teczka_rekrutacyjna_wzorKandydaci na studia proszeni są o dostarczenie dokumentów w białych, papierowych, wiązanych teczkach formatu A4, opisanych wg wzoru zamieszczonego obok. Przy składaniu dokumentów należy przedstawić do wglądu:
 • dowód osobisty
 • świadectwo dojrzałości
 • książeczkę wojskową (dotyczy poborowych).
Uwaga! Informujemy, że kandydaci, którzy nie będą mogli osobiście dostarczyć wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, muszą złożyć osobiście pełnomocnictwo (wraz z kserokopią dowodu osobistego kandydata) na ręce sekretarza odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  
Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
 • kserokopię dowodu osobistego, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
 • ankietę osobową (wypełnioną według ustalonego wzoru – dostępna do wydrukowania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – po wykonaniu opłaty rejestracyjnej i wgraniu fotografii cyfrowej)
 • dwie aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • dowód opłaty za indeks i legitymację (21PLN) lub indeks (4PLN, dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk); opłatę należy wykonać na indywidualne konto bankowe (informacja o numerze konta dostępna jest po zalogowaniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów)
 • OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA STUDIA STACJONARNE W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ LUB STUDENTA PRZENOSZĄCEGO SIĘ Z INNEJ UCZELNI o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej
  Kandydaci na studia drugiego stopnia składają następujące dokumenty:
 • dokumenty wymienione wyżej
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów

pełnomocnictwo Oświadczenie kandydata na studia stacjonarne w Politechnice Świętokrzyskiej lub studenta przenoszącego się z innej uczelni o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej