REGULAMIN DZIECIĘCEJ POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Dziecięca Politechnika Świętokrzyska, zwanej dalej DPŚk, jest projektem Politechniki Świętokrzyskiej.
 2. Organem prowadzącym jest Politechnika Świętokrzyska.
 3. Organizatorzy DPŚk dbają o wysoki poziom zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Świętokrzyskiej.
 4. Siedzibą Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej jest siedziba Politechniki Świętokrzyskiej, przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce.

CELE i ZADANIA DPŚk

§ 2

 1. DPŚk została powołana w celu promocji nauki, a w szczególności kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych.
 2. Do zadań Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej należy: 
  • organizacja zajęć w formie aktywizujących wykładów i warsztatów z różnych dziedzin nauki, rozwijających myślenie i komunikację naukową;
  • zapewnienie dzieciom środków i materiałów umożliwiających twórczą realizację zadań podczas zajęć, w tym indeksu i dyplomów uczestnictwa;
  • zapewnienie opieki merytorycznej i nadzoru podczas trwania zajęć.
 3. Zajęcia Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej odbywają się w systemie semestralnym. Każdy semestr składa się z czterech zjazdów (wykładów + warsztatów). Edycja Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej to dwa semestry, za wyjątkiem semestru letniego 2017/2018, który należy traktować jako pilotażowy.
 4. Zajęcia są dostosowane do wieku uczestników i mają na celu, rozwijać dziecięcą ciekawość, propagować edukację i zachęcać do poznawania świata.
 5. Zadaniem DPŚk jest organizacja wykładów i warsztatów w salach akademickich, w których, na co dzień zasiadają studenci.
 6. Maksymalna liczba uczestników określana jest przez organizatora co semestr, przed rozpoczęciem rekrutacji.
 7. Uczestnictwo w zajęciach Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej jest odpłatne.
 8. Rodzice uiszczają opłatę semestralną:
  • za semestr 0 – pilotażowy – do 5 stycznia 2018 roku
  • za semestr I zimowy – do 10 października;
  • za semestr II letni – do 10 lutego.
 9. Odpłatność za rok zajęć podawana będzie do wiadomości najpóźniej w pierwszym dniu rekrutacji na stronie internetowej DPŚk.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwości organizacji w roku akademickim 2017/2018 jedynie semestru letniego, tzw. „0”, jako pilotażowego semestru projektu pod nazwą Dziecięca Politechnika Świętokrzyska.

ZASADY REKRUTACJI

§ 3

 1. Proces rekrutacji prowadzony jest w określonych przez organizatorów terminach, które podane są do ogólnej wiadomości na stronie internetowej DPŚk, profilu Facebook DPŚk oraz stronie internetowej PŚk.
 2. Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci, uczniowie szkół podstawowych klas I – VIII.
 3. Kwalifikacja uczestników na dany semestr odbywa się w procesie rekrutacji uczestników.
 4. O decyzji przyjęcia decyduje kolejność rejestracji internetowej.
 5. Rejestracja tj. zapisy uczestników prowadzone są wyłącznie przez Internet.
 6. Chcąc zgłosić dziecko do uczestnictwa w zajęciach DPŚk, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej DPŚk: http://tu.kielce.pl/dziecieca-politechnika-swietokrzyska/rejestracja/
 7. Formularz rejestracyjny jest aktywny tylko w wyznaczonym przez Organizatorów czasie.
 8. Terminy zapisów są ruchome. Zapisy na semestr zimowy odbywają się w wyznaczonych dniach sierpnia bądź września, na semestr letni – w wyznaczonych dniach grudnia bądź stycznia.
 9. Informacja o dokładnym terminie zapisów publikowana jest na stronie internetowej DPŚk, profilu Facebook DPŚk oraz stronie internetowej PŚk.
 10. W szczególnych przypadkach czas przyjmowania zgłoszeń może zostać wydłużony.
 11. Kolejne kroki, które należy wykonać w procesie rekrutacji podawane są w wiadomościach wysyłanych drogą e-mailową i/lub na stronie internetowej DPŚk.

§ 4

 1. O zakwalifikowaniu na dany semestr DPŚk, zgłaszający otrzymają informację na podany podczas rekrutacji adres e-mail.
 2. Lista przyjętych osób publikowana jest również na stronie internetowej DPŚk.
 3. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane z powodu braku wolnych miejsc, automatycznie tworzą listę rezerwową.
 4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na pierwszych zajęciach w semestrze powoduje skreślenie z listy uczestników.
 5. W przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, zwolnione miejsca będą proponowane osobom z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń.

§ 5

 1. Osoba zakwalifikowana do DPŚk nabywa status „studenta DPŚk” z chwilą dostarczenia wymaganego kompletu dokumentów w terminie i miejscu podanym przez Organizatora.
 2. Każdy uczestnik może studiować dowolną liczbę semestrów.
 3. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika zobowiązany jest do:
  • wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej DPŚk,
  • złożenia wydrukowanego i własnoręcznie podpisanego formularza wraz z 3 zdjęciami uczestnika oraz potwierdzeniem dokonania opłaty w terminie i miejscu podanym przez Organizatora,
  • ewentualnego ubezpieczenia uczestnika DPŚK na własny koszt.

 

ZASADY UCZESTNICTWA NA ZAJĘCIACH DPŚk

§ 6

 1. Każdy student otrzymuje indeks Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej i identyfikator, które jest zobowiązany mieć na wszystkich zajęciach.
 2. W przypadku zgubienia indeksu bądź identyfikatora, należy wysłać na adres e-mail Biura DPŚk (aduda@tu.kielce.pl) pisemną prośbę o wydanie duplikatu.
 3. Podczas trwania zajęć rodzice i opiekunowie studentów nie powinni opuszczać gmachu Organizatora spotkania DPŚk.
 4. Na każde spotkanie dzieci przychodzą 30 min przed podaną godziną wykładu i jeszcze przed rozpoczęciem zajęć rejestrują się/podpisują listę obecności u Organizatora.
 5. Podczas zajęć student zobowiązuje się do słuchania poleceń prowadzącego zajęcia, organizatorów i opiekunów grup. W przypadku zakłócania przez studenta porządku zajęć, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników.
 6. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do pokrycia szkód spowodowanych przez uczestnika w trakcie zajęć DPŚk.
 7. Studenci na zajęciach są pod opieką organizatorów. Nie mogą samowolnie opuszczać sali wykładowej. W każdej chwili chcąc o coś zapytać sygnalizują to podnosząc rękę i czekają na podejście Organizatora.

§ 7

 1. Rodzice lub opiekunowie nie biorą udziału w zajęciach.
 2. Student DPŚk w każdej chwili może zrezygnować z udziału w wykładach w ramach Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej.
 3. Rezygnacja z udziału w zajęciach DPŚk, nie skutkuje zwrotem wniesionej opłaty.
 4. O rezygnacji z udziału w DPŚk rodzice lub opiekunowie powinni niezwłocznie powiadomić organizatorów pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.         

§ 8

 1. Semestr zalicza się na podstawie wpisów do indeksu, które potwierdzają obecności studenta na zajęciach. Wpisem do indeksu (potwierdzającym obecność) jest pieczęć lub naklejka DPŚk wstawiona na zakończenie każdego ze spotkań. Dodatkowym potwierdzeniem wpisów są listy obecności studentów na zajęciach.
 2. Na koniec semestru student z wystarczającą liczbą wpisów w swoim indeksie otrzymuje dyplom ukończenia DPŚk.
 3. Dyplom nie jest dokumentem, ma on charakter symboliczny.
 4. Dyplomy wręczane będą na ostatnim wykładzie w semestrze.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA DPŚk

§ 9

 1. DPŚk działa w cyklu semestralnym.
 2. Zjazd trwa ok. 165-210 min., a jego formuła jest następująca: 45-60 min. – wykład, po 45-60 min. – warsztaty. 
 3. W zależności od przedstawianego zagadnienia, w czasie jednego zjazdu, może być inny podział zajęć np. wykład i dwa różne zajęcia warsztatowe lub dwa wykłady i jedne zajęcia warsztatowe.
 4. Wykład i zajęcia warsztatowe odbywają się w budynkach Politechniki Świętokrzyskiej.
 5. Warsztaty realizowane są w mniejszych zespołach – liczących ok. 15–20 osób.
 6. Praca każdej grupy monitorowana jest przez opiekuna.
 7. Materiały pomocnicze, potrzebne podczas warsztatów lub wykładów, np. flamastry, papier flipchartowy, itp. zapewniają Organizatorzy.
 8. Wykłady prowadzone są przez pracowników Politechniki Świętokrzyskiej i/lub specjalistów z poza uczelni, którzy podejmą współpracę w ramach projektu.
 9. Wykłady odbywają się w obiektach Politechniki Świętokrzyskiej lub w pomieszczeniach odpowiednio przygotowanych do tego celu, w soboty wg. wcześniej podanego harmonogramu.
 10. Plan zajęć jest dostępny na stronie internetowej DPŚk.
 11. Każdy uczestnik DPŚk zobowiązany jest do zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem spotkań, dostępnym na stronie internetowej oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji organizacyjnych tam zamieszczanych.
 12. DPŚk zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki wykładów i terminów spotkań z przyczyn niezależnych od Organizatorów. Uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową o zaistniałej sytuacji.
 13. Na zakończenie każdego spotkania uczestnik otrzymuje podpis prowadzącego lub nalepkę w indeksie.

§ 10

 1. Rodzic lub opiekun powinien zapewnić bezpieczne dotarcie uczestnika na zajęcia, jak i jego powrót do domu po zakończeniu wykładów.
 2. Rodzic lub opiekun zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania dziecka po zakończeniu zajęć.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia czy wypadki uczestników po zakończeniu zajęć, jak i nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
 4. DPŚk nie pokrywa kosztów związanych z dojazdami uczestników na zajęcia DPŚk.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

 1. Uczestnicy DPŚk zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem, programem oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej DPŚk oraz monitorowania na bieżąco zamieszczanych tam informacji i składając deklarację uczestnictwa w zajęciach DPŚk (podpisany Formularz Rejestracyjny), wyrażają zgodę na brzmienie regulaminu i postępowania zgodnie z jego treścią.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni studenta, wyrażają zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących DPŚk w trybie art. 10 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 roku „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1204 wraz z późn. zm.)
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni wraz ze zgłoszeniem dziecka na zajęcia DPŚk wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji DPŚk (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr. 133, poz. 883).
 4. Rodzice lub opiekunowie prawni zapisując dziecko na zajęcia DPŚk zgadzają się równocześnie na publikowanie zdjęć, audycji, wywiadów z udziałem ich dziecka relacjonujące przebieg zajęć DPŚk na stronach internetowych DPŚk, portalach społecznościowych, w mediach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych DPŚk.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2017 roku.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej.
 7. O wszelkich zmianach uczestnicy DPŚk informowani będą za pośrednictwem strony internetowej oraz profilu Facebook DPŚk.