Prof. dr hab. inż. Kazimierz Józef Flaga

Profesor Kazimierz Flaga, twórca szkoły naukowej w zakresie termodynamiki betonu oraz w zakresie naprężeń własnych i wymuszonych – termicznych i skurczowych – w elementach i konstrukcjach z betonu, urodził się 23 stycznia 1939r. w Sułkowicach w powiecie myślenickim. Jest wybitnym uczonym o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinach: budownictwo i mechanika, specjalizującym się w budownictwie mostów i tuneli, konstrukcjach betonowych, nieniszczących metodach badań materiałów i konstrukcji, technologii betonu i prefabrykacji.

Działalność zawodowa Profesora Kazimierza Flagi to 90 (autorskich lub współautorskich) projektów konstrukcyjnych, architektoniczno-konstrukcyjnych
i technologicznych różnych obiektów budowlanych i inżynierskich (m.in. projekty studialne głównych obiektów olimpijskich na Olimpiadę w 1976 r. w Montrealu, Ambasady PRL w New Delhi, Ośrodka Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; kościołów w Radomiu, Mielcu, Rzeszowie, Zielonej Górze; kładek podwieszonych dla pieszych w Mogilanach i Wałbrzychu) oraz 295 ekspertyz, orzeczeń i opinii w sprawie stanu technicznego, własności materiałów budowlanych, nośności konstrukcji, przyczyn uszkodzeń, sposobu i zakresu wzmocnienia, przebudowy lub nadbudowy wielu obiektów budowlanych i inżynierskich w Polsce.

Profesor Kazimierz Flaga był konsultantem naukowo-technicznym przy wznoszeniu lub remoncie znaczących obiektów inżynierskich w Polsce (m.in. most
i wiadukt im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie, most autostradowy przez Wisłę w Grabowcu k/Torunia, mosty kolejowy, Zwierzyniecki i Kotlarski przez Wisłę w Krakowie, Płyta „Centrum Komunikacyjnego w Krakowie”, Płyta parkingowa oraz estakady wjazdowe i zjazdowe na MDL „Okęcie” w Warszawie, garaż wielopoziomowy na MDL „Okęcie” w Warszawie, kładka podwieszona przy rondzie w Katowicach, Świątynia Bożej Opatrzności w Warszawie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, most MA 532 na węźle Mszana Autostrady A1, przebudowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni).

Profesor Kazimierz Flaga tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1961 roku na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej ze specjalnością konstrukcje budowlane i inżynierskie. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w roku 1967 nadany uchwałą Rady Wydziału Lądowego Politechniki Krakowskiej (wyróżnienie). Rada ta w 1971 roku nadała Profesorowi stopień doktora habilitowanego (wyróżnienie). W roku 1984 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Karierę zawodową rozpoczął w Politechnice Krakowskiej, gdzie pracuje do dziś; od 1992 r. na stanowisku profesora zwyczajnego. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej (2011) i Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii Chemicznej (2014).

Profesor Kazimierz Flaga to osoba ceniona na arenie międzynarodowej. Był członkiem IABSE (1982-2010), z-cą delegata Polski do CEB (1990-98), delegatem Polski do Fédération International du Beton (fib) (1998-2004), członkiem Komitetu RILEM 39-BH „Winter Concreting” (1977-85), członkiem pełnym IASS (1977-80).

Profesor Kazimierz Flaga wypromował 10 doktorów nauk technicznych. Jest promotorem 2 przewodów doktorskich, inspiratorem 9 prac habilitacyjnych, recenzentem 60 prac doktorskich (13 dla CK), recenzentem dorobku w 43 przewodach habilitacyjnych (23 dla CK), recenzentem wydawniczym 4 prac habilitacyjnych, redaktorem naukowym 5 prac habilitacyjnych i 1 monografii profesorskiej; opiniodawcą 30 wniosków o tytuł naukowy profesora (23 dla CK), 10 wniosków na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 3 wniosków na stanowisko profesora zwyczajnego oraz promotorem 2 doktoratów „honoris causa”.

Publikowany dorobek Profesora Kazimierza Flagi obejmuje (autor/współautor) 336 prac naukowych, w tym 17 monografii, 200 studiów i rozpraw, 119 artykułów naukowych oraz 16 komunikatów. Profesor wygłosił 210 referatów na konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych (31 za granicą: Udine, Montreal, Londyn, Warna, Palermo, Piza, Primorsko, Bratysława, Lwów, Cardiff, Mińsk, Irkuck, Wiedeń, Štrbske Pleso, Covilha, Coimbra, Dundee, La Serena, Santiago de Chile, Dniepropietrowsk, Tel Aviv). Jest także autorem lub współautorem 285 zleconych prac naukowo-badawczych oraz 2 patentów.

Profesor Kazimierz Flaga jest członkiem Akademii Budownictwa Ukrainy. Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (1994-1996; 2003-2012), Zarządu Związku Mostowców RP (1991-2012), Rady Naukowej IBDiM w Warszawie (1995-2011), Rady Naukowej ITB w Warszawie (2003 – 2008), Sekcji Budownictwa i Materiałów Budowlanych KBN (1992-1996), Prezydium ZG PZITB (1975-1978; 1990-1993), rektorem Politechniki Krakowskiej (1996-2002).

Profesor jest członkiem Rady Redakcyjnej kwartalnika: „Archives of Civil and Mechanical Engineering”, Rad Naukowych czasopism: „Mosty” (kwartalnik), „Drogi lądowe – wodne – powietrzne” (miesięcznik), „Obiekty inżynierskie” (kwartalnik), Rady Programowej dwumiesięcznika „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”. Był członkiem Rad Redakcyjnych kwartalników: „Ochrona zabytków” i „Archivolta”.
Za swą działalność został odznaczony Krzyżami: Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1984 i 2005), Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1979); Złotym Medalem Fundacji Badań Materiałowych For achievments in materials science im. Jana Czochralskiego (2001), Złotymi Medalami: 60-lecia Polonia Technica (USA, 2001); 50-lecia Politechniki Krakowskiej (1995), Za zasługi dla obronności kraju (2009; Medalami Zasłużonemu dla Politechniki Krakowskiej (2002), Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie (2001), PZITB im. prof. Stefana Kaufmana (2005) oraz Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1979); honorową Odznaką Zasłużony dla Transportu RP (2001) i Honoris Gratia Prezydenta Miasta Krakowa (2007).

Profesor Kazimierz Flaga, uznany w świecie pracownik nauki, konstruktor i ceniony nauczyciel akademicki, należy do grona osób, dzięki którym nauka polska jest obecna w nauce światowej. Nadanie Profesorowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej będzie zaszczytem dla społeczności akademickiej naszej Uczelni.