PANDA 2

Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „PANDA 2” wspiera koszty utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej w ramach realizacji projektów PO IG dofinansowanych w wysokości co najmniej 50 mln zł. Wsparcie finansowe uzyskane przez Politechnikę Świętokrzyską  dotyczy laboratoriów doposażonych w latach 2009 – 2014 w ramach wspólnego projektu PŚk i UJK pt.: „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” (MOLAB i INZLAB). Dzięki ogromnym nakładom finansowym z funduszy europejskich kompleksowo zmodernizowano 17 laboratoriów na pięciu wydziałach Politechniki Świętokrzyskiej oraz 15 laboratoriów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Założeniem programu jest premiowanie za uzyskanie przychodu od podmiotów zewnętrznych z tytułu wykorzystywania przez nich infrastruktury B+R. Pozyskane pieniądze przeznaczane są na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury badawczej przeznaczonej do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych dla podmiotów zewnętrznych.

Projekt realizowany jest od 30 czerwca 2016 do 31 grudnia 2020 roku.

Dofinansowanie 2016: 1 100 779,80 zł  z tego: UJK 539 382,10 zł (49%)              PŚK 561 397,70 zł (51%)   Dofinansowanie 2017: 823 647,47 zł  z tego: UJK 403 567, 26 zł (49%)              PŚK 420 060, 21 zł (51%)


W każdym kolejnym roku realizacji projektu, dofinansowanie będzie uzależnione od  przychodów związanych z udostępnianiem posiadanej infrastruktury podmiotom zewnętrznym.

Agnieszka Wszędybył + 41 34 24 319 a.wszedybyl@tu.kielce.pl