Karta uczestnictwa


Honorowy patronat:

 • Rektor Politechniki Świętokrzyskiej – prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c.

 

Komitet Honorowy:

 • dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk
 • Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski
 • Konserwator Wojewódzki Janusz Cedro
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Kielcach
 • Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski w Kielcach

 

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników Politechniki Świętokrzyskiej oraz wszystkich zainteresowanych tematem.


Problematyka konferencji  dotyczy zagadnień związanych z ochroną zabytkowej architektury Kielc i jej harmonijnych relacji, współistnienia, przenikania się ze  współczesnymi formami przestrzennymi pokazanych na tle procesów zmieniających środowisko kulturowe. Dużo uwagi chcemy poświęcić szeroko rozumianym zagadnieniom urbanistyki, architektury i  konserwacji. Przedmiotem refleksji będą też przekształcenia zabytkowej tkanki miasta zachodzące w wyniku przeprowadzanych w ostatnich latach rewitalizacji, konserwacji, remontów i adaptacji.

Tematem konferencji jest przyszłość Kielc, jako miasta nowoczesnego budowanego z poszanowaniem i zachowaniem tradycji miejsca, śladów historii oraz ochrona naturalnego, harmonijnie ukształtowanego środowiska kulturowego człowieka w przestrzeniach zurbanizowanych.

Podążając uliczkami Kielc, w pośpiechu codziennych spraw, często nie dostrzegamy ile śladów przeszłości, kunsztu i piękna dawnych mistrzów zachowało się na wielu domach, w zaułkach zapomnianych, zagubionych uliczek i ukrytych podwórek-„studni” kieleckiej starówki. By je dostrzec musimy zatrzymać się na chwilę, unieść wzrok i poddać się urokowi chwili, tej nieuchwytnej atmosferze, którą tworzą miejsca kreowane przez ludzi, przyrodę i budynki. Jak zachować te niezwykłe mikroświaty i ich specyficzny klimat?

Kielce, podobnie jak wiele innych miast z zachowanymi obszarami historycznej zabudowy, nurtują podstawowe problemy – jak kształtować nowoczesne miasto zachowując i chroniąc zabytkowe przestrzenie, jak projektować nowe budowle w sąsiedztwie tych historycznych.  Zabytkowe obiekty, by „żyć” wymagają konserwacji, renowacji, rewitalizacji, adaptacji i modernizacji. Wszystkie te działania są niezwykle drastyczną ingerencją dla zabytkowej tkanki i dlatego wymagają wielkiej wrażliwości, wiedzy i współpracy specjalistów różnych dyscyplin naukowych.

 Domy co prawda wypełniają przestrzeń, znaczą miejsca, ale to mieszkańcy tworzą tożsamość i genius loci miasta i dlatego ich również należy pytać w jakim środowisku chcą żyć.


Zakres problematyki dotyczy:

 • specyfiki  zabytkowego środowiska kulturowego, zachowania tradycji miejsca,
 • ochrony krajobrazu kulturowego, jego rewaloryzacji i rewitalizacji,
 • urbanistyki – historii rozwoju funkcjonalno-przestrzennego miasta i rewitalizacji jego obszarów,
 • architektury – nowych inwestycji w otoczeniu architektury zabytkowej,
 • problemów konserwatorskich – renowacji, rewaloryzacji, remontów konserwatorskich, adaptacji,
 • współczesnej polityki przestrzennej miasta i wpływu na nowe założenia architektoniczno-urbanistyczne,
 • wskazania optymalnego kierunku dalszego rozwoju zapewniającego miastu przywrócenie i ochronę harmonijnego krajobrazu kulturowego.

Termin konferencji: 23.10.2015

Termin przesłania karty uczestnictwa i streszczeń referatów: 5.09. 2015.

Termin złożenia publikacji (nieprzekraczalny): do 10. 11. 2015.

Opłata konferencyjna – 200 zł obejmuje udział w konferencji, poczęstunek oraz koszty publikacji (nr konta zostanie podany w osobnym komunikacie).

Karty uczestnictwa oraz cały tekst publikacji proszę  przesyłać na adres e-mail: eszot@tu.kielce.pl


Przewodnicząca konferencji oraz redaktor monografii:

 • dr hab. Elżbieta Szot-Radziszewska

 

Organizatorzy konferencji: Katedra Architektury i Urbanistyki

 • Zakład Historii Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków
 • Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Odręcznego i Technicznego oraz Sztuk Plastycznych

Komitet Organizacyjny:

 • dr inż. arch. Małgorzata Doroz-Turek
 • dr inż. arch. Dariusz Gaweł
 • dr inż. arch. Dariusz Piotrowicz
 • mgr Ilia Iljew
 • mgr inż. arch.  Jagoda Juruś
 • mgr inż. arch. Jan Niewada-Wysocki

Komitet Naukowy Konferencji:

 • prof. dr hab. Władysław Szczepański
 • dr hab. arch. Stanisława Wehle-Strzelecka, prof. PŚk
 • dr hab. Elżbieta Szot-Radziszewska
 • dr hab. Waldemar Kozub

Referaty – czas na wygłoszenie max. 20minut

Czas trwania konferencji  – jeden dzień

Ilość referatów: 12-15


Imprezy towarzyszące konferencji organizowane przez Katedrę Architektury i Urbanistyki:

 • Wystawa prac rysunkowych i malarskich pracowników Katery Architektury i Urbanistyki.
 • Wystawa pokonkursowa prac fotograficznych studentów Politechniki Świętokrzyskiej zgłoszonych na konkurs „Stare i Nowe Kielce”
  regulamin konkursu

Informacje o warunkach przygotowania publikacji:

Wynikiem przedstawionych w artykułach oryginalnych, autorskich badań i analiz będzie opublikowanie naukowej monografii.

Artykuły będą recenzowane.

Punkty za autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim – 4 pkt

 

Całość tekstu wraz z przypisami, podpisanymi ilustracjami, bibliografią, streszczeniami w jęz. polskim i angielskim (60-120 słów każde streszczenie) nie może przekroczyć 20 tys. znaków (bez spacji) – 10-12 stron.

Zalecenia techniczne dotyczące przygotowania publikacji prześlemy w kolejnym komunikacie.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji – Organizatorzy