TERMINY

harmonogram rekrutacji
semestr zimowy
studia stacjonarne pierwszego stopnia

REKRUTACJA  PODSTAWOWA
Rejestracja internetowa
(zgłaszanie kandydatów)
Architektura
28.05.2018 – 3.07.2018
Rejestracja internetowa
(zgłaszanie kandydatów)
Pozostałe kierunki
28.05.2018 – 8.07.2018
Udostępnienie stanowisk komputerowych 3.07.2018
Egzamin wstępny z rysunku odręcznego na kierunku architektura 5.07.2018
Wyniki egzaminu na kierunku architektura 6.07.2018
Ogłoszenie list rankingowych 11.07.2018
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia
(do wyczerpania limitu przyjęć)
16.07.2018 – 21.07.2018
Składanie dokumentów przez kandydatów przystępujących do matur międzynarodowych i zagranicznych oraz osób, które uzyskały podwyższony wynik z egzaminu maturalnego (art. 44zzz ust. 7 ustawy o systemie oświaty) 17.09.2018 – 25.09.2018

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
dotyczy kierunków, na które nie został wyczerpany limit przyjęć,
za zgodą dziekana właściwego wydziału
Rejestracja internetowa

(zgłaszanie kandydatów)

12.07.2018 – 22.07.2018
Udostępnienie stanowisk komputerowych 20.07.2018
Ogłoszenie list rankingowych 24.07.2018
Składanie dokumentów
przez kandydatów zakwalifikowanych na studia
(do wyczerpania limitu przyjęć)
26.07.2018 – 28.07.2018

REKRUTACJA DODATKOWA
Rejestracja internetowa architektura
1.08.2018 – 11.09.2018
Rejestracja internetowa Pozostałe kierunki
1.08.2018 – 15.09.2018
Udostępnienie stanowisk komputerowych 11.09.2018
Egzamin wstępny z rysunku odręcznego na kierunku architektura 12.09.2018
Wyniki egzaminu na kierunku architektura 13.09.2018
Ogłoszenie list rankingowych 18.09.2018
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia
(do wyczerpania limitu przyjęć)
20.09.2018 – 22.09.2018

harmonogram rekrutacji
semestr zimowy
studia stacjonarne drugiego stopnia

REKRUTACJA  PODSTAWOWA
Rejestracja internetowa

(zgłaszanie kandydatów)

28.05.2018 – 28.07.2018
Udostępnienie stanowisk komputerowych 28.07.2018
Składanie dokumentów przez kandydatów 23.07.2018 – 28.07.2018
Ogłoszenie list rankingowych
dotyczy kierunków, na które zgłosi się wystarczająca liczba kandydatów
28.07.2018

REKRUTACJA DODATKOWA
Rejestracja internetowa

(zgłaszanie kandydatów)

1.08.2018 – 29.09.2018
Udostępnienie stanowisk komputerowych 29.09.2018
Składanie dokumentów przez kandydatów 24.09.2018 – 29.09.2018
Ogłoszenie list rankingowych 29.09.2018

OPŁATY

studia stacjonarne I stopnia
architektura 150 PLN
pozostałe kierunki 85 PLN
studia stacjonarne II stopnia
wszystkie kierunki 85 PLN

 

opłata za legitymację 17 PLN*

* nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk

Zarządzenie Nr 26/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Politechnice Świętokrzyskiej w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 44/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Nr 34/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Politechnice Świętokrzyskiej w roku akademickim 2017/2018


WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci na studia proszeni są o dostarczenie dokumentów w białych, papierowych teczkach formatu A4, opisanych wg wzoru zamieszczonego obok. Przy składaniu dokumentów należy przedstawić do wglądu:

  • dowód osobisty
  • świadectwo dojrzałości

Uwaga! Informujemy, że kandydaci, którzy nie będą mogli osobiście dostarczyć wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, muszą złożyć osobiście pełnomocnictwo (wraz z kserokopią dowodu osobistego kandydata) na ręce sekretarza odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej


Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:

  • kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
  • kserokopię dowodu osobistego, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
  • ankietę osobową (wypełnioną według ustalonego wzoru – dostępna do wydrukowania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – po wykonaniu opłaty rejestracyjnej i wgraniu fotografii cyfrowej)
  • jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • dowód opłaty za legitymację (17PLN) – nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk; opłatę należy wykonać na indywidualne konto bankowe (informacja o numerze konta dostępna jest po zalogowaniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów)

Kandydaci na studia drugiego stopnia składają następujące dokumenty:

  • dokumenty wymienione wyżej
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów