Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej

Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej

 

Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z202/17-01

okres realizacji: 01.05.2018 – 30.04.2022

Wartość projektu: 7 632 168,98 w tym dofinansowanie projektu ze środków UE: 6 432 392,02 zł


Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej w kontekście potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie efektywności funkcjonowania Uczelni m.in. poprzez:

 • doskonalenie oferty i jakości kształcenia oraz możliwości rozwoju kompetencji studentów (zad.1,2,3,4),
 • podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie unowocześniania dydaktycznych i informatycznych metod pracy ze studentami (zad.5,6),
 • podniesienie kompetencji kadry zarządczej i administracyjnej Politechniki Świętokrzyskiej (zad.8,9),
 • doskonalenie systemu zarządzania zapewniającego skuteczną i sprawną działalność Uczelni (zad.7,10).

Zapytania i przetargi w ramach Projektu

Zobacz aktualne przetargi


W ramach Projektu realizowane są następujące zadania:


Zadanie nr 1 Wdrożenie i realizacja praktycznych programów kształcenia dla studentów studiów stacjonarnych Politechniki Świętokrzyskiej

Miejsce: sale Politechniki Świętokrzyskiej
Termin realizacji zadania 10.2018 do 02.2022


Celem zadania jest dostosowanie i realizacja nowych programów kształcenia odpowiadających potrzebie studentów Politechnik Świętokrzyskiej ukierunkowanych na kształcenie praktycznych umiejętności oczekiwanych przez pracodawców poprzez:

 • uruchomienie czterech nowych specjalności:
  • Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) na kierunku Budownictwo (WBiA, studia stacjonarne II stopnia, 450h zajęć przez 3 semestry dla 2 grup),
  • Inżynieria proekologiczna na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (WZiMK na studia stacjonarne II stopnia, 210h zajęć przez 2 semestry dla 1 grupy),
  • Teleinformatyka na kierunku Informatyka (WEAiI studia stacjonarne I stopnia, 510h zajęć przez 3 semestry (5,6,7)  dla 2 grup),
   Celem jest kształcenie absolwentów posiadających wiedzę z zakresu sieci inteligentnych, projektowania aplikacji internetowych, metod obliczeniowych, programowania, bezpiecznych systemów teleinformatycznych i sieci komputerowych, sieci przełączalnych i technologii sieciowych transportu informatycznego, zgodnie z planem studiów oraz planem zajęć:
   Grupa 14
   Grupa 15
  • Komputerowe systemy sterowania i pomiarów na kierunku Automatyka i Robotyka (WMiBM, studia stacjonarne I stopnia 315h zajęć przez 2 semestry dla 1 grupy oraz studia stacjonarne II stopnia, 345h zajęć przez 2 semestry dla 1 grupy)
 • wprowadzenie nowego przedmiotu Zagadnienia prawne w projektowaniu instalacji elektrycznych, dla kierunku Elektrotechnika – 15 godz. wykładów,
 • uatrakcyjnienie programu kształcenia na 5 Wydziałach Politechniki Świętokrzyskiej  do europejskich standard. poprzez włączenie dodatkowych wykładów prowadzonych przez wykładowców z zagranicy posiadających wybitne osiągnięcia w pracy naukowej.

DOKUMENTY DO POBRANIA


Zadanie nr 2 Kształtowanie kompetencji zawodowych studentów studiów stacjonarnych Politechniki Świętokrzyskiej.

Miejsce: sale Politechniki Świętokrzyskiej
Termin realizacji zadania 10.2018 rok akad. 2018/2019 przez 3 edycje


Celem zadanie jest wykształcenie kompetencji odpowiadających potrzebie studentów i oczekiwań przez pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych obejmujących nabycie umiejętności specjalistycznych, branżowych i unikalnych zwiększających szanse na zatrudnienie oraz ułatwienie samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych poprzez:

 • Szkolenia certyfikowane:
  • Sterowanie latającymi obiektami bezzałogowymi – 3gr.x10os.,3dn.x2 ed., k.GiK,
  • MS-2555 Developing Microsoft NET – 2gr.x10os.5dn.x2 ed. k.Inf..
  • Kurs CCNA Routing and Switching – 1gr.x70 h/12os.x4 modu.x2ed.
  • Kurs Cisco CCNA Security – 1gr.x80 h/12os.x1ed.
  • Kurs CPA: Programming Essentials in C++ – 1gr.x70 h/12os.x2ed.
  • Progr. SEP – 1 gr.x30 os./45 hx2 ed., k. Elektrot.
  • Progr. AutoCad – 2 gr.x10os/35 hx2 ed., k. Elektrot.
  • Projektowanie w programie SolidWorks – 3gr.x10os.x30 hx3 ed. k.MiBM i AiR,
  • Uzysk. komp. certyfik. Przed. Transport.-1gr.x20os.x50 hx3ed. k. Transp.
  • Obsługa stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych – 1gr.x5os.x30 hx3 ed. k.IB,
  • Podstawy Programowania i Konfiguracji Sterowników PLC – 2gr x15os.x30 hx3ed. k.AiR
  • Programowanie i Konfiguracja Sterowników PLC II – 1gr.x15os.x60godz.x3ed. k.AiR
 • Zajęcia warsztatowe 
  • Nowoczesne techniki pomiarowe dla kierunku IŚ; 2gr./5os.x16 hx3ed
  • Nowoczesne techniki pomiarowe dla kierunku GiK:
   • x10os.x16 hx2ed w zakresie metod. girosk. w geodez.
   • x10os.x24 hx2ed w zakresie skaning laserowego;
   • x10os.x24 hx2ed dokumentacja fotogramet. obiektów z wykorzystaniem dronów;
  • Projektowanie w technologii BIM – 2gr.x10os.x16 hx3ed. k.IŚ
  • Programowanie i Obsługa Obrabiarek Sterowanych Numerycznie – 1gr.x10os.x60hx3ed.k. MiBM
  • Badania nieniszczące połączeń spawanych – 2gr.x6os.x30 hx3ed. k.MiBM
 • Dodatkowe zadania praktyczne w formie proj. 
  • Wykorz. mikroorg.wskaźnik.w now. techn. oceny. ekotoksyk. środ.-1gr.x5os.x16 hx3ed. k.IŚ
  • Optym. w ogrzew., wentyl. i klimatyz.-1gr.x5os.x16 hx3ed. k.IŚ
 • Wizyty studyjne:
  • Obiekty gospod. komunal. i przemysł. k.IŚ
  • Zakład przem.-syst.zmienn.przepł.- 2gr.x10os.x1dz.x3ed.
  • Nowoczesne oczyszczalnie ścieków – 1gr.x20os.x2dz.x3ed.(Wrocław, Poznań) i 1gr.x20os.x1dzx3ed.(Rzeszów)
  • Obiekty OZE – 1gr.x20os.x1dz.x3ed
  • Now. stacje uzdat. wodn.-1gr.x20os.x1dz.x3ed.
  • Duże obiekty inwestycyjne – 1gr.x 20os.x3dn.x2ed.k.GiK
  • Obiekty eksploat. Złóż – x20os.x1dz.x2ed. k.GiK
  • WSL Dęblin – 1gr.x20os.x1dz.x2ed. k.GiK
  • W.S.ZPUE Włoszczowa i Elektrownia Połaniec – 2 gr.x30os.x1dz.x3ed. k. Elekt.

Ankietyzacja w ramach bilansu kompetencji studentów studiów stacjonarnych:

 • I stopnia k.Geodezja i Kartografia (GiK)_sem 5
 • II stopnia k.Inżynieria Środowiska( _sem 2

Przeprowadzenie w Kielcach szkolenia certyfikowanego z zakresu „sterowania latającymi obiektami bezzałogowymi” – dla 30 studentów studiów stacjonarnych I stopnia – sem. 5 k.GiK w okresie 12 – 14 XI 2018r.

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu: „ochrony sieci wodno-kanalizacyjnej przed zagrożeniami terrorystycznymi” – dla 5 studentów studiów stacjonarnych II stopnia – sem.2 k.IŚ

Prowadzący: dr hab. inż. Barbara Tchórzewska – Cieślak, prof. PRz

Termin realizacji: 9.11.2018r. – godz. 10.00 – 17.00 – s.2.19 Energis
Termin realizacji: 16.11.2018r. – godz. 10.00 – 17.00 – s.2.19 Energis


DOKUMENTY DO POBRANIA


Zadanie nr 3 Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i w zakresie przedsiębiorczości studentów studiów stacjonarnych Politechniki Świętokrzyskiej

Termin realizacji zadania 10.2018 wg planowanego wsparcia od roku akad. 2018/2019 przez 3 ed. zgodnie z harmonogramem.


