• zakończony 2011-12-30 – na zakup sprzętu elektronicznego do wyposażenia laboratoryjnego ( komputery) w ramach realizacji projektu INNOWACYJNE ŚRODKI I EFEKTYWNE METODY POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I TRWAŁOŚCI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Nr POIG 01.01.02-10-106/09 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka • zakończony 2011-12-30 – na dostawę aparatury naukowo-badawczej do Laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu: komputerów klasy PC do programowania i obsługi urządzeń pomiarowych w ramach realizacji projektu: MIBIOL ( modernizacja i doposażenie Laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu) w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach Nr projektu WND-RPSW.02.01.00-26-011/10 • zakończony 2011-12-29 – na dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.” Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Umowa nr: UDA – POKL.04.01.01-00-381/10-00 • zakończony 2011-12-29 – na dostawę elektronowego mikroskopu skaningowego z mikroanalizatorem rentgenowskim dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00. • zakończony 2011-12-29 – na zakup i dostawa mebli-stołów laboratoryjnych i stołów komputerowych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00. • zakończony 2011-12-28 – na dostawę pakietu programowego CFD do modelowania i symulacji dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00. • zakończony 2011-12-22 – na dostawę aparatury do precyzyjnego montażu elementów elektronicznych i wykonywania obwodów drukowanych; zestawu pomiarowego wielkości nieelektrycznych (czujniki momentu, prędkości obrotowej); zestawu uruchomieniowego do układów logiki programowalnej CPLD dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00. • zakończony 2011-12-22 – na dostawę projektora multimedialnego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00. • zakończony 2011-12-21 – na dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie w nowoczesnych obszarach techniki” Nr Projektu: POKL.04.01.01-00-395/09 • zakończony 2011-12-21 – na dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia jakości usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach” Nr POKL.04.01.01-00-292/09-00 • zakończony 2011-12-21 – na wykonanie prac z zakresu promocji Projektu pt. LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowanego przez UE- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji • zakończony 2011-12-20 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt : „Modernizacja laboratoriów badawczych Wydziału EAiI Politechniki Świętokrzyskiej nr 3” (umowa nr UDA – RPSW.02.01.00-26-014/10-00) • zakończony 2011-12-19 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-12-19 – na świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie wagowej powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym w 2012 r. dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-12-15 – na dostawę platform uruchomieniowych (sprzęt i oprogramowanie) do projektowania i testowania systemów elektronicznych wykorzystujących układy FPGA dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: „LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji • zakończony 2011-12-15 – na na dostawę wraz z instalacją platformy pionowej oraz dwóch platform schodowych dla osób niepełnosprawnych” w ramach realizacji projektu: „MODIN II – MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO -BADAWCZEJ POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oś priorytetowa I – Nowoczesna Gospodarka, działanie I.1 – Infrastruktura Uczelni zgodnie z umową dofinansowania nr POPW.01.01.00 – 26 – 005/08/00 z 27.11.2008 r.
  Rysunki i zdjęcia klatek schodowych
 • zakończony 2011-12-14 – na dostawę sond prądowych; oscyloskopów cyfrowych, precyzyjnych mierników wielkości elektrycznych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-12-12 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt : „Modernizacja laboratoriów badawczych Wydziału EAiI Politechniki Świętokrzyskiej nr 1” (umowa nr UDA – RPSW.02.01.00-26-013/10-00) • zakończony 2011-12-12 – na świadczenie usługi restauracyjnej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt: W drodze do kariery z Politechniką Świętokrzyską – szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Umowa UDA- POKL.09.01.02.-26-112/10-00 • zakończony 2011-12-09 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-12-09 – na wykonanie prac z zakresu promocji projektu pt.: Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Działanie 4.1 Poddziałanie 4.1.1 Umowa UDA-POKL.04.01.01-00-175/08-03 • zakończony 2011-12-08 – na dostawę przepływomierza ultradźwiękowego z oprogramowaniem dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-12-08 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt : „Modernizacja laboratoriów badawczych Wydziału EAiI Politechniki Świętokrzyskiej nr 2” (umowa nr UDA – RPSW.02.01.00-26-013/10-00) • zakończony 2011-12-07 – na dostawę kamery cyfrowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia jakości usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach” Nr POKL.04.01.01-00-292/09-00 • zakończony 2011-12-06 – na dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia jakości usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach” Nr POKL.04.01.01-00-292/09-00 • zakończony 2011-12-06 – na dostawę aparatury naukowo-badawczej do Laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu: Monitor jakości powietrza wewnętrznego w ramach realizacji projektu: MIBIOL ( modernizacja i doposażenie Laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu) w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach Nr projektu WND-RPSW.02.01.00-26-011/10 • zakończony 2011-12-05 – na dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie w nowoczesnych obszarach techniki” Nr Projektu: POKL.04.01.01-00-395/09 • zakończony 2011-12-05 – na dostawę aparatury naukowo-badawczej do Laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu: Drobny sprzęt laboratoryjny: mikroskop odwrócony w ramach realizacji projektu: MIBIOL ( modernizacja i doposażenie Laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu) w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach Nr projektu WND-RPSW.02.01.00-26-011/10 • zakończony 2011-12-05 – na dostawę zestawu oświetlenia LED z oprzyrządowaniem dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00. • zakończony 2011-12-05 – na dostawę samochodu osobowego używanego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. • zakończony 2011-12-02 – na dostawę aparatury naukowo-badawczej do Laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu: (Miernik natężenia dźwięku-2 szt.; Urządzenie do pomiaru stężenia CO i CO2 wraz z sondami-2 szt.; Anemometry z dodatkowym wyposażeniem-2 szt.; Miernik różnicy ciśnienia wraz z sondą-2 szt.; Analizator spalin z zestawem do pomiaru prędkości obrotowej-1 szt.; Analizator CO2-2 szt.; Przyrząd do pomiaru wilgotności materiałów-2 szt.; Urządzenia do pomiaru temperatury, światła i wilgotności powietrza z rej. Danych; Kamera termowizyjna wraz z przyrządem pomiarowym do określenia przewodzenia ciepła z sondą i celą do pomiaru przewodzenia-1sz.) w ramach realizacji projektu: MIBIOL (modernizacja i doposażenie Laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu) w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach Nr projektu WND-RPSW.02.01.00-26-011/10 • zakończony 2011-12-02 – na dostawę trójfazowego źródła zasilania AC o precyzyjnie regulowanych parametrach dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: „LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji • zakończony 2011-12-01 – na dostawę stanowiska do testowania innowacyjnych koncepcji i rozwiązań z zakresu doskonalenia silników cieplnych i ochrony naturalnego środowiska człowieka ( etap I ) dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: „LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji • zakończony 2011-12-01 – na dostawę obrabiarki elektroerozyjnej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt Oś 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Nr umowy UDA-RPSW.02.01.00-26-007/10-00 • zakończony 2011-11-29 – na dostawę maszyny wytrzymałościowej z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00. • zakończony 2011-11-28 – na wykonanie materiałów promocyjnych zgodnie z załączonym wykazem w ramach Projektu pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00 współfinansowanego przez UE – program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 2.Infrastruktura strefy B+R Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych-zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach POIG • zakończony 2011-11-28 – na Opracowanie Koncepcji, Dostawę i Wdrożenie oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

