W związku z problemami zgłaszanymi przez Bibliotekę Główną ustala się od dnia 01 stycznia 2017 co następuje w sprawie wypełniania karty SYNABA.

Każda osoba, która realizuje prace naukowe ze środków budżetowych ma obowiązek złożyć informację nt. realizowanej pracy naukowej w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Formularz karty sporządza się na koniec realizacji prac naukowo-badawczych (prace statutowe i „młodych badaczy”, projekty badawcze NCN, NCBiR, projekty w ramach programów Ministra)

Na stronie internetowej: www.nauka-polska.pl w zakładce: „AKTUALNOŚCI” > Prace badawcze (SYNABA) należy wprowadzić lub zaktualizować dane w bazie. W tym celu należy pobrać/zainstalować program Synaba i uzupełnić zawarty w nim formularz karty. Następnie należy wysłać wersję elektroniczna wypełnionej karty do OPI (kliknąć ikonkę „wyślij do OPI”), potem wydrukować 2 egz. wersji papierowej. 1 egz. wersji papierowej wraz z drukiem sprawozdania/raportu – przekazuje się do Działu Badań Podstawowych, drugi egz. wraz ze– przekazana zostanie do Biblioteki PŚk.)

Dokumenty przekazywane do Biblioteki PŚk stanowią:

  1. sprawozdanie merytoryczne (odrębna forma zwarta sprawozdania za okres wszystkich lat realizacji pracy n-b)

  2. ksero publikacji będących wynikiem realizacji pracy n-b

  3. wydruk wersji papierowej formularza karty SYNABA opatrzony (na ostatniej stronie) podpisem z adnotacją: „wysłałem elektroniczną wersję do OPI w dniu…..”.

Uprzejmie proszę, aby Komisje ds. odbiorów prac badawczych na Wydziałach zastosowały nowe zasady co do karty SYNABA, gdyż Biblioteka wielokrotnie zgłaszała braki, błędy i nieścisłości w tym zakresie, a w rezultacie sami kierownicy prac nie odnajdywali informacji w bazie OPI o realizowanych pracach (przydatne przy zbieraniu danych do dorobku naukowego).