Celem zadania jest wykształcenie umiejętności odpowiadającym potrzebie studentów i oczekiwanych przez pracodawców w zakresie kompetencji komunikacyjnych, interpersonalnych w tym pracy w zespole oraz kierowania zespołem, a także samoorganizacji oraz w zakresie przedsiębiorczości obejmujące podstawy prawne i finansowe prowadzenia firmy wraz z opracowaniem. biznesplanu według własnego pomysłu poprzez:

 • Szkolenia certyfikowane:
  • Metody zarządzania projektami informatycznymi PRINCE2 – 2 gr.x10os./5dni.x3 ed. dla studentów WEAiI i WZiMK,
 • Zajęcia warsztaty
  • Tworzenie i prowadzenie własnej firmy –x10os.x24 hx2 ed. k.GiK WIŚ,WZiMK oraz 7gr.x10os.x24 hx3ed.k.IŚ WIŚ, WMiBM
 • Dodatkowe zadania praktyczne w formie proj. 
  • Tworzenie biznes planu – 7gr.x10os.x24 hx2ed. k.GiK WIŚ,WZiMK oraz 6grx10osx24 hx 3ed. k.IŚ WIŚ, WMiBM szkol.wew zad. pozwolą nauczyć sporządzania biznes planu, charakterystyki, metodyki realizacj. Przedsięwzięcia

Ankietyzacja w ramach bilansu kompetencji studentów studiów stacjonarnych do zajęć warsztatowych – tworzenie i prowadzenie własnej firmy oraz do dodatkowych zajęć w formie projektowej – tworzenie biznes planu

 • studia I stopnia k. GiK – WISGiE – sem 7
 • studia II stopnia k.IŚ – WISGiE – sem 2
 • studia I stopnia k.TRA; k.AiR, k.MBM – WMiBM – sem 5 i 7
 • studia I stopnia k.EKO; k.ZiIP; k.LOG; k.ID – WZiMK – sem 5

Zajęcia będą realizowane od miesiąca listopada 2018r. wg harmonogramu zajęć


DOKUMENTY DO POBRANIA


Zadanie nr 4 Wysokiej jakości program stażowy dla studentów studiów stacjonarnych Politechniki Świętokrzyskiej.

Termin realizacji zadania 07.2018 rok akad. 2017/2018 przez 2 edycje


Celem zadania jest realizacja odpłatnych staży zawodowych (w wymiarze 120 godz. dla każdego studenta) dla studentów I stop. studiów stacjonarnych na 4,6,7 semestrze dla następujących kierunków:

 • Budownictwo – 120 osób
 • Architektura – 40 osób
 • Geodezja I Kartografia – 60 osób
 • Automatyka I Robotyka – 40 osób
 • Mechatronika i Budowa Maszyn – 40 osób
 • Transport – 24 osoby
 • Elektrotechnika – 30 osób
 • Informatyka – 110 osób
 • Zarządzanie Inżynieria Produkcji – 30 osób
 • Logistyka – 60 osób
 • Ekonomia – 60 osób
 • Inżynieria Danych – 20 osób

REKRUTACJA NA STAŻ

Studenci I stopnia studiów stacjonarnych sem. 4 i 6 zainteresowani odbyciem płatnego stażu w ramach projektu ,,Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej’’ nr POWR.03.05.00-00-Z202/17, proszeni są o zadeklarowanie do dnia 25.05.2018 r. u Koordynatora stażu z Wydziału, chęci uczestnictwa w stażu.

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA STAŻ:

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Osoby zakwalifikowane na staż są zobligowane w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2018 r.
złożyć u Koordynatora stażu z Wydziału wymagane dokumenty:

 1. oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika (załącznik nr 1a do Regulaminu projektu) OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI UCZESTNIKA
 2. formularz danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu projektu) FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 3. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu projektu) OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
 4. umowa na staż (załącznik nr 5 do Regulaminu projektu) UMOWA NA STAŻ  OŚWIADCZENIE PRACODAWCY (wydruk w trzech egzemplarzach):
  ZAŁĄCZNIK NR 5 A – (wydruk w dwóch egzemplarzach)
  ZAŁĄCZNIK NR 5 B
  ZAŁĄCZNIK NR 5 C
 5. Oświadczenie, dotyczące sytuacji uczestnika projektu, w okresie do czterech tygodni po zakończeniu stażu w ramach projektu OŚWIADCZENIE

Po zatwierdzeniu Programu stażu (załącznik 5 a do Umowy na staż) przez Koordynatora stażu z Wydziału oraz podpisaniu Umowy na staż przez Kierownika projektu,
Umowę należy odebrać i przedstawić Pracodawcy w celu podpisu.

