Uczelnia prowadzi współpracę z ośrodkami naukowymi i akademickimi w Austrii, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Chinach, Chorwacji, Czechach, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowenii, Wielkiej Brytanii, USA, Włoszech, a także na Łotwie, Słowacji, Ukrainie i Węgrzech. W wielu z tych uczelni pracownicy Politechniki mogą uzyskiwać stopnie naukowe, a studenci mają szanse odbywania części studiów inżynierskich, magisterskich i doktoranckich. Oprócz realizacji umów bilateralnych uczelnia uczestniczy w projektach i dydaktycznych programach międzynarodowych.


międzynarodowe programy dydaktyczne:

  • ERASMUS+

Erasmus+ jest programem mającym za zadanie wspieranie edukacji, szkoleń, inicjatyw młodzieżowych oraz sportowych w całej Europie. Planowane jest, że około 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo program wspiera współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.

Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

Program został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. W połączeniu różnych programów i inicjatyw, architekci programu pokładają nadzieję na bardziej wydajne finansowanie przedsięwzięć beneficjentów i łatwiejszy dostęp do funduszy edukacyjnych.

W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży realizują trzy kluczowe akcje:

  • Akcja 1: Mobilność edukacyjna
  • Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
  • Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk.

Oprócz wymienionych wyżej trzech kluczowych akcji program dotyczy specyficznych działań w obszarze edukacji na poziomie wyższym pod nazwą Jean Monnet oraz w obszarze sportu. Działania te są realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim.


  • CEEPUS

Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich CEEPUS ma na celu wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich w krajach Europy Środkowej. Daje również możliwość umocnienia kontaktów między szkołami wyższymi w krajach uczestniczących w programie. Zakres działań programu CEEPUS obejmuje tworzenie sieci współpracy międzyuczelnianej, przyznawanie stypendiów na staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki, a także organizowanie seminariów doskonalących oraz kursów językowych i specjalistycznych. W programie CEEPUS uczestniczą obecnie trzy wydziały Politechniki Świętokrzyskiej – od 1995 roku Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn (udział w trzech projektach, w tym jeden jest koordynowany przez Wydział), Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (udział w jednym projekcie) oraz Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (udział w jednym projekcie).


Umowy bilateralne

Politechnika Świętokrzyska na podstawie umów bilateralnych współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie. Realizacja działań określonych umowami obejmuje m. in. prowadzenie wspólnych projektów badawczych i wspólne publikacje wyników badań naukowych; wymianę studentów, w tym studentów studiów doktoranckich oraz naukowców i nauczycieli akademickich; współpracę naukową w zakresie kształcenia kadry naukowej i dydaktycznej, ukierunkowaną na uzyskiwanie stopni naukowych; współpracę na polu integracji z nauką europejską, organizowanie konferencji i sympozjów naukowych.