TERMINY

Terminy dyżurów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
16.03.2018
piątek godz. 1200-1400

Rekrutacja na semestr letni zakończona.


OPŁATY

studia stacjonarne I stopnia
architektura 150 PLN
pozostałe kierunki 85 PLN
studia stacjonarne II stopnia
wszystkie kierunki 85 PLN

 

opłata za legitymację 17 PLN*

* nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk

Zarządzenie Nr 44/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Nr 34/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Politechnice Świętokrzyskiej w roku akademickim 2017/2018


WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci na studia proszeni są o dostarczenie dokumentów w białych, papierowych teczkach formatu A4, opisanych wg wzoru zamieszczonego obok. Przy składaniu dokumentów należy przedstawić do wglądu:

  • dowód osobisty
  • świadectwo dojrzałości
  • książeczkę wojskową (dotyczy poborowych).

Uwaga! Informujemy, że kandydaci, którzy nie będą mogli osobiście dostarczyć wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, muszą złożyć osobiście pełnomocnictwo (wraz z kserokopią dowodu osobistego kandydata) na ręce sekretarza odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej


Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:

  • kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
  • kserokopię dowodu osobistego, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
  • ankietę osobową (wypełnioną według ustalonego wzoru – dostępna do wydrukowania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – po wykonaniu opłaty rejestracyjnej i wgraniu fotografii cyfrowej)
  • jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • dowód opłaty za legitymację (17PLN) – nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk; opłatę należy wykonać na indywidualne konto bankowe (informacja o numerze konta dostępna jest po zalogowaniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów)

Kandydaci na studia drugiego stopnia składają następujące dokumenty:

  • dokumenty wymienione wyżej
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów