Horyzont 2020 jest największym w historii Unii Europejskiej programem w zakresie badań naukowych i innowacji, z budżetem 77 028,3 mln EUR. Program został ustanowiony na okres 7 lat, począwszy od 2014 r. Jest on instrumentem finansowym wdrażania inicjatywy flagowej Unia Innowacji w ramach strategii Europa 2020 oraz narzędziem rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Celem Programu jest zwiększenie konkurencyjności europejskiej nauki i wzmocnienie jej pozycji na świecie. Program przewiduje nowy, uproszczony model finansowy, zachowanie równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami oraz wprowadza instrumenty wychodzące naprzeciw potrzebom krajów i regionów o niższym potencjale naukowym i innowacyjnym. Program zapewnia spójny system finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, przez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

 Program Horyzont 2020 łączy trzy dotychczas odrębne programy/inicjatywy wspierania badań na poziomie unijnym:

 • 7 Program Ramowy UE;
 • Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Programme) – w zakresie zagadnień związanych z innowacyjnością;
 • Działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

 Program Horyzont 2020 opiera się na trzech zasadniczych filarach (priorytetach):

 1. Excellent Science – Doskonała Baza Naukowa,
 2. Industrial Leadership – Wiodąca pozycja w przemyśle,
 3. Societal Challenges – Wyzwania społeczne.

 Główne filary są uzupełnione przez dodatkowe cele szczegółowe:

 • Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Spreading excellence and widening participation),
 • Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for Society),

oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

 Informacje na temat Programu Horyzont 2020 można znaleźć na stronie Portalu Użytkownika (Research Participant Portal):

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

oraz na stronie KE:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 


Akcje Marii Skłodowskiej-Curie to oferty dla:

 • początkujących naukowców (ESR – Early-Stage Researchers) – posiadających mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra
 • doświadczonych naukowców (ER – Experienced Researchers) – posiadających stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra

Grant indywidualny może przybrać jedną z dwóch form:

 • European Fellowships – umożliwia indywidualnym europejskim naukowcom prowadzenie badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju europejskiego. W ramach tego grantu można się także starać o środki na „reintegrację” (dawny grant reintegracyjny)
 • Global Fellowships – skierowane są do doświadczonych naukowców europejskich zainteresowanych prowadzeniem badań w „krajach trzecich” (od 12 do 24 miesięcy) z obowiązkową fazą powrotną do Europy (12 miesięcy)

Uwaga: „Kraje trzecie” w rozumieniu programu to każde państwo, które nie jest krajem członkowskim/stowarzyszonym w UE.