Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej

Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej

 

Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z202/17-01

okres realizacji: 01.05.2018 – 30.04.2022

Wartość projektu: 7 632 168,98 w tym dofinansowanie projektu ze środków UE: 6 432 392,02 zł


Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej w kontekście potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie efektywności funkcjonowania Uczelni m.in. poprzez:

 • doskonalenie oferty i jakości kształcenia oraz możliwości rozwoju kompetencji studentów (zad.1,2,3,4),
 • podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie unowocześniania dydaktycznych i informatycznych metod pracy ze studentami (zad.5,6),
 • podniesienie kompetencji kadry zarządczej i administracyjnej Politechniki Świętokrzyskiej (zad.8,9),
 • doskonalenie systemu zarządzania zapewniającego skuteczną i sprawną działalność Uczelni (zad.7,10).

W ramach Projektu realizowane są następujące zadania:

 • Zadanie nr 1 Wdrożenie i realizacja praktycznych programów kształcenia dla studentów studiów stacjonarnych Politechniki Świętokrzyskiej,
 • Zadanie nr 2 Kształtowanie kompetencji zawodowych studentów studiów stacjonarnych Politechniki Świętokrzyskiej,
 • Zadanie nr 3 Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i w zakresie przedsiębiorczości studentów studiów stacjonarnych Politechniki Świętokrzyskiej,
 • Zadanie nr 4 Wysokiej jakości program stażowy dla studentów studiów stacjonarnych Politechniki Świętokrzyskiej,
 • Zadanie nr 5 Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej PŚk,
 • Zadanie nr 6 Podnoszenie kompetencji informatycznych kadry dydaktycznej PŚk,
 • Zadanie nr 7 Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią,
 • Zadanie nr 8 Podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w zakresie obsługi studentów oraz pracy administracji,
 • Zadanie nr 9 Podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w zakresie zarządzania i współpracy z biznesem,
 • Zadanie nr 10 Udoskonalenie procesów zarządzania uczelnią.

Projekt obejmuje wsparcie dla:

 • studentów 5 wydziałów:
 • Budownictwa i Architektury (WBiA),
 • Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (WEAiI),
 • Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (WIŚGiE),
 • Mechatroniki i Budowy Maszyn (WMiBM),
 • Zarządzania i Modelowania Komputerowego (WZiMK),
 • kadry dydaktycznej,
 • kadry zarządczej,
 • kadry administracyjnej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 


REGULAMIN

Zarządzenie Nr 22/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”.


REKRUTACJA NA STAŻ

Studenci I stopnia studiów stacjonarnych sem. 4 i 6 zainteresowani odbyciem płatnego stażu w ramach projektu ,,Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej’’ nr POWR.03.05.00-00-Z202/17, proszeni są o zadeklarowanie do dnia 25.05.2018 r. u Koordynatora stażu z Wydziału, chęci uczestnictwa w stażu.

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA STAŻ:

Wydział Budownictwa i Architektury
Architektura
Budownictwo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Elektrotechnika
Informatyka

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Geodezja i Kartografia

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Automatyka i Robotyka
Mechanika i Budowa Maszyn
Transport

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Ekonomia
Inżynieria Danych
Logistyka
Zarządzanie Inżynierią Produkcji

Osoby zakwalifikowane na staż są zobligowane w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2018 r.
złożyć u Koordynatora stażu z Wydziału wymagane dokumenty:

 1. oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika (załącznik nr 1a do Regulaminu projektu) OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI UCZESTNIKA
 2. formularz danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu projektu) FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 3. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu projektu) OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
 4. umowa na staż (załącznik nr 5 do Regulaminu projektu) UMOWA NA STAŻ  OŚWIADCZENIE PRACODAWCY (wydruk w trzech egzemplarzach):
  ZAŁĄCZNIK NR 5 A – (wydruk w dwóch egzemplarzach)
  ZAŁĄCZNIK NR 5 B
  ZAŁĄCZNIK NR 5 C

Po zatwierdzeniu Programu stażu (załącznik 5 a do Umowy na staż) przez Koordynatora stażu z Wydziału oraz podpisaniu Umowy na staż przez Kierownika projektu,
Umowę należy odebrać i przedstawić Pracodawcy w celu podpisu.