  Załączniki do SIWZ
 • zakończony 2011-11-23 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. • zakończony 2011-11-21 – na odśnieżanie dróg, chodników i parkingów na terenie obiektów Politechniki Świętokrzyskiej przy ul. Warszawskiej 430 w okresie zimowym 2011/2012. • zakończony 2011-11-21 – na dostawę wygładzarki rotacyjnej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt „Finlab – Zakup wyposażenia laboratorium obróbek wykończeniowych szansą na zwiększenie innowacyjności naukowo-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach ” Nr projektu WND-RPSW.02.01.00-26-016/10 • zakończony 2011-11-18 – na druk i oprawę „Informatora dla kandydatów na studia 2012/2013” dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-11-17 – na usługę dostosowania stanowiska badawczego w zakresie systemu automatyki dla centrali nawiewnej z bezprzewodowym zarządzaniem i przesyłem danych ze stanowiska badawczego.w ramach realizacji projektu: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju Nr POIG 01.01.02-10-106/09 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. • zakończony 2011-11-15 – na dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Projekt pt. „Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.” Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Umowa nr: UDA – POKL.04.01.01-00-381/10-00 • zakończony 2011-11-18 – na dostawę przyrządu do pomiaru wytrzymałości na odrywanie dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00. • zakończony 2011-11-14 – na dostawę analizatora naturalnych radionuklidów dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-11-10 – na dostawę oscyloskopu cyfrowego; stanowiska „Nowe laboratorium energetyczne”; przetwornika pomiarowego wielkości elektromagnetycznej; generatora przebiegów pomiarowych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt : „Modernizacja laboratoriów badawczych Wydziału EAiI Politechniki Świętokrzyskiej nr 3” (umowa nr UDA – RPSW.02.01.00-26-014/10-00) • zakończony 2011-11-10 – na dostawę stacji pomiarowej do aktywizacji i obróbki danych pomiarowych z wyjściem graficznym i urządzeniami do prezentacji wyników dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-11-09 – na dostawę oscyloskopu (4 kanały analogowe i 8 cyfrowych), Edukacyjnych systemów ewaluacyjnych (Developmentt Kit) dla procesorów rodziny PSoc1, PSoc3 i PSoc5 rodziny Cypress Semiconductor; Zasilacza systemowego, Generatora, Oscyloskopu cyfrowego, Generatora przebiegów arbitralnych, Kalibratora napięcia i prądu, Multimetru cyfrowego, Zasilacza laboratoryjnego, Kasety modułowego systemu pomiarowego Ethernet, Zestawu edukacyjnego do pomiarów biomedycznych, konduktometru do pomiarów biomedycznych, Stanowiska pneumatycznego techniki regulacji ciagłej, Stanowiska symulacji procesów przemysłowych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt : „Modernizacja laboratoriów badawczych Wydziału EAiI Politechniki Świętokrzyskiej nr 2” (umowa nr UDA – RPSW.02.01.00-26-013/10-00) • zakończony 2011-11-09 – na dostawę samochodu osobowego używanego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-11-08 – na dostawę projektora multimedialnego, tablic suchościeralnych, rzutników komputerowych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt : „Modernizacja laboratoriów badawczych Wydziału EAiI Politechniki Świętokrzyskiej nr 1” (umowa nr UDA – RPSW.02.01.00-26-012/10-00) • zakończony 2011-11-07 – na dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Projekt pt. Wzmocnienie kompetencji kadr przedsiębiorstw kluczowych branż regionu Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Umowa nr: UDA – POKL 08.01.01-26-220/11-00 • zakończony 2011-11-07 – na dostawę programu do obliczeń hydraulicznych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00. • zakończony 2011-11-03 – na odśnieżanie dachów i łączników budynków Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w sezonie zimowym 2011/2012 • zakończony 2011-11-03 – na Zakup i dostawę mebli dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt: „Modernizacja laboratoriów badawczych Wydziału EAiI Politechniki Świętokrzyskiej nr 1” (umowa nr UDA – RPSW.02.01.00-26-012/10-00) • zakończony 2011-11-03 – na Zakup i dostawę mebli dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt: „Modernizacja laboratoriów badawczych Wydziału EAiI Politechniki Świętokrzyskiej nr 2” (umowa nr UDA – RPSW.02.01.00-26-013/10-00) • zakończony 2011-11-03 – na Zakup i dostawę mebli dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt: „Modernizacja laboratoriów badawczych Wydziału EAiI Politechniki Świętokrzyskiej nr 3” (umowa nr UDA – RPSW.02.01.00-26-014/10-00) • zakończony 2011-10-31 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie w nowoczesnych obszarach techniki” Nr Projektu: POKL.04.01.01-00-395/09 • zakończony 2011-10-27 – na Dostawę mebli laboratoryjnych oraz podstawowego wyposażenia dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w ramach realizacji projektu „MODIN II – modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno – badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, oś priorytetowa – I. Nowoczesna Gospodarka, działanie I.1. – Infrastruktura uczelni zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POPW.01.01.00-26-005/08/00 z 27.11.2008 r. • zakończony 2011-10-26 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” POIG 01.01.02-10-106/09-01 • zakończony 2011-10-25 – na dostawę urządzeń sieciowych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. • zakończony 2011-10-24 – na dostawę projektora multimedialnego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-10-24 – na Dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. • zakończony 2011-10-24 – na dostawę urządzenia do syntezy hydrotermalnej (autoklaw) dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. • zakończony 2011-10-21 – na dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie w nowoczesnych obszarach techniki” Nr Projektu: POKL.04.01.01-00-395/09 • zakończony 2011-10-17 – na Prenumeratę czasopism polskich w roku 2012 dla Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej • zakończony 2011-10-17 – na Prenumeratę czasopism zagranicznych oraz baz danych w 2012 roku dla Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej • zakończony 2011-10-12 – na dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu” Umowa nr: UDA-POKL.04.01.01-00-175/08-03 • zakończony 2011-10-12 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia jakoœci usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach” Nr Projektu: POKL.04.01.01-00-292/09-00 • zakończony 2011-10-10 – na dostawę systemu do diagnostyki strumienia plazmy dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt Oś 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Nr umowy UDA-RPSW.02.01.00-26-007/10-00 • zakończony 2011-10-06 – na dostawę sprzętu komputerowego: stacji roboczej wraz z monitorem i zasilaczem awaryjnym oraz laptopa dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-10-06 – na dostawę pakietów oprogramowania informatycznego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-10-06 – na dostawę oprogramowania do projektowania i symulacji obwodów elektronicznych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-10-05 – na zakup i dostawę mebli dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. • zakończony 2011-09-29 – na zakup i dostawę opału na sezon grzewczy 2011/2012 dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-09-28 – na Druk książki dla Politechniki Świętokrzyskiej pt: „Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn” • zakończony 2011-09-21 – na dostawę zestawu aparatury do drogowych badań samochodów (I etap) oraz kierownicy dynamometrycznej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: „LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji • zakończony 2011-09-20 – na dostawę trójfazowego źródła zasilania AC o precyzyjnie regulowanych parametrach, trójfazowego źródła zasilania AC o precyzyjnie regulowanych parametrach z dodatkowym wyjściem DC dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: „LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji • zakończony 2011-09-19 – na dostawę stanowiska do testowania innowacyjnych koncepcji i rozwiązań z zakresu doskonalenia silników cieplnych i ochrony naturalnego środowiska człowieka ( etap I ) dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: „LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji • zakończony 2011-09-16 – na wykonanie prac z zakresu promocji projektu „Wyjść z ukrycia – szkolenia komputerowe”, nr POKL.07.02.01-26-032/09, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym • zakończony 2011-09-16 – na remont dwóch pomieszczeń w budynku administracyjno – warsztatowo – garażowym Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy ul. Studenckiej

  Materiały • zakończony 2011-09-16 – na dostawę stołu probierczego, urządzenia do badania wtryskiwaczy, testera silnikowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt
  pt.: „LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”
  nr POPW.01.03.00 – 26-016/09,
  współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój
  Polski Wschodniej
  2007-2013,
  Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka,
  Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

   

 • zakończony 2011-09-15 – na świadczenie usługi restauracyjnej dla Politechniki Świętokrzyskiej w KielcachProjekt pt. ?Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu?Umowa nr: UDA-POKL.04.01.01-00-175/08-02 • zakończony 2011-09-14 – na opracowanie dokumentacji projektowej
  z robotami budowlano-instalacyjnymi budynku ? Laboratorium Doświadczalnego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i dokumentacji projektowej wraz z remontem i modernizacją Laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu na zasadzie ?zaprojektuj i zbuduj?
  w ramach realizacji projektu:MIBIOL (modernizacja i doposażenie Laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu)
  w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

   

  Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

 • zakończony 2011-09-08 – na zakup i dostawę mebli dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.Opis przedmiotu zamówienia • zakończony 2011-09-07 – na dostawę aparatu do mikrospawania dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-09-06 – na na dostawę maszyn i aparatury badawczej i pomiarowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w KielcachProjekt MIBIOL (modernizacja i doposażenie Laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu)
  w Politechnice Świętokrzyskiej w KielcachNr projektu WND-RPSW.02.01.00-26-011/10

   

 • zakończony 2011-09-06 – na dostawę pakietów oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.Projekt systemowy MNiSW „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż” Priorytet IV PO KL „Szkolnictwo wyższe i nauka”,
  Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”,
  Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
  Umowa nr 25/DSW/4.1.2/2008

   

 • zakończony 2011-09-05 – na nagranie i przygotowanie audiowizualnych modułów wykładów on-line na platformę edukacji zdalnej dla Politechniki Świętokrzyskiej w KielcachProjekt pt. ?Politechnika Świętokrzyska ? uczelnia na miarę XXI w.?Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

  Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

  Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

  Umowa nr: UDA ? POKL.04.01.01-00-381/10-00

 • zakończony 2011-09-05 – na dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.Projekt pt.:?Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską ? szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych? Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
  Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,Umowa nr UDA ? POKL.09.02.00-26-024/10-01

   

 • zakończony 2011-09-05 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-08-30 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w KielcachProjekt ?Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa
  i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju? POIG 01.01.02-10-106/09

   

 • zakończony 2011-08-30 – na dostawę układów sztucznych obciążeń
  dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt
  pt.: „LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”
  nr POPW.01.03.00-26-016/09,
  współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój
  Polski Wschodniej
  2007-2013,
  Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka,
  Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

   

 • zakończony 2011-08-29 – na dostawę ubijaka laboratoryjnego z wyposażeniem, aparatu do pomiaru przepuszczalności mas formierskich z wyposażeniem, urządzenia do badania wytrzymałości z wyposażeniem dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „FOUNDLAB – Zakup wyposażenia laboratorium odlewnictwa szansą na zwiększenie innowacyjności naukowo-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” Nr projektu WND-RPSW.02.01.00-26-017/10 • zakończony 2011-08-24 – na remont dwóch dźwigów osobowych w domu studenta „Asystent” Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego • zakończony 2011-08-18 – na druk i oprawę wydawnictwa albumowego: Publikacji o Politechnice Świętokrzyskiej • zakończony 2011-08-18 – na dostawę echosondy hydrograficznej z zespołem nadawczo ? odbiorczym oraz systemem pozycjonowania (GPS) dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-08-17 – na budowę kabla światłowodowego w relacji : Hala Sportowa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach ? Stołówka Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego.Materiały • zakończony 2011-08-16 – na dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt pt. „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie w nowoczesnych obszarach techniki”
  Nr Projektu: POKL.04.01.01-00-395/09

   

 • zakończony 2011-08-17 – na „Dostawę mebli laboratoryjnych
  oraz podstawowego wyposażenia dla Politechniki Świętokrzyskiej
  w Kielcach” w ramach realizacji projektu „MODIN II ? modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno ? badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,oś priorytetowa ? I. Nowoczesna Gospodarka, działanie I.1. ? Infrastruktura uczelni

   

  zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POPW.01.01.00-26-005/08/00 z 27.11.2008 r.

 • zakończony 2011-07-27 – na dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt pt. ?Politechnika Świętokrzyska ? uczelnia na miarę XXI w.?
  Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i naukaDziałanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

   

  Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
  Umowa nr: UDA ? POKL.04.01.01-00-381/10-00

 • zakończony 2011-07-27 – na dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt pt. :?Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską ? szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych? Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
  Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Umowa nr UDA ? POKL.09.02.00-26-024/10-01

   

 • zakończony 2011-07-22 – na dostawę pozycjometru 3D z oprogramowaniem i systemem poruszania urządzeń pomiarowych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. ?Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego? nr POIG 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-07-21 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w KielcachProjekt pt. „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie w nowoczesnych obszarach techniki”Nr Projektu: POKL.04.01.01-00-395/09 • zakończony 2011-07-20 – na dostawę mikroskopu optycznego do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: ?LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach? nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

   

 • zakończony 2011-07-20 – na dostawę różnicowego kalorymetru skaningowego DSC dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: ?LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach? nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

   

 • zakończony 2011-07-18 – na termomodernizację domu studenta ?Bartek? Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
  w zakresie ocieplenia trzech ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiany instalacji centralnego ogrzewania i wykonania części drenażu opaskowego.
  Materiały

   

 • zakończony 2011-07-18 – na wykonanie robót malarskich w domach studenta ?Laura? i ?Mimoza? Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego wraz z wymianą drzwi wewnętrznych i posadzki korytarza 8-go piętra w DS. „Laura”Materiały • zakończony 2011-07-18 – na
  remont czterech dźwigów osobowych w domach studenta ?Filon? i ?Laura? Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego.
  Materiały

   

 • zakończony 2011-07-18 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
  Projekt pt. „Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.””
  Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
  Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
  Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
  Umowa nr: UDA – POKL.04.01.01-00-381/10-00

   

 • zakończony 2011-07-14 – na dostawę stacjonarnej kamery termowizyjnej z oprogramowaniem, właściwą optyką wraz z oprzyrządowaniem do dokumentacji i archiwizacji badań
  dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00

   

 • zakończony 2011-07-14 – na dostawę aparatury badawczej i pomiarowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-07-13 – na dostawę ultradźwiękowego aparatu do ekstrakcji materiałów asfaltowych, suszarki do badania starzenia asfaltu RTFOT, aparatu do badania starzenia asfaltu metodą PAV
  dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00

   

 • zakończony 2011-07-13 – na dostawę prasy żyratorowej, uniwersalnego aparatu Marshalla z oprzyrządowaniem, automatycznego ubijaka Marshalla, komory próżniowej z pompą dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-07-13 – na dostawę serwohydraulicznej konsoli do badań wytrzymałościowych materiałów drogowych, reometru zginanej belki, automatycznego aparatu do ścierania bezpośredniego i wtórnego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-07-13 – na dostawę pakietów oprogramowania i systemów informatycznych, pakietów oprogramowania użytkowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” POIG 01.01.02-10-106/09-01 • zakończony 2011-07-12 – na dostawę obrabiarki elektroerozyjnej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt Oś 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
  Nr umowy UDA-RPSW.02.01.00-26-007/10-00

   

 • zakończony 2011-07-12 – na dostawę urządzenia do wytwarzania asfaltu spienionego WLB 10 z oprzyrządowaniem, aparatu do polerowania kruszywa, automatycznego ubijaka Proctora dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego”
  nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00

   

 • zakończony 2011-07-12 – na dostawę duktylometra z pomiarem siły, automatycznego aparatu do badania temperatury mięknienia asfaltu, automatycznego penetrometru dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG.02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-07-12 – na dostawę automatycznej komory do badań mrozoodporności betonu asfaltowego i mieszanki SMA, automatycznego aparatu Frassha, miksera laboratoryjnego do mieszanek mineralno- asfaltowych na gorąco, aparatu VSS dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.? Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego? nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-07-11 – na dostawę obrabiarki do cięcia strumieniowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt „Finlab – Zakup wyposażenia laboratorium obróbek wykończeniowych szansą na zwiększenie innowacyjności naukowo-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” Nr projektu WND-RPSW.02.01.00-26-016/10 • zakończony 2011-07-11 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-07-11 – na dostawę dyfraktometru rentgenowskiego; detektora promieniowania rentgenowskiego; detektora PSD z kontrolerem i ekranem przeciwrozproszeniowym; komory niskotemperaturowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG.02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-07-07 – na dostawę spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego TD-NMR; Oprzyrządowania niskotemperaturowego do spektrometru TD-NMR
  dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00

   

 • zakończony 2011-07-07 – na dostawę zestawu aparatury do drogowych badań samochodów (I etap) oraz kierownicy dynamometrycznej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: „LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji • zakończony 2011-07-06 – na dostawę pozycjometru 3D z oprogramowaniem i systemem poruszania urządzeń pomiarowych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-07-05 – na dostawę analizatora węgla i siarki dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „FOUNDLAB – Zakup wyposażenia laboratorium odlewnictwa szansą na zwiększenie innowacyjności naukowo-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” Nr projektu WND-RPSW.02.01.00-26-017/10 • zakończony 2011-07-05 – na dostawę aparatury kontrolnej i badawczej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt „TESTLAB – Zakup wyposażenia laboratorium badań nieniszczących i makroskopowych szansą na zwiększenie innowacyjności naukowo-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach ” Nr projektu WND-RPSW.02.01.00-26-015/10 • zakończony 2011-07-04 – na wykonanie usługi przeprowadzki dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-06-30 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt: „Program podnoszenia atrakcyjności kierunków technicznych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach istotnych dla GOW” Umowa UDA-POKL.04.01.02-00-147/09-00 • zakończony 2011-06-29 – na dostawę pakietu programów obliczeniowych MD ADAMS dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: ?LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach? nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

   

 • zakończony 2011-06-29 – na dostawę sond pomiarowych parametrów mikroklimatycznych i gazowych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” POIG 01.01.02-10-106/09 • zakończony 2011-06-28 – na na dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu”Umowa nr: UDA-POKL.04.01.01-00-175/08-02 • zakończony 2011-06-28 – na dostawę sprzętu geodezyjnego, tachimetrów, dalmierzy laserowych, teodolitu elektronicznego, radiotelefonów dla Politechniki Świętokrzyskiej w KielcachProjekt pt. „Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.”
  Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
  Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
  Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
  Umowa nr: UDA – POKL.04.01.01-00-381/10-00

   

 • zakończony 2011-06-27 – na nagranie i przygotowanie audiowizualnych modułów wykładów on-line na platformę edukacji zdalnej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt pt. „Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.”
  Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
  Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzyPoddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

   

  Umowa nr: UDA – POKL.04.01.01-00-381/10-00

 • zakończony 2011-06-22 – na dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. • zakończony 2011-06-21 – na dostawę oscyloskopu cyfrowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-06-21 – na dostawę mikroskopu epifluorescencyjnego, kamery o ultra szybkiej rozdzielczości dla Politechniki Świętokrzyskiej w KielcachProjekt „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa
  i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” POIG 01.01.02-10-106/09-01

   

 • zakończony 2011-06-17 – na dostawę mikrowagi analitycznej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.”Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-06-16 – na dostawę układów sztucznych obciążeń dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: „LABIN – Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji • zakończony 2011-06-15 – na wykonanie robót malarskich w domach studenta ?Bartek? i ?Filon? Politechniki Świętokrzyskiej w KielcachMateriały • zakończony 2011-06-10 – na dostawę mikroskopu metalograficznego
  z oprogramowaniem; mikroskopu stereoskopowego, makroskopu
  dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt : OPTILAB- Zakup wyposażenia laboratorium mikroskopii optycznej szansą na zwiększenie innowacyjności naukowo-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Nr projektu WND-RPSW.02.01.00-26-018/10

   

 • zakończony 2011-06-10 – na zakup i dostawę artykułów papierniczych i biurowych dla Politechniki Świętokrzyskiej • zakończony 2011-06-08 – na dostawę zaawansowanego aparatu trójosiowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. ?Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego? nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-06-08 – na dostawę sondy do pomiaru chwilowych prędkości przepływu cieczy (pulsacji) w dwóch kierunkach; sondy akustycznej do pomiaru składowych prędkości przepływów cieczy w trzech kierunkach wraz z jednostką centralną; zestawu limnigrafów do pomiaru poziomu wody w studniach dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. ?Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego? nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-06-06 – na dostawę komory klimatyzacyjnej zamkniętej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00

   

 • zakończony 2011-06-06 – na remont placów i podjazdów w rejonie hali małej w obiekcie dydaktycznym E Politechniki Świętokrzyskiej przy ul. Warszawskiej 430 w Kielcach wraz z odcinkiem odwodnienia liniowego
  Częśc graficzna + kosztorysy

   

 • zakończony 2011-06-06 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie w nowoczesnych obszarach techniki” Nr Projektu: POKL.04.01.01-00-395/09 • zakończony 2011-06-02 – na dostawę pieca laboratoryjnego do topienia dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt: „FOUNDLAB – Zakup wyposażenia laboratorium odlewnictwa szansą na zwiększenie innowacyjności naukowo-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” Nr projektu WND-RPSW.02.01.00-26-017/10

   

 • zakończony 2011-06-02 – na dostawę pakietu programów do symulacji ruchu pojazdów i zderzeń oraz ruchu człowieka (pieszego i pasażera), ukierunkowanego na analizę wypadków drogowych powierzchni dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt pt.: „LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” nr POPW.01.03.00-26-016/09,
  współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
  2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

   

 • zakończony 2011-05-31 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju POIG 01.01.02-10-106/09-01 • zakończony 2011-05-30 – na na dostawę lasera do mikroobróbki powierzchni dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój
  Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

   

 • zakończony 2011-05-27 – na dostawę przyrządów do badań lub testowania dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-05-26 – na dostawę projektorów multimedialnych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
  Projekt pt. „Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.”
  Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
  Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
  Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelniUmowa nr: UDA – POKL.04.01.01-00-381/10-00

   

 • zakończony 2011-05-26 – na dostawę elektronicznego automatycznego ubijaka Marshalla dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” POIG 01.01.02-10-106/09-01

   

 • zakończony 2011-05-25 – na dostawę sond pomiarowych parametrów mikroklimatycznych i gazowych dla Politechniki Świętokrzyskiej w KielcachProjekt ?Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju? POIG 01.01.02-10-106/09-01 • zakończony 2011-05-25 – na Dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu naukowo – badawczego do Laboratorium Pomiarów Jakości Energii (LPJE) Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  w ramach realizacji projektu „MODIN II – modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno – badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
  oś priorytetowa – I. Nowoczesna Gospodarka, działanie I.1. – Infrastruktura uczelni
  zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POPW.01.01.00-26-005/08/00 z 27.11.2008 r.

   

 • zakończony 2011-05-19 – na dostawę urządzenia do badań odporności betonu na powierzchniowe łuszczenie metodą CDF dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego nr POIG 02.02.00-26-023/08-00

   

 • zakończony 2011-05-18 – na wykonanie oraz dostawe materiałów promocyjnych w zakresie promocji projektu „Energis – Budynek Dydaktyczno – Laboratoryjny Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska Kielce” nr POIS. 13.01.00-00-047/08 współfinasowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska 2007-2013 Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego • zakończony 2011-05-12 – na dostawę jednomodowego lasera przestrajalnego; oscyloskopu cyfrowego; analizatora widma Projekt pt.”Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-05-10 – na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania pn.”Adaptacja pomieszczeń wraz z przeniesieniem i uruchomieniem Serwerowni Głównej Politechniki Świętokrzyskiej” wg zasady „zaprojektuj i zbuduj” • zakończony 2011-05-10 – na przebudowę domów studenta Laura i Mimoza Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego polegającą na dobudowie zewnętrznych klatek schodowych i I etapie remontu instalacji oddymiającej oraz termomodernizację budynków polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianie instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu drenażu opaskowego. • zakończony 2011-05-09 – na przeprowadzenie usługi doradztwa zawodowego polegającej na indywidualnych konsultacjach dla studentów niepełnosprawnych w trybie przetargu nieograniczonego Projekt pt. „Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.” Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Umowa nr: UDA – POKL.04.01.01-00-381/10-00 Zadanie 8. Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych – uczelnia bez barier

   

 • zakończony 2011-05-09 – na przeprowadzenie usługi poradnictwa psychologicznego polegającej na indywidualnych konsultacjach dla studentów niepełnosprawnych w trybie przetargu nieograniczonego Projekt pt. „Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.” Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Umowa nr: UDA – POKL.04.01.01-00-381/10-00 Zadanie 8. Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych – uczelnia bez barier

   

 • zakończony 2011-05-09 – na ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ultraszybkiej kamery do badań sytuacji wypadkowych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

   

 • zakończony 2011-05-09 – na dostawę systemu wirtualnego projektowania dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.”Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-04-28 – na na dostawę projektorów multimedialnych, tablic interaktywnych, telewizorów, ekranów projekcyjnych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-04-22 – na dostawę mikroskopu epifluorescencyjnego, kamery o ultra szybkiej rozdzielczości dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa
  i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” POIG 01.01.02-10-106/09-01

   

 • zakończony 2011-04-21 – na na dostawę systemu wytwarzania prototypów opartego na technologii 3D PRINTING wraz z niezbędnym
  specjalistycznym oprogramowaniem
  i materiałami eksploatacyjnymi i oprzyrządowaniem dla Politechniki
  Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt
  pt.: „LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”
  nr POPW.01.03.00-26-016/09,
  współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój
  Polski Wschodniej
  2007-2013,
  Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka,
  Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

   

 • zakończony 2011-04-20 – na dostawę mieszarki laboratoryjnej do zapraw i betonów dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.” Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-04-18 – na dostawę książek drukowanych
  dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
  Projekt pt. „Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.”
  Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
  Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
  Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
  Umowa nr: UDA – POKL.04.01.01-00-381/10-00

   

 • zakończony 2011-04-14 – na dostawę urządzeń multimedialnych dla Politechniki Świętokrzyskiej w KielcachProjekt pt. „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie w nowoczesnych obszarach techniki”
  Nr Projektu: POKL.04.01.01-00-395/09

   

 • zakończony 2011-04-14 – na wykonanie projektu elementów małej architektury wraz z projektem zieleni i oświetlenia chodników w obszarze budynków dydaktycznych
  Politechniki Świętokrzyskiej” w ramach realizacji projektu „MODIN II – modernizacja i rozbudowa
  infrastruktury edukacyjno – badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

   

  oś priorytetowa – I. Nowoczesna Gospodarka, działanie I.1. – Infrastruktura uczelni

  zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POPW.01.01.00-26-005/08/00 z 27.11.2008r.

