Liczba miejsc – z uwagi na charakter wykładów i warsztatów, liczba uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie formalnych warunków uczestnictwa w zajęciach.

Rok – składa się z dwóch semestrów letniego i zimowego.

Semestrzajęcia w ramach DPŚk, odbywają się w cyklach semestralnych. Semestr letni obejmuje
4 miesiące od marca do czerwca, zaś semestr zimowy obejmuje 4 miesiące od października do stycznia.
Wyjątek stanowi letni semestr 2017/2018, który trwa 5 miesięcy od lutego do czerwca 2018 r. – i traktowany jest jako semestr „0” – pilotaż całego projektu.

Plan semestru – plan semestru dostępny jest na stronie, daty zajęć są stałe i tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach mogą ulec zmianie.

Rejestracja uczestników – rejestracji można dokonywać jedynie poprzez formularz online, dostępny na naszej stronie (http://tu.kielce.pl/dziecieca-politechnika-swietokrzyska/rejestracja), który jest aktywny jedynie w wyznaczonym terminie. Każdą rejestrację osobno, dla każdego dziecka, należy potwierdzić. Rejestrować na zajęcia można jedynie dzieci, które są uczniami szkoły podstawowej.

Uwaga! Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza i dokładne sprawdzenie wpisywanych danych. Przed wypełnieniem formularza, należy zapoznać się z Regulaminem DPŚk.

Potwierdzenie rejestracji – potwierdzenia zgłoszenia dziecka, odbywa się poprzez wysłanie maila z adresu podanego w formularzu rejestracyjnym, na adres aduda@tu.kielce.pl, o temacie: Potwierdzenie DPŚk, zawierającego w treści: imię i nazwisko dziecka oraz pesel dziecka. Mail powinien pojawić się w skrzynce w niedługim czasie po przesłaniu formularza online.

Brak maila z prośbą o potwierdzenie – mail ten jest generowany automatycznie z naszej bazy, dlatego też często traktowany jest, jako SPAM, zalecamy sprawdzanie innych folderów takich jak SPAM, Inne, Wiadomości śmieci itp. W przypadku braku maila, należy niezwłocznie skontaktować się z koordynatorem.

Formularz – w formularzu online należy uzupełnić wszystkie dane w tym również dane dziecka. Po wysłaniu formularza online na maila podanego przy rejestracji otrzymają Państwo wiadomość, w której w załączniku będzie znajdował się automatycznie wygenerowany formularz – należy go zachować, wydrukować w 2 egzemplarzach, podpisać (własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka). Jeden z nich przynieść na pierwsze spotkanie, drugi zaś z kompletem dokumentów, przysłać pocztą na adres: Dziecięca Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce.

Uczestnik – uczeń szkoły podstawowej, którego rejestracja w zajęciach została pozytywnie zweryfikowana (spełniono wszystkie warunki formalne).

Listy uczestników – listy uczestników publikowane są na stronie internetowej DPŚk, dla każdej z grup ułożone są w porządku alfabetycznym w podanym wcześniej przez organizatorów terminie. Informacja
o przyjęciu dziecka zostanie również wysłana na wskazany adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym.

Lista rezerwowa – lista rezerwowa powstaje w kolejności zgłoszeń, po przekroczeniu liczby uczestników listy podstawowej. Dzieci z listy rezerwowej „wskakują” na listę podstawową wg kolejności zgłoszeń, w przypadku rezygnacji innego dziecka.  Jeśli zajdzie możliwość wzięcia udziału w zajęciach przez dziecko z listy rezerwowej organizator kontaktuje się z rodzicem telefonicznie.

Pierwsze zajęcia – na pierwsze zajęcia należy przynieść wydrukowany jeden egzemplarz formularza, podpisany przez rodzica/opiekuna, który otrzymali Państwo w pierwszym mailu z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Na jego podstawie dziecko otrzymuje identyfikator, indeks oraz wyprawkę. Pierwsze zajęcia mogą się delikatnie przedłużyć.

Pozostałe zajęcia – chcielibyśmy, aby przygoda dziecka z DPŚk była jego pierwszym krokiem ku dorosłości. Zachęcamy rodziców do tego, by pozwolili swojemu dziecku poczuć się jak prawdziwy student.

Zajęcia – formuła zjazdu jest następująca: 45-60 min. – wykład, po 45-60 min. – warsztaty. W zależności od przedstawianego zagadnienia, w czasie jednego zjazdu może być inny podział np. wykład i 2 różne zajęcia warsztatowe lub dwa wykłady i jedne zajęcia warsztatowe. Poszczególne zajęcia trwają 45-60 min., nie ma przerwy w tym czasie, a dzieci wychodzą z sali jedynie do toalety – są do niej odprowadzane i przyprowadzane do sali przez Przewodników/Pomocników.