Umowę na staż podpisaną przez Pracodawcę oraz wszystkie wymagane dokumenty, należy ostatecznie dostarczyć do   Koordynatora stażu z Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. lub maksymalnie 3 dni przed dniem rozpoczęcia stażu.

Po odbyciu stażu Stażysta przedstawia u Koordynatora stażu z Wydziału uzupełniony:

 1. Dziennik stażu – ZAŁĄCZNIK NR 5 D
 2. Sprawozdanie z odbycia stażu potwierdzone przez Pracodawcę – ZAŁĄCZNIK NR 5 E

Dokumenty można również pobrać w Biurze projektu bud. A, pok. 15.

Koordynatorzy stażu z poszczególnych Wydziałów:

 • Koordynator zadania z WIŚGiE – mgr inż. Szymon Sobura
 • Koordynator zadania z WIŚGiE – mgr inż. Kamil Borek
 • Koordynator zadania z WBiA – dr inż. Julia Marczewska
 • Koordynator zadania z WMiBM – dr inż. Tomasz Miłek
 • Koordynator zadania z WZiMK – dr Ilona Molenda-Grysa
 • Koordynator zadania z WZiMK – dr Maciej Sękalski
 • Koordynatorzy zadania z WEAiI dla kier. Informatyka – dr inż. Barbara Łukawska
 • Koordynatorzy zadania z WEAiI dla kier. Elektrotechnika – dr inż. Sebastian Różowicz

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

W skład Zespołu wchodzą członkowie grup zadaniowych:

1) Grupa do zarządzania Projektem:

a) dr hab. inż. Bożena Kaczmarska, prof. PŚk. – Kierownik Projektu;   kaczmarska@tu.kielce.pl
b) mgr Renata Tutaj – koordynator administracyjny;                             renataw@tu.kielce.pl
c) mgr Anna Pietraszek – specjalista ds. administracyjnych;                 apietraszek@tu.kielce.pl
d) mgr inż. Małgorzata Kita – specjalista ds. informacji i promocji;     mchechelska@tu.kielce.pl
e) mgr Jadwiga Czarkowska – Radca Prawny;
f) mgr Ilona Siemczyk – specjalista ds. kadrowo-płacowych;                 siemczyk@tu.kielce.pl
g) mgr Jadwiga Witerska – specjalista ds. finansowo-księgowych;       jwiterska@tu.kielce.pl
h) mgr Jakub Sokołowski – specjalista ds. zamówień publicznych;       ksokolowski@tu.kielce.pl
i) inż. Daniel Mazur – specjalista ds. informacji i promocji;                    dmazur@tu.kielce.pl

2) Grupa ds. podnoszenia jakości kształcenia studentów:

a) dr inż. Małgorzata Widłak – koordynator ds. podnoszenia jakości kształcenia studentów;    mwidlak@tu.kielce.pl
b) mgr inż. Beata Sarnecka – specjalista ds. podnoszenia jakości kształcenia studentów;           beatas@tu.kielce.pl

3) Grupa ds. podwyższania kwalifikacji pracowników PŚk:

a) dr inż. Grzegorz Słoń – koordynator ds. podwyższania kwalifikacji pracowników PŚk;            cku@cku.tu.kielce.pl
b) mgr inż. Iwona Szostak (członek grupy);
c) mgr Anna Kuriata (członek grupy);

4) Grupa ds. doskonalenia procesów zarządzania PŚk:
a) dr Anna Walczyk – koordynator ds. doskonalenia procesów zarządzania PŚk;                       awalczyk@tu.kielce.pl
b) dr inż. Artur Szmidt – koordynator ds. informatycznych narzędzi zarządzania PŚk;

 


BIURO PROJEKTU:
budynek: A
pokój: 15


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE