Terminy

Harmonogram dyżurów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

11.09.2018 wtorek: godz. 10 – 14
20-29.09.2018 poniedziałek – piątek: godz. 10 – 14
sobota: godz. 10 – 12

Harmonogram rekrutacji

semestr zimowy

studia stacjonarne pierwszego stopnia

REKRUTACJA DODATKOWA
Rejestracja internetowa architektura
1.08.2018 – 11.09.2018
Rejestracja internetowa Pozostałe kierunki
1.08.2018 – 15.09.2018
Udostępnienie stanowisk komputerowych 11.09.2018
Egzamin wstępny z rysunku odręcznego na kierunku architektura 12.09.2018
Wyniki egzaminu na kierunku architektura 13.09.2018
Ogłoszenie list rankingowych 18.09.2018
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia
(do wyczerpania limitu przyjęć)
20.09.2018 – 22.09.2018

studia stacjonarne drugiego stopnia

REKRUTACJA DODATKOWA
Rejestracja internetowa

(zgłaszanie kandydatów)

1.08.2018 – 29.09.2018
Udostępnienie stanowisk komputerowych 29.09.2018
Składanie dokumentów przez kandydatów 24.09.2018 – 29.09.2018
Ogłoszenie list rankingowych 29.09.2018

Opłaty

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia proszeni są o dostarczenie dokumentów w białych, papierowych teczkach formatu A4, opisanych wg wzoru zamieszczonego obok. Przy składaniu dokumentów należy przedstawić do wglądu:

 • dowód osobisty
 • świadectwo dojrzałości

Uwaga! Informujemy, że kandydaci, którzy nie będą mogli osobiście dostarczyć wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, muszą złożyć osobiście pełnomocnictwo (wraz z kserokopią dowodu osobistego kandydata) na ręce sekretarza odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej


Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
 • kserokopię dowodu osobistego, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
 • ankietę osobową (wypełnioną według ustalonego wzoru – dostępna do wydrukowania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – po wykonaniu opłaty rejestracyjnej i wgraniu fotografii cyfrowej)
 • jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • dowód opłaty za legitymację (17PLN) – nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk; opłatę należy wykonać na indywidualne konto bankowe (informacja o numerze konta dostępna jest po zalogowaniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów)

Kandydaci na studia drugiego stopnia składają następujące dokumenty:

 • kserokopię dowodu osobistego, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
 • podanie o przyjęcia na studia (dostępna do wydrukowania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów)
 • jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • dowód opłaty za legitymację (17PLN) – nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk