Uchwała Senatu nr 258/16 z dnia 23 marca 2016r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku ak. 2016/17

Uchwała Nr 274/2016 Senatu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie poszerzenia oferty edukacyjnej na studiach doktoranckich na rok akademicki 2016/17

Zarządzenie Nr 38/15 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie opłat za powtarzanie przedmiotu na stacjonarnych studiach III stopnia w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Nr 39/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych studiach III stopnia od roku akademickiego 2016/17

Zarządzenie Nr 39/15 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od uczestników stacjonarnych studiów III stopnia za wydanie indeksu i elektronicznej legitymacji doktoranta

Uchwała Senatu Nr 181/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej

Regulamin Studiów Doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej, obowiązuje od 1 października 2015 r.

Uchwała Nr 187/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat uczestników studiów stacjonarnych III stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 188/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na stacjonarnych studiach III stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwałę Senatu Nr 14/16 z dnia 26 października 2016r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na stacjonarnych studiach III stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej.

Załącznik do uchwały Senatu Nr 14/16 z dnia 26.10.2016 – Wzór Umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone dla cudzoziemców odbywających stacjonarne studia III stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej na zasadzie odpłatności.

Zarządzenie Nr 75/16 z dnia 27.10.2016 w sprawie wysokości opłat dla cudzoziemców podejmujących stacjonarne studia doktorackie w języku polskim.

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na stacjonarnych studiach III stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej – Załącznik do Uchwały Nr 188/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r.


 

Zarządzenie nr 24/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji na finansowanie zadan projakościowych uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich

Załacznik do Zarządzenia nr 24/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r – REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji na finansowanie zadan projakościowych uczestnikom stacjonarnych – wchodzi w życie 1.09.2016

Załącznik nr 1 do Regulaminu wprowadzonego zarządzeniem nr 24/16 z dn. 13 kwwietnia 2016 – WNIOSEK o przyznanie zwiększenia stypendium


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. 2016, poz. 558)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiow ministra za wybitne osiagnięcia przyznawanych doktorantom

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/17

Wniosek o przyznanie stypendium

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków o stypendium

Wykaz wniosków o stypendium ministra na rok 2016/17

Wniosek o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia


Zarządzenie Rektora nr 65/14 z dnia 1 października 2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla uczestników studiów doktoranckich

Zarządzenie Rektora Politechniki Świętokrzyskiej nr 62/16 z dnia 3 października 2016 zmieniające zarządzenie nr 65/14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla uczestników studiów doktoranckich.

Regulamin Pomocy Materialnej dla doktorantów Politechniki Świętokrzyskiej

załączniki 1 2 3 4 5 5a 6  
7 8 9 10 11 12 13 14

 


Zarządzenie Nr 72/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zaktualizowanego Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

załączniki: regulamin wzór wniosku wzór opinii wzór decyzji

kropka_wbia Wydział Budownictwa i Architektury
prowadzi czteroletnie stacjonarne studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) w dyscyplinie budownictwo

kierownik sekretariat

dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk
bud. A, pok. 4.05, tel. 41 34 24 731

e-mail gswit@tu.kielce.pl

mgr inż. Paulina Bąk
bud. A, pok. 2.20, tel. 41 34 24 343
e-mail: pbak@tu.kielce.pl

Rekrutacja 2017/2018


Ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie
 • życiorys
 • ankietę osobową kandydata
 • dyplom ukończenia studiów / potwierdzoną kopię decyzji o przyjęciu „Diamentowego Grantu”
 • trzy aktualne fotografie ( w tym jedna w formie cyfrowej), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • kopię dowodu osobistego
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie wydane przez lekarza medycyny pracy, zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe uczniów tych szkół, studentów słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2014, poz. 1144) – dostarczone wraz z kompletem dokumentów lub w terminie wyznaczonym przez właściwa Komisję Rekrutacyjną
 • oświadczenie, że kandydat nie ma wszczętego przewodu doktorskiego lub przedłożenie informacji o przebiegu wszczętego przewodu
 • pisemną zgodę na opiekę naukową od pracownika Wydziału, uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich
 • pisemną zgodę od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (katedry, zakładu) na wykonywanie pracy doktorskiej w jednostce
 • dyplom – część B albo indeks ze studiów magisterskich
 • dokumenty wydane w innym języku niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego

kropka_weaii Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
prowadzi czteroletnie stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie elektrotechnika

