Prof. dr hab. inż., dr h. c. Jerzy Buzek 

Profesor Jerzy Buzek – wybitna postać polskiego i europejskiego życia publicznego – urodził się w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim w 1940 roku. W 1963 r. ukończył Wydział Mechaniczno – Energetyczny Politechniki Śląskiej uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanika – energetyka. Tutaj również w 1969 r. obronił pracę doktorską przed Radą Wydziału Chemicznego. Po studiach pracował w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach prowadząc również zajęcia w Politechnice Śląskiej a następnie w Politechnice Opolskiej. W 1971 r. odbył staż naukowy w Uniwersytecie w Cambridge. W 1979 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 1997 r.

Od 1992 r. prof. Jerzy Buzek kierował ogólnopolskim zespołem specjalistów opracowujących ekspertyzę PAN w dziedzinie ochrony środowiska oraz współorganizował Konsorcjum Ochrony Powietrza. Był członkiem i Sekretarzem Naukowym Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz Rady Redakcyjnej czasopisma „Inżynieria Chemiczna i Procesowa”. Reprezentował Polskę w Międzynarodowej Agencji Energii. Jest współzałożycielem Polsko – Niemieckiej Sieci Naukowej INCREASE skupiającej 23 instytucje naukowe i 40 przedsiębiorstw. Profesor jest także założycielem Instytutu Pro Publico Bono w Krakowie oraz Polonijnej Szkoły Dyplomacji w Akademii Polonijnej, w Częstochowie. Od 2010 r. jest członkiem Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

Prof. Jerzy Buzek zajmował się szerokim kręgiem zagadnień związanych z teorią i zastosowaniami inżynierii procesowej. Publikował prace z dziedziny wymiany masy i ciepła, oczyszczania gazów odlotowych z instalacji przemysłowych, w szczególności odsiarczania spalin, optymalizacji ekonomicznej instalacji przemysłu chemicznego.

Bibliografia naukowa prof. Jerzego Buzka obejmuje monografię, ponad 50 artykułów publikowanych głównie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, około 70 opublikowanych referatów na konferencjach naukowych oraz ponad 100 niepublikowanych prac. Profesor Jerzy Buzek jest autorem trzech patentów, 16 recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz promotorem pięciu zakończonych przewodów doktorskich.

W 1980 r. prof. Jerzy Buzek rozpoczął działalność w NSZZ Solidarność. Był delegatem na I Krajowy Zjazd delegatów, przewodniczył: I, IV, V i VI Zjazdowi Związku. Powstanie AWS wiąże się z aktywnym wejściem Profesora Jerzego Buzka do polityki. Od 1997 r. był koordynatorem zespołu ekspertów gospodarczych AWS, posłem na Sejm RP (1997 – 2001).

W latach 1997-2001 prof. Jerzy Buzek był premierem Rządu RP. Kierowany przez Niego Rząd wprowadził tzw. cztery reformy – emerytalną, zdrowia, administracji i oświaty. Premier Jerzy Buzek zainicjował negocjacje w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej. Rząd Jerzego Buzka zakończył negocjacje w 19 spośród 29 obszarów negocjacyjnych i doprowadził do uchwalenia ok. 400 ustaw, z których wiele przyczyniło się do rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Ogromna w tym zasługa Premiera – Jego nowoczesnej, proeuropejskiej postawy.

Prof. Jerzy Buzek przyczynił się do podniesienia międzynarodowej pozycji Polski i tworzenia jej nowoczesnego wizerunku w Europie. W 2004 r. został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego. Przystąpił do EPP – ED. W VI kadencji został członkiem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Pracował w Stałej Delegacji Parlamentu Europejskiego UE – Ukraina oraz w Delegacji ds. stosunków z państwami Azji Południowo – Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo – Wschodniej (ASEAN). W 2009 r. ponownie został wybrany do Parlamentu Europejskiego. Od 14 lipca 2009 r. do 17 stycznia 2012 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Prof. Jerzy Buzek był wielokrotnie odznaczany i honorowany. W 1998 r. został laureatem Nagrody im. Grzegorza Palki. W tym samym roku otrzymał tytuł „Europejczyka Roku” przyznawany przez Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej oraz „Człowieka Roku” przyznany przez tygodnik „Wprost”. W 2006 r. został wybrany „Eurodeputowanym Roku” w kategorii badania naukowe i technologie. W 2007 r. Profesor Jerzy Buzek, z okazji 60-tej rocznicy przyjęcia Deklaracji Praw Człowieka, otrzymał statuetkę gołębia. Za inspirowanie i promowanie europejskiej polityki otwartości i tolerancji otrzymał w 2008 r. I Międzynarodową Nagrodę im. Kazimierza Wielkiego.

Prof. Jerzy Buzek – uczony i polityk światowego formatu – otrzymał tytuł doktora honoris causa uniwersytetów w Seulu, Dortmundzie, Isparcie; Politechniki Opolskiej, Śląskiej, Łódzkiej i Wrocławskiej; Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Wojskowej Akademii Technicznej.

Uhonorowanie Profesora Jerzego Buzka tytułem doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej jest dla Uczelni wielkim zaszczytem i szczególnym wyróżnieniem środowiska naukowego regionu świętokrzyskiego.