email
mgr Tamara Borowicz-Serzysko ico_bud_a_30px 20 ico_tel_30px 41 34-24-159 ico_mail_30px  tamara@tu.kielce.pl
mgr Katarzyna Dobrowolska ico_bud_a_30px 20 ico_tel_30px 41 34-24-159 ico_mail_30px k.dobrowolska@tu.kielce.pl

Dział Badań Podstawowych i Działalności Statutowej jest jednostką podlegającą Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem. Zakres działania Działu określa Załącznik do Zarządzania Nr 15/2013 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z 1 marca 2013 w sprawie zasad i trybu realizacji prac badawczych. (Aktualnie trwają prace nad aktualizacją Zarządzenia w tej sprawie.)

Zakres działania Działu ds. Badań Podstawowych i Działalności Statutowej:

Działalność statutowa finansowana jest z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obejmuje realizację określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi. Finansowanie działalności statutowej obejmuje:

 utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej, w tym:

 1. a) działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej;
  b) utrzymanie infrastruktury badawczej;
  c) koszty związane z zatrudnienie niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej (z wyłączeniem pracowników naukowo-dydaktycznych);
  d) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niestanowiącej dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej, zaliczanej do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  e) współpraca naukowa krajowa i zagraniczna niezbędna do realizacji badań naukowych.
 2. Koszty restrukturyzacji jednostek naukowych (zmiana struktury organizacyjnej).
 3. Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej (SPUB).
 4. Działalność polegająca na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Zbiorczy wniosek na finansowanie działalności statutowej – Wydział składaw systemie teleinformatycznym do MNiSW – za pośrednictwem Działu ds. Działalności Statutowej – w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja. Środki finansowe na poszczególne tematy prac statutowych (zadania) – przyznawane są po otrzymaniu przez Wydział decyzji o przydziale dotacji z MNiSW. Środki rozdziela Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych, zgodnie z Wydziałowym Regulaminem.

Zbiorczy raport roczny z wykorzystania dotacji statutowej w danym roku wraz z rozliczeniem finansowym poniesionych kosztów – Wydział składa w systemie teleinformatycznym do MNiSW – za pośrednictwem Działu ds. Działalności Statutowej – w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, na który przyznano dotację.

Ponadto, zgodnie z zasadami finansowania nauki, Wydziały mogą ubiegać się również w MNiSW o:

 1. Finansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym: finansowanie kosztów inwestycji w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup aparatury powyżej 500 tysięcy PLN);

 2. Finansowanie kosztów inwestycji budowlanych oraz inwestycji budowlanych dotyczących strategicznej infrastruktury badawczej.

 3. Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (projekty realizowane we współpracy z partnerem zagranicznym, działania wspomagające uczestnictwo Jednostki w programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach;

 4. Finansowanie działalności upowszechniającej naukę, w tym: promowanie rozwiązań innowacyjnych w ramach targów, wystaw, w kraju i za granicą, upowszechnianie informacji naukowo-technicznych w ramach konferencji krajowych i międzynarodowych);

 5. Finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra.


Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Konkursy ogłaszane są cztery razy do roku, w terminach do: 15 marca, 15 czerwca, 15 września oraz 15 grudnia.

W ofercie NCN znajduje się obecnie piętnaście typów konkursów, adresowanych do różnorodnych grup odbiorców. Poszczególne typy konkursów są skierowane do badaczy znajdujących się na różnych etapach kariery zawodowej.

NCN ogłasza również inne konkursy tematyczne, np. w ramach współpracy międzynarodowej. Konkursy na projekty badawcze NCN ogłaszane są zgodnie z harmonogramem. 

Wnioski na finansowanie projektów – wypełniać należy w Generatorze Wniosków dostępnym w systemie OFS.

Finansowanie przyznawane z Narodowego Centrum Nauki obejmuje tylko badania podstawowe czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.