kierownik bud. pok. tel./fax email
Beata Franko ico_bud_a_30px 18c ico_tel_30px 41 34-24-319 ico_mail_30px b.franko@tu.kielce.pl

pracownicy bud. pok. tel./fax email
mgr Agnieszka Wszędybył ico_bud_a_30px 18c ico_tel_30px 41 34-24-319 ico_mail_30px a.wszedybyl@tu.kielce.pl
mgr Agnieszka Czarkowska ico_bud_a_30px 18c ico_tel_30px 41 34-24-319 ico_mail_30px aczarkowska@tu.kielce.pl
 
Zakres działalności
 • koordynacja oraz nadzór formalny, rachunkowy i merytoryczny w zakresie gospodarowania środkami przyznawanymi przez resort na realizację projektów w ramach programów krajowych i strategicznych oraz projektów dot. transferu wiedzy i współpracy z podmiotami gospodarczymi współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Obsługa formalno-prawna oraz doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków, realizacji, raportowania i sprawozdawczości projektów finansowanych przez NCBiR i współfinansowanych przez programy UE
 • obsługa formalno-prawna oraz doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków, realizacji, raportowania i sprawozdawczości inwestycji w zakresie dużej infrastruktury, inwestycji budowlanych, infrastruktury informatycznej finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej
 • nadzór nad prawidłową realizacją prac badawczych/badawczo-wdrożeniowych umownych, zgodną z obowiązującymi unormowaniami prawnymi. Koordynacja i ewidencja współpracy jednostek organizacyjnych Uczelni z podmiotami gospodarczymi w zakresie prac naukowo-badawczych i badawczo-wdrożeniowych oraz sprzedaży i upowszechniania jej wyników
 • kontrola ponoszonych kosztów i prawidłowości wykorzystywania przyznanych środków w pracach badawczych wynikających z harmonogramów i kosztorysów, nadzór nad prawidłowością zawieranych umów cywilno-prawnych
 • monitorowanie zmian przepisów prawnych regulujących działalność badawczą, udzielanie informacji pracownikom Uczelni, przestrzeganie przepisów prawa zamówień publicznych
 • monitorowanie i upowszechnianie informacji dotyczących możliwości uczestniczenia w programach badawczych finansowanych ze środków budżetowych i pozabudżetowych
 • koordynacja prac planistycznych i sprawozdawczości w zakresie działalności naukowo-badawczej, rozwojowej i wdrożeniowej w jednostkach Politechniki Świętokrzyskiej;
 • przygotowanie wniosków, sprawozdań i raportów do Ministerstwa, NCBiR i innych jednostek resortowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi działalność n-b
 • współdziałania w promowaniu działalności innowacyjnej uczelni, współpraca z Targami Kielce
 • obsługa administracyjna pracy Senackiej Komisji Innowacji i Współpracy z Przemysłem