Zadania Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych:

 • reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych (studentów, doktorantów PŚk);
 • podejmowanie działań mających na celu stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
 • pełnienie dyżuru dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych – celem pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów;
 • podejmowanie inicjatyw mających na celu promocje Politechniki Świętokrzyskiej jako Uczelni przyjaznej studentom niepełnosprawnym;
 • podejmowanie inicjatyw mających na celu aktywizację fizyczną i psychologiczną studentów i doktorantów z niepełnosprawnością, we współpracy z różnymi instytucjami;
 • przewodniczenie Komisji ds. opiniowania wsparcia dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów PŚk, w tym :
  • przygotowywanie planu podziału dotacji oraz ewentualnych jego korekt;
  • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącymi osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
  • ustalanie zasad wydatkowania środków z dotacji (np. forma i wysokość poszczególnych rodzajów wsparcia w danym semestrze/roku);
  • opiniowanie wniosków o przyznawanie wsparcia;
 • inne zadania zlecane przez JM Rektora związane z bieżącą działalnością uczelni w zakresie wspierania studentów.