TERMINY

harmonogram rekrutacji
semestr zimowy
studia niestacjonarne pierwszego stopnia

REKRUTACJA  PODSTAWOWA

Rejestracja internetowa

(zgłaszanie kandydatów)

28.05.2018 – 17.07.2018
Udostępnienie stanowisk komputerowych 11.07.2018
Ogłoszenie list rankingowych 20.07.2018
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia
(do wyczerpania limitu przyjęć)
23.07.2018 – 28.07.2018
Składanie dokumentów przez kandydatów przystępujących do matur międzynarodowych i zagranicznych oraz osób,
które uzyskały podwyższony wynik z egzaminu maturalnego
(art. 44zzz ust. 7 ustawy o systemie oświaty)
17.09.2018 – 25.09.2018

REKRUTACJA  DODATKOWA
dotyczy kierunków, na które nie został wyczerpany limit przyjęć
Rejestracja internetowa 1.08.2018 – 20.09.2018
Udostępnienie stanowisk komputerowych 11.09.2018
Ogłoszenie list rankingowych 22.09.2018
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia
(do wyczerpania limitu przyjęć)
24.09.2018 – 29.09.2018

harmonogram rekrutacji
semestr zimowy
studia niestacjonarne drugiego stopnia

REKRUTACJA PODSTAWOWA
Rejestracja internetowa

(zgłaszanie kandydatów)

28.05.2018 – 28.07.2018
Udostępnienie stanowisk komputerowych 28.07.2018
Składanie dokumentów przez kandydatów 23.07.2018 – 28.07.2018
Ogłoszenie list rankingowych
dotyczy kierunków, na które zgłosi się wystarczająca liczba kandydatów
28.07.2018

REKRUTACJA DODATKOWA
Rejestracja internetowa

(zgłaszanie kandydatów)

1.08.2018 – 29.09.2018
Udostępnienie stanowisk komputerowych 29.09.2018
Składanie dokumentów przez kandydatów 24.09.2018 – 29.09.2018
Ogłoszenie list rankingowych 29.09.2018

OPŁATY

studia niestacjonarne I i II stopnia
wszystkie kierunki 85 PLN

 

opłata za legitymację 17 PLN*

* nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk

Zarządzenie Nr 45/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Nr 34/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Politechnice Świętokrzyskiej w roku akademickim 2017/2018


WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci na studia proszeni są o dostarczenie dokumentów w białych, papierowych teczkach formatu A4, opisanych wg wzoru zamieszczonego obok. Przy składaniu dokumentów należy przedstawić do wglądu:

  • dowód osobisty
  • świadectwo dojrzałości
  • książeczkę wojskową (dotyczy poborowych).

Uwaga! Informujemy, że kandydaci, którzy nie będą mogli osobiście dostarczyć wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, muszą złożyć osobiściepełnomocnictwo (wraz z kserokopią dowodu osobistego kandydata) na ręce sekretarza odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej


Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:

  • kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
  • kserokopię dowodu osobistego, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
  • ankietę osobową (wypełnioną według ustalonego wzoru – dostępna do wydrukowania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – po wykonaniu opłaty rejestracyjnej i wgraniu fotografii cyfrowej)
  • jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • dowód opłaty za legitymację (17PLN) – nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk; opłatę należy wykonać na indywidualne konto bankowe (informacja o numerze konta dostępna jest po zalogowaniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów)

Kandydaci na studia drugiego stopnia składają następujące dokumenty:

  • dokumenty wymienione wyżej
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów