Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Świętokrzyskiej:

 § 1

O przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się:

 1. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się
 2. posiadacze ważnej Karty Polaka
 3. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 4. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 5. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 6. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
 7. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz 1175, z późn. zm.)
 8. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu
 9. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, z tym że  osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego i stypendium na wyżywienie i zapomóg

 § 2

1. Cudzoziemcy niewymienieni w  § 1 z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, mogą podejmować i odbywać kształcenie na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Politechnikę Świętokrzyską na zasadach określonych w tych umowach

3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2

4) decyzji rektora uczelni

2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, pkt 1, 3, 4, przyjmowani są na studia na podstawie:

1) skierowania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, jeżeli zostali zakwalifikowani na studia bez obowiązku odbycia kursu przygotowawczego z języka polskiego

2) skierowania kierownika (upoważnionego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego) jednostki, w której odbyli kurs przygotowawczy

3)  w trybie indywidualnym, występując z prośbą o przyjęcie do Rektora Politechniki Świętokrzyskiej

3. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, mogą podejmować i odbywać kształcenie:

1)  jako stypendyści strony polskiej, bez ponoszenia opłat za naukę

2)  na zasadach odpłatności

3)  bez odpłatności i świadczeń stypendialnych

4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę

5) jako stypendyści Politechniki Świętokrzyskiej

4. Cudzoziemcy, o których mowa w  § 1 pkt 9 oraz osoby, które posiadają ważną Kartę Polaka i środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach określonych w ust. 1, 2 i 3.

 § 3

1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

1) legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uznanym zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości

2) na kierunek architektura, uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu z rysunku sprawdzającego predyspozycje do studiów architektonicznych.

2.Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia,

3. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 i 2 winni:

1) posiadać wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2) wykazać się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia

3) posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli:

1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

3) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim

 § 4

Cudzoziemcy, którzy odbywają studia na zasadach odpłatności wnoszą opłaty zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców, podejmujących naukę na zasadach odpłatności.

 § 5

 1. Wymagane dokumenty:

1) kserokopie oryginalnych świadectw lub dyplomów, o których mowa w  § 3 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 wraz z dokumentami legalizacyjnymi lub nostryfikacyjnymi – przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, przy czym, jeżeli kserokopie oryginalnych świadectw lub dyplomów nie są poświadczone notarialnie, poświadcza je na podstawie okazanych oryginałów członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

2) kserokopie:

 • paszportu
 • innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w  § 1
 • wizy

przy czym, jeżeli nie są poświadczone notarialnie, poświadcza je na podstawie okazanych oryginałów członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

3) cudzoziemcy, o których mowa w  § 2 ust. 1, pkt 4 podanie o przyjęcie na studia

4) wypełniony kwestionariusz

5) jeden z dokumentów, o którym mowa  w  § 3 ust. 6, 7, 8 potwierdzających znajomość języka polskiego

6) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia

7) kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczona notarialnie lub na zasadach określonych w pkt. 2, albo oświadczenie, że cudzoziemiec przystąpi do NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia

8) oświadczenie o posiadaniu środków finansowych niezbędnych na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów w przypadku cudzoziemców wymienionych w  § 2 ust. 4

9) cztery aktualne fotografie – w tym jedna w formie cyfrowej, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

10) dowód wniesienia opłaty, ustalonej przez Rektora, za postępowanie związane z przyjęciem na studia

11) skierowanie, o którym mowa w  § 2 ust. 2 tiret 1,2.

2. Cudzoziemcy składają dokumenty w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych za pomocą systemu rekrutacyjnego dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności. 


Opłata wnoszona przez cudzoziemców, podejmujących studia stacjonarne na zasadzie odpłatności wynosi:
– w języku polskim 600 EUR za semestr,
– w języku obcym 1200 EUR za semestr.
Opłata aplikacyjna wynosi:
– na kierunek architektura: 150 zł,
– na pozostałe kierunki: 85 zł.


Przydatne linki: