Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2017 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Termin składania wniosków upływa w dniu 10 kwietnia 2017 r., godz. 16.00 CET.

 

W ramach konkursu sfinansowane mogą być projekty które będą ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać będą opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi. Ponadto muszą mieć cywilny cel. Brak jest ograniczeń tematycznych.

 

Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z regulaminem są:

  1. a) konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, tj. grupa jednostek organizacyjnych w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 i co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014; liderem konsorcjum naukowego musi być przedsiębiorca;
  2. b) przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
  3. c) grupa przedsiębiorców działających wspólnie na podstawie umowy, w skład której wchodzą co najmniej dwaj przedsiębiorcy spełniający kryteria przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014, w tym co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014,

 

Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć: 

  • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;
  • w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.  

 

 

Projekty EUREKI to projekty współpracy międzynarodowej, więc muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI. Kraje członkowskie: http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries

Każdy kraj uczestniczący w Inicjatywie EUREKA ma własne zasady dofinansowania projektów. Różne są m.in. terminy naborów, sposoby i kryteria oceny projektów. Dlatego NCBiR zaleca, aby każdy członek konsorcjum międzynarodowego skontaktował się z biurem EUREKI w swoim kraju i poznał zasady udziału przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu
w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą. Zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA:

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/eureka-eurostar/eureka_2017/eureka_zasady_dofinansowania_2017.pdf

 

informacja o naborze na stronie NCBiR:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,4963,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-12017.html