 • zakończony 2011-04-12 – na dostawę pakietów oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-04-11 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. • zakończony 2011-04-08 – na zaprojektowanie trasy oraz wykonanie okablowania systemu nagłośnienia wraz z dostawą, montażem urządzeń
  i uruchomieniem tego systemu oraz systemów: telewizji dozorowej, włamania i napadu z kontrolą dostępu oraz wideofonowego w budynku hali dydaktyczno-sportowej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

   

 • zakończony 2011-04-08 – na dostawę aparatury badawczej i pomiarowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-04-05 – na dostawę mobilnych robotów zdalnie sterowanych, poruszających się na kołach Projekt pt.”Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-03-30 – na przeprowadzenie specjalistycznych kursów językowych z języka angielskiego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Projekt pt. „Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.” Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzyPoddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelniUmowa nr: UDA – POKL.04.01.01-00-381/10-00 • zakończony 2011-03-30 – na dostawę porozymetru rtęciowego – do badań rozkładu wielkości porów metodą porozymetrii rtęciowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-03-30 – na dostawę komory do badań mrozoodporności metodami bezpośrednimi dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-03-29 – na dostawę komory klimatyzacyjnej zamkniętej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-03-29 – na dostawę urządzenia do badań odporności betonu na powierzchniowe łuszczenie metodą CDF dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-03-29 – na dostawę tarczy Boehmego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-03-29 – na dostawę urządzenia do badania wodoprzepuszczalności betonu dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt pt.”Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00

   

 • zakończony 2011-03-18 – na wykonanie robót budowlanych pn.:
  „Adaptacja pomieszczeń piwnicy Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej
  na potrzeby Laboratorium Spektrometrii i Kolorymetrii”
  w ramach realizacji projektu:
  „MODIN II – MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO
  -BADAWCZEJ POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH”
  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
  oś priorytetowa I – Nowoczesna Gospodarka,
  działanie I.1 – Infrastruktura Uczelni
  zgodnie z umową dofinansowania nr POPW.01.01.00-26-005/08/00 z 27.11.2008 r.

   

 • zakończony 2011-03-16 – na dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-03-16 – na ogłoszenia na dostawę oscyloskopów; generatorów dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.”” Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-03-14 – na dostawę zestawu do inspekcji telewizyjnej nieprzełazowych sieci infrastruktury podziemnej oraz urządzenia do pomiaru szczelności przewodów kanalizacyjnych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.”Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-03-09 – na dostawę stołów laboratoryjnych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.”Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-03-09 – na dostawę mikroskopu stereoskopowego wraz z kamerą i oprogramowaniem do analizy obrazu dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-03-07 – na dostawę projektorów multimedialnych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-03-04 – na wdrożenie zdalnego stanowiska dostępu do systemu kontroli parkingu ParkControl – parking główny Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-03-03 – na dostawę książek drukowanych i na DVD dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-03-03 – na dostawę optycznego skanera 3D wraz z oprogramowaniem dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-03-02 – na dostawę kamery przemysłowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.”Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-03-02 – na dostawę mieszarki laboratoryjnej do zapraw i betonów 75 dm3 dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-03-02 – na Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserografów i faksów dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-02-28 – na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-02-28 – na dostawę sterownika dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.”Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-02-25 – na KONKURSNA OPRACOWANIEKONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ

  ROZBUDOWY KAMPUSU POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

 • zakończony 2011-02-21 – na dostawę bonów towarowych na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia 2011r. dla pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. • zakończony 2011-02-17 – na wykonanie prac w zakresie promocji Projektu dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Projekt pt. „Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.” Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
  Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Umowa nr: UDA – POKL.04.01.01-00-381/10-00

   

 • zakończony 2011-02-10 – na dostawę wraz z montażem regałów przesuwnych do pomieszczenia archiwum zlokalizowanego w budynku „Hali Dużej” Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 430 • zakończony 2011-02-08 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-02-07 – na dostawę nowoczesnego zrobotyzowanego systemu do natryskiwania plazmowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt
  pt.: „LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”
  nr POPW.01.03.00-26-016/09

   

 • zakończony 2011-01-28 – na dostawę książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w KielcachProjekt pt. „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu”Umowa nr: UDA-POKL.04.01.01-00-175/08-02 • zakończony 2011-01-28 – na Druk książek dla Politechniki Świętokrzyskiej • zakończony 2011-01-27 – na dostawę urządzeń sieciowych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-01-26 – na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt pt. „Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.”
  Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
  Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
  Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
  Umowa nr: UDA – POKL.04.01.01-00-381/10-00

   

 • zakończony 2011-01-24 – na przeprowadzenie specjalistycznych kursów językowych z języka angielskiego
  dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
  Projekt pt. „Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.”Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

   

  Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

  Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

  Umowa nr: UDA – POKL.04.01.01-00-381/10-00

 • zakończony 2011-01-24 – na dostawę systemów i narzędzi
  uruchomieniowych ( sprzęt i oprogramowanie) , elementów
  elektroniki analogowej i cyfrowej
  dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
  Projekt
  pt.: LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”
  nr POPW.01.03.00-26-016/09,
  współfinansowany przez UE – Program Operacyjny Rozwój
  Polski Wschodniej
  2007-2013,
  Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka,
  Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

   

 • zakończony 2011-01-17 – na dostawę oprogramowania CLP dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt.”Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 • zakończony 2011-01-10 – na świadczenie usług pralniczych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach • zakończony 2011-01-10 – na wykonanie prac z zakresu promocji
  Projektu
  pt.: „LABIN- Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowanego przez UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
  2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka,
  Działanie I.3 Wspieranie Innowacj