• zakończony 2012-05-28 - na świadczenie usługi restauracyjnej (lunch) dla uczestników konferencji: starostów, dyrektorów, nauczycieli, przedstawicieli PŚk i partnera projektu organizowany w Politechnice Świętokrzyskiej w ramach projektu W drodze do kariery z Politechniką Świętokrzyską – szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Umowa UDA – POKL.09.01.02.-26-112/10-00
  • zakończony 2012-05-28 - na usługę przeprowadzenia egzaminu na certyfikat Certyfied SolidWorks Associate dla minimum 40 studentów z kierunków zamawianych WMiBM w dwóch edycjach w ramach projektu „Program podnoszenia atrakcyjności kierunków technicznych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach istotnych dla GOW”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 4.1.2, Umowa UDA- POKL.04.01.02-00-147/09-00, zadanie 5, punkt 31.
  • zakończony 2012-05-23 - na dostawę montaż i uruchomienie sprzętu naukowo - badawczego do Laboratoriów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w ramach realizacji projektu: "MODIN II - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO-BADAWCZEJ POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oś priorytetowa I - Nowoczesna Gospodarka, działanie I.1 - Infrastruktura Uczelni zgodnie z umową dofinansowania nr POPW.01.01.00-26-005/08/00 z 27.11.2008 r.

--Strona 28 z 28--

<<-Pierwsza <-Poprzednia ----