IV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD CHÓRÓW AKADEMICKICH
„ŚWIĘTY KRZYŻ 2017”

odbywający się na Politechnice Świętokrzyskiej
30 czerwca – 2 lipca 2017 r.


CELE PRZEGLĄDU

 • dzielenie się doświadczeniami,
 • nawiązywanie kontaktów,
 • pielęgnowanie muzyki chóralnej,
 • podnoszenie poziomu wykonawczego akademickich zespołów chóralnych poprzez uczestnictwo w warsztatach,
 • promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej

ORGANIZATORZY

 • Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej

GOSPODARZ

 • Politechnika Świętokrzyska.

 Dyrekcja Przeglądu:

 • J.M. Rektor PŚk prof. Wiesław Trąmpczyński – Dyrektor Przeglądu
 • Prorektor ds. Ogólnych dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk
 • Janusz Przetacznik – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej
 • Ostrowski Stanisław Jan – Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej
 • Kwestor mgr Rafał Matys
 • Damian Bąbel – Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Miasta Kielce
 • Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach
 • Samorządowe Buskie Centrum Kultury

RADA ARTYSTYCZNA  I  PATRONAT 

 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie.

Pracami Rady Artystycznej kieruje prof. UMFC dr hab. Sławek A. Wróblewski – Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca.


KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Małgorzata Banasińska-Barszcz – Komisarz ds. artystycznych
 • Agnieszka Duda – Koordynator Przeglądu
 • Jadwiga Witerska – Skarbnik

WARUNKI ZGŁOSZENIA

 1. Ogólnopolski Przegląd Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2017” odbędzie się w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2017 r. w Kielcach i na Świętym Krzyżu.
 2. Uczestnikami Przeglądu mogą być akademickie zespoły chóralne działające przy wyższych uczelniach.
 3. Organizatorzy przewidują udział 5 chórów akademickich. O udziale w Przeglądzie decyduje kolejność zgłoszeń i opinia Rady Artystycznej.
 4. Zespół chętny do udziału w Przeglądzie przesyła na adres Organizatorów czytelnie wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA.
 5. Zeskanowana KARTA ZGŁOSZENIA powinna być przesłana na adres mailowy aduda@tu.kielce.pl, a jej oryginał wraz z Oświadczeniem – pocztą na adres:
  Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
  z dopiskiem na kopercie: Agnieszka Duda – Przegląd Chórów.
 6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2017 r. (dla wysyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego).

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć chóry akademickie reprezentujące wyższe uczelnie.
 2. Każdy chór przygotowuje trwający 15 minut program z muzyką chóralną, który będzie prezentowany podczas Koncertu Inauguracyjnego.
 3. Ponadto każdy chór przygotowuje trwający ok. 25 minut program z dowolną muzyką, który będzie prezentowany na terenie powiatu kieleckiego w miejscach wskazanych przez Organizatorów (program może zawierać utwory przygotowane do przeglądu).
 4. Dodatkowo każdy chór przygotowuje 2 dowolne utwory sakralne (mogą być to utwory przygotowane na Koncert Inauguracyjny, ale nie przekraczające łącznie czasu 7 min.) oraz 3 utwory wskazane przez Organizatorów do wspólnego wykonania. Program ten będzie wykonany podczas Koncertu Galowego przy Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu.
 5. Obowiązkowe utwory do przygotowania przez wszystkie chóry:
  a) Jacob Arcadelt: Ave Maria
  b) Ennio Morricone: Gabriel’s Oboe Angele Dei
  c) Wacław z Szamotuł: Powszednia spowiedź – Ach mój …
 6. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do Przeglądu podejmuje Rada Artystyczna, a jej decyzje zostaną przekazane najpóźniej do 30 kwietnia 2017 r.
 7. Zespoły, które otrzymają powiadomienie o uczestnictwie w Przeglądzie wpłacają 120 zł wpisowego od osoby na cele organizacyjne. Kwotę należy przesłać z dopiskiem ,,Przegląd Chórów Akademickich’’ na konto, które zostanie podane wraz z informacją o kwalifikacji do Przeglądu. Warunkiem pozostania na liście uczestników jest przesłanie kserokopii wpłaty na e-mail podany w Regulaminie w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o kwalifikacji do Przeglądu. W przypadku  rezygnacji uczestnika wpłata nie podlega zwrotowi.

JURY

 1. Występ chórów podczas Koncertu Inauguracyjnego będzie oceniać Jury złożone z wybitnych muzyków powołane przez Organizatorów i Radę Artystyczną:
  • prof. UMFC dr hab. Sławek A. Wróblewski – Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,
  • prof. UMCS Elżbieta Krzemińska – Kierownik Zakładu Dyrygentury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dyrygent Akademickiego Chóru Politechniki Lubelskiej i chóru Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie,
  • prof. UJK Janusz Król – kompozytor, dyrygent, pracownik Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 2. Jury bierze pod uwagę intonację, emisję głosu, interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.
 3. Postanowienia Jury są ostateczne i nie podlegają apelacji.

KARTA ZGŁOSZENIA