Programy Pracy na lata 2016-2017

W roku 2016 otwarte zostaną nowe konkursy w ramach Programu Horyzont 2020, w związku z tym Komisja Europejska opublikuje w połowie października 2016 roku dokumenty Programu Pracy na lata 2016-2017.

Wersje robocze niektórych z nich zostały opublikowane na stronach Komisji Europejskiej. Zapoznanie się z DRAFTAMI możliwe jest pod adresem:

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17

 

Są to Programy z zakresu:

 1. Przyszłych i powstających technologii (FET)
 2. Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)
 3. Europejskich infrastruktur badawczych (w tym e-infrastruktur)
 4. Przywództwa w technologiach wspomagających i przemysłowych (LEIT)
 5. Technologii informacyjnych i komunikacyjnych (LEIT-ICT)
 6. Nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, biotechnologii i zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania (LEIT-NMBP)
 7. Przywództwa w technologiach wspomagających i przemysłowych – Przestrzeń Kosmiczna (LEIT-Space)
 8. Obszaru „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan” (SC1-Heath)
 9. Bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, badań wody morskiej oraz biogospodarki morskiej i śródlądowej (SC2-Food)
 10. Obszaru „Bezpieczne, ekologiczne i energooszczędne” (SC3-Energy)
 11. Transportu (SC4-Transport)
 12. Działań na rzecz klimatu, ochrony środowiska, efektywności wykorzystania zasobów i surowców (SC5-Climate Action)
 13. Europy w zmieniającym się świecie (SC6-Inclusive Societies)
 14. Bezpiecznego społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli (SC7-Secure Societies)
 15. Nauki o i dla społeczeństwa (SWAFS)
 16. Działań przekrojowych (Cross-cutting activities)

 

W połowie października 2016 roku ma nastąpić ostateczne akceptacja i publikacja Programów Pracy na Participant Portal, co pozwoli na przygotowywanie wniosków, które aplikować będą w konkursach w ramach programu Horyzont 2020.


Akcje Marii Skłodowskiej-Curie to oferty dla:

 • początkujących naukowców (ESR – Early-Stage Researchers) – posiadających mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra
 • doświadczonych naukowców (ER – Experienced Researchers) – posiadających stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra

Grant indywidualny może przybrać jedną z dwóch form:

 • European Fellowships – umożliwia indywidualnym europejskim naukowcom prowadzenie badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju europejskiego. W ramach tego grantu można się także starać o środki na „reintegrację” (dawny grant reintegracyjny)
 • Global Fellowships – skierowane są do doświadczonych naukowców europejskich zainteresowanych prowadzeniem badań w „krajach trzecich” (od 12 do 24 miesięcy) z obowiązkową fazą powrotną do Europy (12 miesięcy)

Uwaga: „Kraje trzecie” w rozumieniu programu to każde państwo, które nie jest krajem członkowskim/stowarzyszonym w UE.