Współpraca z instytucjami zagranicznymi stwarza możliwość prowadzenia prac naukowych i naukowo-badawczych, daje dostęp do dorobku naukowego innych krajów, umożliwia podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji oraz wymianę doświadczeń w zakresie procesu dydaktycznego.

Dział Współpracy Międzynarodowej to jednostka administracji centralnej podlegająca Rektorowi Politechniki Świętokrzyskiej, aktywnie wspierająca i koordynująca zadania związane z działalnością uczelni na arenie międzynarodowej.