VII edycja Konkursu

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów i doktorantów oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Laureaci nagród głównych wezmą udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie.


REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „STUDENT-WYNALAZCA”

 §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, zwana dalej „Organizatorem”. 

§2
CELE KONKURSU

 1. Główne cele konkursu:

a) aktywizacja studentów w działalność badawczo-rozwojową,

b) aktywizacja środowiska akademickiego w procesie oceny wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych pod kątem identyfikacji powstających dóbr intelektualnych,

c) promowanie wyników prac badawczo-rozwojowych, chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony,

d) upowszechnienie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej,
e) zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej.

 

§3
ADRESACI KONKURSU

 
Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, które spełniają jeden z następujących warunków:
a) są studentami studiów I, II lub III stopnia i twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego, zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą w okresie trwania studiów,
b) są absolwentami, niezależnie od roku ukończenia studiów, w tym studiów doktoranckich, i są twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/ przemysłowego, który został zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą w okresie trwania studiów lub do 6 miesięcy od daty ukończenia studiów,
c) są twórcami lub współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego, na który zostało udzielone prawo wyłączne w okresie trwania studiów.

§4

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie mailem na adres kkot@tu.kielce.pl, w terminie do dnia 15 stycznia 2017 r., kompletnego zgłoszenia, które powinno zwierać:
  a) formularz zgłoszeniowy (w pliku do edycji, najlepiej w formacie doc lub odt),
  b) potwierdzenie zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą lub decyzję o udzieleniu prawa wyłącznego (skan lub zdjęcie, najlepiej w formacie PDF, GIF, TIF, jpg, bmp),
  c) oświadczenie z czytelnym podpisem twórcy/współtwórcy dokonującego zgłoszenia (skan lub zdjęcie, najlepiej w formacie PDF, GIF, TIF, jpg, bmp).

Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie zostaną umieszczone w najbliższym czanie na stronie Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej.

 1. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione mogą być uzupełnione lub poprawione do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń,
  tj. do dn. 15.01.2017r.
 2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację przez Uczestnika Konkursu wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

§5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Ocena zgłoszeń nadesłanych do Konkursu dokonywana jest przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 lutego 2017 r.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

§6

NAGRODY

 1. Komisja Konkursowa przyzna pięć równorzędnych nagród głównych – udział w 45. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. W ramach nagrody sfinansowane zostaną koszty organizacji stoiska wystawienniczego, jak również organizacji podróży i pobytu laureatów w Genewie.
  a) Nagrody konkursowe zostaną powiększone o dodatkową kwotę w wysokości 11,11% wartości nagrody konkursowej, która nie będzie podlegała wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zryczałtowanego od nagród przyznanych w konkursie.
  b) Za odprowadzenie należnego podatku od nagród odpowiada Organizator.
  c) Jeżeli w zespole współtwórców nagrodzonego wynalazku będzie więcej niż jeden student, zespół ten wskaże spośród siebie jednego przedstawiciela na Międzynarodową Wystawę Wynalazków
  w Genewie.
  d) W terminie 4 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu Laureaci składają pisemną deklarację udziału w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.
  e) Niedochowanie terminu, o którym mowa w pkt. 1.d), jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku rezygnacji Laureata z wyjazdu na Międzynarodową Wystawę Wynalazków w Genewie w momencie uniemożliwiającym anulowanie kosztów transportu i hotelu, Organizator może dochodzić swoich praw na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Informacje o nagrodach głównych i wyróżnieniach zostaną podane do publicznej wiadomości.
 3. Złożone do Konkursu dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 4. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby zgłoszony wynalazek lub wzór użytkowy/przemysłowy naruszał prawa, w szczególności prawa własności przemysłowej, prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.
 5. Wszelkie kwestie sporne związane z wykładnią i stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz przebiegiem Konkursu rozstrzyga Organizator.
 6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do udzielenia Organizatorowi wszelkich niezbędnych i wyczerpujących informacji związanych z udziałem w Konkursie.
 7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182).
 8. Zapytania związane z Konkursem należy kierować do:

Małgorzata Kita mchechelska@tu.kielce.pl;

Kamil Kot kkot@tu.kielce.pl;

Centrum Ochrony Własności Intelektualnej, tel. +48 41 34 24 358, +48 41 34 24 387.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani nie naruszy praw nabytych uczestników Konkursu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Patronat honorowy

 

logo-min-rozwoju

Patronat regionalny

patronaty

Patronat medialny

patronaty

Paretnerzy

patronaty