Punktualność na zajęcia i odbiór dziecka po ich zakończeniu – na zajęcia należy przychodzić odpowiednio wcześniej, najlepiej przyjść 30 min przed rozpoczęciem. W tym czasie następuje zaznaczenie przybycia na liście obecności, wypełnienie w indeksie informacji dotyczących konkretnego zjazdu/spotkania, daty oraz nazwiska wykładowcy. Osoby, które się spóźniły mogą nie zostać wpuszczone na salę. Zaraz po zakończeniu zajęć rodzice mają obowiązek odebrania dziecka, organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci po zakończeniu zajęć dla danej grupy.

Strój – Na zajęciach nie ma wymogu stroju formalnego. Chcemy, by dzieci czuły się swobodnie.

Prezentacja dla rodziców/opiekunów na pierwszym wykładzie – na pierwszym zajęciach pierwsze minuty skierowane są dla rodziców, na początku każdego semestru,  zapraszamy chętnych rodziców do pozostania w auli, zajmując miejsca w tylnych ławkach, i wysłuchania krótkiej prezentacji dot. zasad organizacji zajęć DPŚk.

Grupy – mają stałą liczbę osób, są dzielone z uwagi na wiek oraz alfabetycznie, tak, aby w przypadku rodzeństwa (w zbliżonym wieku) dzieci trafiły do tej samej grupy.

Zmiana grupy – mogą być dokonane jedynie w wyznaczonym przez organizatora terminie, można jej dokonać tylko w przypadku wymiany dzieci z jednej grupy do drugiej, zamiany dokonuje organizator spośród osób, które zgłosiły taką chęć.

Miejsce zajęć – zajęcia DPŚk będą odbywały się w budynkach Politechniki Świętokrzyskiej.

Identyfikator – dziecko ma obowiązek przynosić identyfikator na każde zajęcia i na jego podstawie zaznaczana jest obecność uczestnika. Daje on również możliwość szybkiego kontaktu organizatora z opiekunem prawnym dziecka w razie takiej potrzeby.

Indeks – indeks jest dokumentem potwierdzający bycie studentem, jest odpowiednikiem „dzienniczka ucznia”. Zawiera imię i nazwisko oraz nr albumu studenta. Jest obowiązkowy na każdych zajęciach. Prawidłowo wypełniony jest podstawą do zaliczenia semestru. Wpisy są robione systematycznie w ciągu semestru na zakończenie zajęć. Studenci zbierają pieczątki potwierdzające ich udział w zajęciach. Dzięki temu na koniec semestru otrzymują zaliczenie i specjalny dyplom ukończenia. Nie ma możliwości uzupełnienia wpisu w innym terminie w przypadku nie zabrania indeksu na zajęcia.

Oceny – ideą DPŚk jest nauka przez zabawę, dlatego nie wprowadzamy ocen. W indeksie studenta DPŚk pojawiają się nie oceny, lecz pieczątki/naklejki, które dziecko otrzymuje za obecność na zajęciach.

Praca domowa i podręczniki – studenci DPŚk nie są obciążani formalnymi pracami domowymi. Zależy nam na aktywnym uczestnictwie dzieci w wykładach i zajęciach warsztatowych. Nauka na DPŚk nie wiąże się również z obowiązkiem zakupu podręczników.

Pomoce na zajęcia warsztatowe – wszelkie potrzebne materiały zapewniają organizatorzy.

Dyplom – Na zakończenie semestru, uczestnicy DPŚk, którzy odpowiednimi wpisami w indeksie potwierdzą udział w zajęciach otrzymują pamiątkowy dyplom ukończenia. Udział we wszystkich zajęciach w semestrze uprawnia do otrzymania dyplomu z wyróżnieniem. Dyplomy wręczane będą na ostatnim wykładzie w semestrze.

Wykładowcy – zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, profesorów, ekspertów w danej dziedzinie. Dodatkowo przy organizacji warsztatów DPŚk angażuje studentów Politechniki Świętokrzyskiej w szczególności doktorantów i członków kół naukowych. Studenci Politechniki Świętokrzyskiej pomagają również w trakcie trwania zjazdu jako Pomocnicy/Przewodnicy.

Kontakt organizatora z rodzicami – organizator kontaktuje się z rodzicami mailowo, wszystkie ważne informacje wysyłane są na adres mailowy podany przy rejestracji.