Umowę na staż podpisaną przez Pracodawcę oraz wszystkie wymagane dokumenty, należy ostatecznie dostarczyć do   Koordynatora stażu z Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. lub maksymalnie 3 dni przed dniem rozpoczęcia stażu.

Po odbyciu stażu Stażysta przedstawia u Koordynatora stażu z Wydziału uzupełniony:

 1. Dziennik stażu – ZAŁĄCZNIK NR 5 D
 2. Sprawozdanie z odbycia stażu potwierdzone przez Pracodawcę – ZAŁĄCZNIK NR 5 E

Dokumenty można również pobrać w Biurze projektu bud. A, pok. 15.

Przyjmowanie dokumentów po zakończeniu stażu w Biurze Projektu 15A

poniedziałek – piątek – godz. 12.00 – 14.00

Staże studenckie rozpoczęły się od 25 czerwca 2018 roku, trwają max. 6 tygodni (120 godz.) według programów stażu zakwalifikowanych studentów uzgodnionych z pracodawcami.


Koordynatorzy stażu z poszczególnych Wydziałów:

 • Koordynator zadania z WIŚGiE – mgr inż. Szymon Sobura
 • Koordynator zadania z WIŚGiE – mgr inż. Kamil Borek
 • Koordynator zadania z WBiA – dr inż. Julia Marczewska
 • Koordynator zadania z WMiBM – dr inż. Tomasz Miłek
 • Koordynator zadania z WZiMK – dr Ilona Molenda-Grysa
 • Koordynator zadania z WZiMK – dr Maciej Sękalski
 • Koordynatorzy zadania z WEAiI dla kier. Informatyka – dr inż. Barbara Łukawska
 • Koordynatorzy zadania z WEAiI dla kier. Elektrotechnika – dr inż. Sebastian Różowicz

 


DOKUMENTY DO POBRANIA


Zadanie nr 5 Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej PŚk

Termin realizacji zadania: od 09.2018 – 12.2021


Celem zadania jest podniesienie poziomu kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie umiejętności pedagogicznych i organizacyjnych. Zaplanowano również doskonalące kursy języka angielskiego na poz. C1 dla wybranych nauczycieli, przewidzianych do prowadzenia zajęć w tym języku. Podjęte zostaną następujące działania w zakresie planowania i stosowania nowoczesnych metod pracy ze studentami:

 • Kurs: Nowoczesne metody i techniki akademickich zajęć dydaktycznych z elementami pedagogiki/andragogiki dla pracowników dydaktycznych (5 gr. x 10 os. x 8 dni) – Kielce

Kalendarium
Harmonogram 1
Harmonogram 2

 • Kurs: Moderator Design Thinking – kreatywne rozwiązywanie problemów dla dydaktyków (1gr. x 10 os.x 5 dni) – Kielce
 • Kurs języka angielskiego dla nauczycieli prowadzących zajęcia w języku angielskim (2 gr. x10 os. x 120 h) – KielceKurs: Dynamiczne prezentacje multimedialne w dydaktyce (3 gr. x 15 os. x 1 dzień) – Kielce
 • Kurs: Efektywne metody pracy dydaktycznej – szkoła tutorów akademickich, sztuka motywowania, odkrywanie talentów (3 gr. x 6 osób x 8 dni) – Kielce
 • Staże dydaktyczne:
  • Słowacja (5 os. x 14 dni)
  • Niemcy, Sigmaringen (1 os. x 14 dni)
 • Wizyty studyjne
  • Słowacja, Koszyce (2 os. x 5 dni)
  • Konopnica k. Lublina (1 os. x 5 dni)
  • Czechy, Ostrawa (1 os. x 7 dni)

REKRUTACJA NA KURSY

06.08.2018 r.

Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie „Nowoczesne metody i techniki akademickich zajęć dydaktycznych z elementami pedagogiki/andragogiki”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 03.09.2018 r.

 

20.08.2018 r.

Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w „Kursie instruktorskim CCNA Security”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 10.09.2018 r.

 

10.09.2018 r.

Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie „FlexSim 1”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie załączonego kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 24.09.2018 r.

 

10.09.2018 r.

Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w „Kompleksowym programie szkoleniowym dla administracji w zakresie podniesienia efektywności pracy”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie załączonego kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 24.09.2018 r.


Zadanie nr 6 Podnoszenie kompetencji informatycznych kadry dydaktycznej PŚk

Termin realizacji zadania: od 09.018 do 12.2021


Celem zadania jest podnoszenie poz. komp. kadry dydaktycznej w zakresie umiejętności inform. (nowocesne metody i narzędzia inform. w procesie nauczania). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez nastepujących kursach i szkoleniach:

 • Kurs: Nowocesne metody projektowania w elektronice (1 gr.x10 os.x3 dni) – Kielce
 • Zakup licencji (na 10 st.) programów wspomagających nowoczesne metody projektowania w elektronice
 • Kurs: Innowacyjne procesy w automat. przemysł., wykorzystanie koncepcji Industry 4.0 w dydaktyce (1os.x2 szkolx5 dni) -Warszawa
 • Szkolenie z FlexSim 1 do FlexSim 3 (3 os.x3 dni) oraz FlexSim 4 (3 os.x2 dni) – Kraków
 • Kurs: Wykorzystywanie informatycznych narzędzi do zarządzania projektami – MS Project (1 gr.x10 os.x3 dni) – Kielce
 • Certyfikowane kursy z zakresu oprogramowania SolidWorks: CSWA (2 gr.x10 os.x3 dni) i CSWP (2 gr.x10 os.x3dni) – Kielce
 • Certyfikowane kursy z zakresu oprogramowania SolidWorks: Electrical 2D (1 gr.x10 os.x2 dni) i Electrical 3D (1gr.x10 os.x1 dzień) – Kielce
 • Kurs: Obsługa Systemu R (zarz. inf.) – dla dydaktyków (3 gr.x10 os.x120) – Kielce
 • Kurs z zakresu Big Data (1 gr.x10 os.x5 dni) – Kielce
 • Kurs instr.: CCNA Security (1 os.x7 dni), CCNP Route (2 os.x7 dni), CCNP Switch (2 os.x7 dni),
 • CCNP Tshoot (2 os.x7 dni) – Rzeszów
 • Szkolenie z progr. Dlubal do analizy stat.-wytrz. (1 gr.x4 os.x1 dzień) – Kielce
 • Szkolenie z planowania, projektowania i tworzenia bud. oraz elementów infrastruktury i zarządzania nimi (BIM) – Revit (1 gr.x7os.x2 dni), (BIM) – Tekla Structures (1 gr.x7 os.x3 dni) – Kielce
 • Szkolenie z ADVANCE STEEL (1 gr.x7 os.x2 dni) – Kielce
 • Kurs: Programowanie.NET – poziom zaawansowany (1 os.x4 dni) – Warszawa
 • Symulacja 3D w dydaktyce – pola sprzężone – kurs zaawansowany (4 os.x3 dni) – Tarnowskie Góry
 • Kurs: Komputerowe wspomagani projektowania i obróbki skrawaniem – maszyny CNC (3 os.x14 dni) – Wrocław
 • Szkolenie z badań nieniszcz. metodą wizualną (VT1+2) (2 os.x5 dni) – Gliwice
 • Kurs: Mikroskopia optyczna (1 gr.x4 os.x3 dni) – Kielce

DOKUMENTY DO POBRANIA


Zadanie nr 7 Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią

Termin realizacji zadania: 01.2019 – 06.2020


Celem zadania jest podniesienie efektywności procesów planowania działań dydaktycznych i zarządczych, co przełoży się na lepsze zagospodarowanie zasobów i infrastruktury. W ramach zadania zostanie udoskonalony i rozwinięty model zarządzania jakością w oparciu o zastosowanie odpowiednich, nowoczesnych i kompatybilnych z już istniejącymi narzędzi, informatycznych, służących m. in. do rozbudowy zintegrowanego systemu informatycznego uczelni (ERP). Będą to narzędzie wspierające realizację strategii uczelni w zakresie doskonalenia systemu zarządzania i zwiększania roli systemów informatycznych wspomagających procesy decyzyjne.

Podjęte zostaną następujące działania:

 • Wdrożenie i wsparcie systemu do tworzenia modułów (kart przedmiotów) zgodnie z wymogami KRK/PRK,
 • Rozbudowa, obejmująca również wsparcie wdrożeniowe, funkcjonującego systemu ERP o moduł do zarządzania majątkiem uczelni,
 • Zakup i implementacja podsystemu informatycznego do analiz i raportowania wspierającego zarządzanie uczelnią.

DOKUMENTY DO POBRANIA


Zadanie nr 8 Podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w zakresie obsługi studentów oraz pracy administracji

Termin realizacji zadania: 01.2019 – 12.2021


Celem zadania jest poprawa efektywności jednostek administracyjnych, zaangażowanie w organizację dydaktyki i obsługę studentów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez różne formy kształcenia (kursy, szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe).

Podjęte zostaną działania następujących typów:

 • Podniesienie jakości obsługi studentów
  • Kurs: Język angielski w komunikacji wielokulturowej dla pracowników administracji (2 gr. x 12os. x 120 h) – Kielce
  • Szkolenie: Podnoszenie jakości obsługi studenta w dziekanacie i sekretariacie (1 gr. x 10 os. x 1dzień) – Kielce
  • Studia podyplomowe: Planowanie kariery zawodowej studenta – doradztwo zawodowe (3 os.x 3 sem.) – studia podyplomowe – Kraków/Rzeszów
 • Podniesienie jakości pracy administracji
  • Kompleksowy program szkoleniowy dla administracji w zakresie podniesienia efektywności pracy (2 gr. x 12 os. x 10 dni) – Kielce
  • Kurs: Pozapłacowe systemy motywacyjne (1 gr. x 12 osób x 2 dni) – Kielce
  • Kurs: Zarządzanie projektami – szkolenie PRINCE2 Foundation (1 gr. x 12 os. x 3 dni) – Kielce
  • Kurs: Zarządzanie projektami – szkolenie PRINCE2 Practitioner (1 grupa x 10 osób x 2 dni) –Kielce

DOKUMENTY DO POBRANIA


Zadanie nr 9 Podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w zakresie zarządzania i współpracy z biznesem

Termin realizacji zadania: 01.2019 do 12.2021


Celem zadania jest podniesienie efektywności jednostek administracyjnych, zaangażowanie w organizowanie dydaktyki i współpracę z biznesem. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację różnych form kształcenia (kursy, szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe).

Podjęte zostaną działania następujących typów:

 • Usprawnienie systemu doskonalenia kadr dydaktycznych i procesu kształcenia studentów
  • Szkolenie: Procedury nadawania stopni naukowych (6 os. x 1 dzień) – Warszawa
  • Szkolenie: Tworzenie, odbywanie i zasady prowadzenia studiów doktoranckich (4 os. x 1 dzień) – Warszawa
  • Szkolenie: Sprawy studenckie i proces kształcenia (pomoc materialna dla studentów, wyliczanie dochodu) (7 os. x 1 dzień) – Warszawa
  • Szkolenie: Sprawozdawczość w systemie POL-on (10 os. x 1 dzień) – Warszawa
  • Szkolenie: Sprawy pracownicze nauczycieli akademickich (4 os. x 1 dzień) – Warszawa
 • Podniesienie jakości zarz. finansami
  • Kompletny program szkoleniowy dla administracji w zakresie controllingu i finansów (1 gr. x 10 os. x 6 dni) – Kielce
  • Szkolenie: Rachunkowość finansowa i zarządcza w praktyce (4 os. x 2 dni ) – Kraków
 • Udoskonalenie działań promocyjnych i informacyjnych
  • Szkolenie: Wykorzystywanie social mediów w budowie pozytywnego wizerunku instytucji (2 os. x 2 dni) – Warszawa
  • Certyfikowany kurs Digital Marketing (2 os. x 6 dni) – Warszawa
 • Udoskonalanie procesów transferu technologii
  • Modułowy program kompetencyjny z zakresu zarządzania transferem technologii (1 gr. x 12 os. x 9 dni) – Kielce
  • Studia podyplomowe: Ochrona własności intelektualnej (1 os. x 2 sem.) – Warszawa
  • Studia podyplomowe: Zarządzanie transferem technologii (2 os. x 2 sem.) – Warszawa

DOKUMENTY DO POBRANIA


Zadanie nr 10 Udoskonalenie procesów zarządzania uczelnią

Termin realizacji zadania: 01.2019 do 02.2022


Celem zadania jest optymalizacja procesów zarządzania uczelnią i zwiększenie jej potencjału edukacyjnego i gospodarczego. W ramach zarządzania strategicznego zostanie opracowana nowa struktura organizacyjna Politechniki Świętokrzyskiej (z uwzględnieniem nowych wymogów ustawowych) wraz z kompletem dokumentów zarządczych. Planowane są działania o charakterze pilotażowym związane z podniesieniem efektywności funkcjonowania wybranych działów uczelni – z wykorzystaniem metody Lean Management. W ramach podnoszenia kompetencji kadry zarządczej przewidziano kompleksowe programy doskonalenia umiejętności zarządzania finansami i zasobami ludzkimi.

Podjęte zostaną następujące działania:

 • Opracowanie programu restrukturyzacyjnego, dostosowującego Uczelnię do przepisów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym (tzw. Ustawa 2.0) i do powiązanych z nią aktów prawnych
 • Profesjonalne studium finansów dla menedżerów (2 gr. x 5 os. x 8 dni) – Kielce
 • Studium doskonalenia umiejętności menedżerskich (2 gr. x 5 os. x 12 dni) – Kielce
 • Nowy model zarządzania procesem dydaktycznym wg nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym (szkolenie1gr. x 12 os. x 1 dzień) – Kielce
 • Usprawnienie i standaryzacja wybranych procesów administracyjnych w uczelni poprzez implementację narzędzi Lean Management dla 2 działów PŚk.

DOKUMENTY DO POBRANIA


Projekt obejmuje wsparcie dla:

 • studentów 5 wydziałów:
 • Budownictwa i Architektury (WBiA),
 • Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (WEAiI),
 • Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (WIŚGiE),
 • Mechatroniki i Budowy Maszyn (WMiBM),
 • Zarządzania i Modelowania Komputerowego (WZiMK),
 • kadry dydaktycznej,
 • kadry zarządczej,
 • kadry administracyjnej.

REGULAMIN

Zarządzenie Nr 22/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”.


ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

W skład Zespołu wchodzą członkowie grup zadaniowych:

1) Grupa do zarządzania Projektem:

a) dr hab. inż. Bożena Kaczmarska, prof. PŚk. – Kierownik Projektu;   kaczmarska@tu.kielce.pl
b) mgr Renata Tutaj – koordynator administracyjny;                             renataw@tu.kielce.pl
c) mgr Anna Pietraszek – specjalista ds. administracyjnych;                 apietraszek@tu.kielce.pl
d) mgr inż. Małgorzata Kita – specjalista ds. informacji i promocji;     mchechelska@tu.kielce.pl
e) mgr Jadwiga Czarkowska – Radca Prawny;
f) mgr Ilona Siemczyk – specjalista ds. kadrowo-płacowych;                 siemczyk@tu.kielce.pl
g) mgr Jadwiga Witerska – specjalista ds. finansowo-księgowych;       jwiterska@tu.kielce.pl
h) mgr Jakub Sokołowski – specjalista ds. zamówień publicznych;       ksokolowski@tu.kielce.pl
i) inż. Daniel Mazur – specjalista ds. informacji i promocji;                    dmazur@tu.kielce.pl

2) Grupa ds. podnoszenia jakości kształcenia studentów:

a) dr inż. Małgorzata Widłak – koordynator ds. podnoszenia jakości kształcenia studentów;    mwidlak@tu.kielce.pl
b) mgr inż. Beata Sarnecka – specjalista ds. podnoszenia jakości kształcenia studentów;           beatas@tu.kielce.pl

3) Grupa ds. podwyższania kwalifikacji pracowników PŚk:

a) dr inż. Grzegorz Słoń – koordynator ds. podwyższania kwalifikacji pracowników PŚk;            cku@cku.tu.kielce.pl
b) mgr inż. Iwona Szostak (członek grupy);
c) mgr Anna Kuriata (członek grupy);

4) Grupa ds. doskonalenia procesów zarządzania PŚk:
a) dr Anna Walczyk – koordynator ds. doskonalenia procesów zarządzania PŚk;                       awalczyk@tu.kielce.pl
b) dr inż. Artur Szmidt – koordynator ds. informatycznych narzędzi zarządzania PŚk;

 


BIURO PROJEKTU:
budynek: A
pokój: 15


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE