Polsko-Norweska Współpraca Badawcza – nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

  1. Przedmiot i cel dofinansowania:

Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:

  • wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
  • wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.

Działanie powinno służyć:

  • zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych

i/lub

  • wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).
  1. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Formularz realizacji działania składa polska jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. O dofinansowanie działania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową na terytorium RP.

Jeden podmiot (w przypadku uczelni wyższych jako pojedynczy podmiot rozumiana jest każda podstawowa jednostka organizacyjna uczelni) może złożyć maksymalnie 2 formularze na realizację 2 działań, przy czym każde działanie powinno dotyczyć innego zakresu tematycznego i być realizowane przez inną grupę osób.

  1. Termin i tryb złożenia formularza realizacji działania

Nabór rozpocznie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 12:00 (CET).

Nabór na dofinansowanie działań jest ciągły, jednoetapowy.

  1. Wysokość dofinansowania i przyznanie środków

Budżet przeznaczony na dofinansowanie działań wynosi 400 tys. EUR.

Dofinansowanie zostanie przyznane w PLN wg kursu NBP z dnia ogłoszenia o naborze.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Zarządzania Projektami, pok. 18c, budynek A, tel. w.192, e-mal: mskrzypczak@tu.kielce.pl