Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

www.buwiwm.edu.pl

zgłoszenia kandydatów na adres:
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
00-896 Warszawa

ul. Ogrodowa 28/30


Oferta zawiera informacje o możliwości wyjazdów na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe.

Kandydatów na stypendia zagraniczne (z wyjątkiem DAAD) zgłaszają pisemnie uczelnie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub uczelnie wpisane do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. Uczelnie samodzielnie ustalają terminy przyjmowania wniosków od swoich kandydatów.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał. nr 1)
  • życiorys naukowy (zał. nr 2) – dotyczy tylko pracowników naukowych
  • wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 3 lat
  • potwierdzoną znajomość języka oficjalnego danego kraju lub używanych powszechnie w tym kraju języków światowych
  • informację o średniej ocen i opinię dziekana wydziału – dotyczy studentów
  • potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy
  • wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r. (zał. 3)
  • plan badawczy pobytu

Wszelkie dokumenty w języku polskim (o ile na etapie kwalifikacji wstępnej dokumenty mają być złożone w języku obcym jest to podane w ofercie przy kraju, którego to dotyczy).

Preferowani będą kandydaci, których wyjazd związany będzie z realizacją konkretnych zadań przedstawionych w planie badawczym i poparty będzie opinią samodzielnego pracownika naukowego (nie dotyczy osób ze stopniem dr hab.)

Jedna osoba może starać się tylko o jedno stypendium.

Stypendia na letnie kursy językowe przeznaczone są przede wszystkim dla studentów danej filologii.

Zgłoszenia kandydatów rozpatruje Zespół ds. Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą będący ciałem opiniodawczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O wynikach Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej powiadamia uczelnie i jednocześnie przekazuje informacje dotyczące dokumentów wymaganych przez partnera zagranicznego oraz o terminie ich złożenia.

Ostateczna akceptacja kandydata należy do partnera zagranicznego.

Informacja o wysokości stypendium wypłacanego przez partnera zagranicznego (w niektórych przypadkach przez stronę polską) zostanie przekazana osobom, które uzyskają ostateczną akceptację partnera zagranicznego, w piśmie powiadamiającym o przyznaniu stypendium.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ani Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie pokrywa kosztów podróży do i z kraju odbywania stażu czy uczestniczenia w kursie językowym, studiach częściowych lub innych formach kształcenia za granicą.

W przypadku podpisania programów naukowych z krajami innymi niż wymienione w ofercie Biuro powiadamia oddzielnie o tym fakcie.

Warunkiem kwalifikacji na stypendium jest zapoznanie się i podpisanie pisma BWM-I-1362/EK/2006.


Stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych założoną w 1925 roku i ponownie powołaną do życia w 1950 roku z siedzibą w Bonn w Niemczech. Reprezentuje ona niemieckie uczelnie za granicą. Jej głównym zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi przede wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców. DAAD informuje także o systemie oświatowym i szkolnictwie wyższym w Republice Federalnej Niemiec, możliwościach kształcenia i kierunkach studiów za granicą oraz o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego. Programy DAAD skierowane są do wszystkich krajów i obejmują wszystkie dziedziny nauki. DAAD wspiera: studentów, praktykantów, artystów oraz naukowców i posiada na całym świecie 14 przedstawicielstw. Warszawskie Przedstawicielstwo DAAD powstało w 1997 roku. Utrzymuje bliskie kontakty z polskimi uczelniami, informuje o możliwościach studiowania i prowadzenia badań naukowych w Niemczech i w Polsce oraz przyznaje stypendia (indywidualne stypendia krótko – i długoterminowe) na pobyty studyjne i badawcze na niemieckich uczelniach.

Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie

ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa
tel.: 022/617 48 47, 022/616 13 08, fax: 022/616 12 96, e-mail: daad@daad.pl

Wszystkie informacje dotyczące oferty stypendialnej dostępne na stronie internetowej 


Stypendia British Council
Oferta stypendialna na stronie internetowej
Informacje oraz kwalifikacje na stypendia:
British Council

al. Jerozolimskie 59

00 – 697 Warszawa

tel. 22 695 59 00

22 695 59 83


Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej

Stypendia przeznaczone dla pracowników naukowych polskich wyższych uczelni. Szczegółowe informacje o stypendiach, warunkach formalnych i wymaganych dokumentach umieszczone na stronie internetowej Fundacji Kościuszkowskiej:
www.thekf.org

Reprezentacja Fundacji Kościuszkowskiej w Warszawie
The Kosciuszko Foundation, Inc.
15 E, 65th St. New York, NY


Stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Polski Program Fulbright jest największy w Europie Centralnej i Wschodniej, stanowiąc jednocześnie najbardziej prestiżową w naszym kraju ofertę wymiany naukowej pomiędzy USA i Polską.  W ramach swoich programów, Komisja wspiera studia, badania naukowe i inną działalność akademicką polskich i amerykańskich pracowników nauki oraz instytucji naukowych. Komisja zajmuje się organizacją wymiany studentów, stażystów, naukowców i nauczycieli.

Wszystkie i nformacje o stypendiach znajdują się na stronie internetowej Komisji Fulbrighta: www.fulbright.edu.pl

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. Nowy Świat 4

00-497 Warszawa

tel. 22 628 7950

22 625 6932

22 625 6978


START

Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

www.fnp.org.pl/oferta/start


KOLUMB – granty wspomagające

Granty wspomagające dla laureatów programu KOLUMB wracających do kraju po zakończeniu stażu zagranicznego.

www.fnp.org.pl/oferta/kolumb-granty-wspomagajace


Więcej informacji na temat ofert stypendialnych na portalu dla mobilnych naukowców www.euraxess.pl/index.php/praca-i-stypendia/baza-ofert-stypendialnych