Studia stacjonarne są bezpłatne. Na studia doktoranckie mogą być przyjęte osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra lub równorzędny. Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymać stypendium. Studentom proponujemy indywidualny tok studiów. Studentom studiów III stopnia przysługują wszystkie prawa i świadczenia socjalne, jakie otrzymują studenci studiów stacjonarnych.

kierownik sekretariat

dr hab. inż. Sylwester Filipiak
s.filipiak@tu.kielce.pl
pok. 2.01 bud. D, tel. 41 34 24 297

mgr Zofia Dziwoń
z.dziwon@tu.kielce.pl
pok. 3.15 bud. D, tel. 41 34 24 225

Rekrutacja 2016/2017


kropka_wmibm Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
prowadzi czteroletnie studia doktoranckie w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn

Na studia doktoranckie mogą być przyjęte osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra lub równorzędny.

Rekrutacja na studia odbywa się w drodze konkursu.

Studia stacjonarne są bezpłatne. Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymać kilka rodzajów stypendiów.

Uczestnikom studiów III stopnia przysługują wszystkie prawa i świadczenia socjalne, jakie otrzymują studenci studiów stacjonarnych I i II  stopnia.

kierownik sekretariat

dr hab. inż. Zbigniew Dziopa, prof. PŚk
bu. B, pok. 4.29
tel. 41 34 24 775
e-mail: zdziopa@tu.kielce.pl
 

mgr inż. Ewelina Sierpińska 
bud. B pok. 12
tel. 41 34 24 423
e-mail: esierpinska@tu.kielce.pl

harmonorgam rekrutacji:

Termin składania dokumentów

18.09.2017 r.

Termin przeprowadzenia postępowania konkursowego

21.09.2017 r.

Termin ogłoszenia listy przyjętych na studia doktoranckie

22.09.2017 r.

Termin rozpoczęcia roku akademickiego

1.10.2017 r.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej,
Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, bud. B pok. 12, tel. 41/34 24 423


kropka_wmibm Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
prowadzi czteroletnie stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska.

kierownik sekretariat

dr hab. inż. Paweł Purgał, prof. PŚk
bud. A, pok. 4.31
tel. 41 34 24 734
e-mail: ppurgal@tu.kielce.pl
 

mgr inż. Beata Pawlusińska 
bud. A, pok. 4.37
tel. 41 34 24 450
e-mail: b.wawrzola@tu.kielce.pl

Rekrutacja 2016/2017

harmonorgam rekrutacji

Termin składania dokumentów

19.09.2016 r.

Termin przeprowadzenia postępowania konkursowego

22.09.2016 r.

Termin ogłoszenia listy przyjętych na studia doktoranckie

23.09.2016 r.

Termin rozpoczęcia roku akademickiego

1.10.2016 r.

Ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie
 • życiorys
 • ankietę osobową kandydata
 • dyplom ukończenia studiów / potwierdzoną kopię decyzji o przyjęciu „Diamentowego Grantu”
 • trzy aktualne fotografie (w tym jedna w formie cyfrowej) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • kopię dowodu osobistego
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie wydane przez lekarza medycyny pracy, zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 w  sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2014, poz. 1144) – dostarczone wraz z kompletem dokumentów lub w terminie wyznaczonym przez właściwą Komisję Rekrutacyjną.
 • oświadczenie, że kandydat nie ma wszczętego przewodu doktorskiego lub przedłożenie informacji o przebiegu wszczętego przewodu
 • pisemną zgodę na opiekę naukową od pracownika Wydziału uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich
 • pisemną zgodę od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (katedry, zakładu) na wykonywanie pracy doktorskiej w jednostce
 • dyplom – część B albo indeks ze studiów magisterskich
 • dokumenty wydane w innym języku niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego