Uchwała Nr 53/17 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/18


KONKURS PRELUDIUM 13 na projekty badawcze. Termin składania wniosków do 16 czerwca 2017.


Zarządzenie Nr 39/15 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od uczestników stacjonarnych studiów III stopnia za wydanie indeksu i elektronicznej legitymacji doktoranta


Uchwała Senatu Nr 181/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej

Regulamin Studiów Doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej, obowiązuje od 1 października 2015 r.

Uchwała nr 52/17 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzania Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej.

Regulamin studiów doktoranckich, obowiązuje od 1 października 2017 r.

Uchwała Nr 6/17 URSD w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich


Uchwała Nr 187/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat uczestników studiów stacjonarnych III stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 188/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na stacjonarnych studiach III stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na stacjonarnych studiach III stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej – Załącznik do Uchwały Nr 188/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 38/15 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie opłat za powtarzanie przedmiotu na stacjonarnych studiach III stopnia w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Nr 39/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych studiach III stopnia od roku akademickiego 2016/17

Zarządzenie Nr 47/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne od roku akademickiego 2017/18

Zarządzenie nr 49/17 z dnia 20 czerwca zmieniające Zarządzenie nr 47/17 z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne od roku 2017/18

Uchwałę Senatu Nr 14/16 z dnia 26 października 2016r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na stacjonarnych studiach III stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej.

Załącznik do uchwały Senatu Nr 14/16 z dnia 26.10.2016 – Wzór Umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone dla cudzoziemców odbywających stacjonarne studia III stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej na zasadzie odpłatności.

Zarządzenie Nr 75/16 z dnia 27.10.2016 w sprawie wysokości opłat dla cudzoziemców podejmujących stacjonarne studia doktorackie w języku polskim.


Zarządzenie Nr 18/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich

Zarządzenie Nr 25/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wnioskowania o przyznanie stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej

załaczniki

Zarządzenie Nr 26/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad odbywania praktyk zawodowych przez uczestników stacjonarnych studiow doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej


Zarządzenie Nr 37/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik do Zarządzenia Rektora PŚk nr 37/17 z dnia 16 maja 2017 r. – R E G U L A M I N
USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ZWIĘKSZENIA WYSOKOŚCI STYPENDIÓW DOKTORANCKICH Z DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH DLA DOKTORANTÓW POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. 2016, poz. 558)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom


Zarządzenie Rektora nr 65/14 z dnia 1 października 2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla uczestników studiów doktoranckich

Zarządzenie Nr 41/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 65/14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej

załączniki do zarządzenia Rektora 65/14


Zarządzenie Nr 72/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zaktualizowanego Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

załączniki


kropka_wbia Wydział Budownictwa i Architektury
prowadzi czteroletnie stacjonarne studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) w dyscyplinie budownictwo

kierownik sekretariat

dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk
bud. A, pok. 4.05, tel. 41 34 24 731

e-mail gswit@tu.kielce.pl

mgr inż. Paulina Bąk
bud. A, pok. 2.20, tel. 41 34 24 343
e-mail: pbak@tu.kielce.pl

Rekrutacja 2017/2018


Ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie
 • życiorys
 • ankietę osobową kandydata
 • dyplom ukończenia studiów / potwierdzoną kopię decyzji o przyjęciu „Diamentowego Grantu”
 • trzy aktualne fotografie ( w tym jedna w formie cyfrowej), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • kopię dowodu osobistego
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie wydane przez lekarza medycyny pracy, zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe uczniów tych szkół, studentów słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2014, poz. 1144) – dostarczone wraz z kompletem dokumentów lub w terminie wyznaczonym przez właściwa Komisję Rekrutacyjną
 • oświadczenie, że kandydat nie ma wszczętego przewodu doktorskiego lub przedłożenie informacji o przebiegu wszczętego przewodu
 • pisemną zgodę na opiekę naukową od pracownika Wydziału, uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich
 • pisemną zgodę od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (katedry, zakładu) na wykonywanie pracy doktorskiej w jednostce
 • dyplom – część B albo indeks ze studiów magisterskich
 • dokumenty wydane w innym języku niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego

kropka_weaii Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
prowadzi czteroletnie stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie elektrotechnika

Studia stacjonarne są bezpłatne. Na studia doktoranckie mogą być przyjęte osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra lub równorzędny. Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymać stypendium. Studentom proponujemy indywidualny tok studiów. Studentom studiów III stopnia przysługują wszystkie prawa i świadczenia socjalne, jakie otrzymują studenci studiów stacjonarnych.

kierownik sekretariat

dr hab. inż. Sylwester Filipiak
s.filipiak@tu.kielce.pl
pok. 2.01 bud. D, tel. 41 34 24 297

mgr Zofia Dziwoń
z.dziwon@tu.kielce.pl
pok. 3.15 bud. D, tel. 41 34 24 225

Rekrutacja 2017/2018

Organizacja roku akademickiego


kropka_wmibm Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
prowadzi czteroletnie studia doktoranckie w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn

Na studia doktoranckie mogą być przyjęte osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra lub równorzędny.

Rekrutacja na studia odbywa się w drodze konkursu.

Studia stacjonarne są bezpłatne. Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymać kilka rodzajów stypendiów.

Uczestnikom studiów III stopnia przysługują wszystkie prawa i świadczenia socjalne, jakie otrzymują studenci studiów stacjonarnych I i II  stopnia.

kierownik sekretariat

dr hab. inż. Zbigniew Dziopa, prof. PŚk
bu. B, pok. 4.29
tel. 41 34 24 775
e-mail: zdziopa@tu.kielce.pl
 

mgr inż. Ewelina Sierpińska 
bud. B pok. 12
tel. 41 34 24 423
e-mail: esierpinska@tu.kielce.pl

harmonorgam rekrutacji:

Termin składania dokumentów

18.09.2017 r.

Termin przeprowadzenia postępowania konkursowego

21.09.2017 r.

Termin ogłoszenia listy przyjętych na studia doktoranckie

22.09.2017 r.

Termin rozpoczęcia roku akademickiego

1.10.2017 r.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej,
Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, bud. B pok. 12, tel. 41/34 24 423


kropka_wmibm Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
prowadzi czteroletnie stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska.

kierownik sekretariat

dr hab. inż. Paweł Purgał, prof. PŚk
bud. A, pok. 4.31
tel. 41 34 24 734
e-mail: ppurgal@tu.kielce.pl
 

mgr inż. Beata Pawlusińska 
bud. A, pok. 5.08
tel. 41 34 24 732
e-mail: b.wawrzola@tu.kielce.pl

Rekrutacja 2017/2018

harmonorgam rekrutacji

Termin składania dokumentów

21.09.2017 r.

Termin przeprowadzenia postępowania konkursowego

26.09.2017 r.

Termin ogłoszenia listy przyjętych na studia doktoranckie

26.09.2017 r.

Termin rozpoczęcia roku akademickiego

1.10.2017 r.

Ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie
 • życiorys
 • ankietę osobową kandydata
 • dyplom ukończenia studiów / potwierdzoną kopię decyzji o przyjęciu „Diamentowego Grantu”
 • trzy aktualne fotografie (w tym jedna w formie cyfrowej) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • kopię dowodu osobistego
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie wydane przez lekarza medycyny pracy, zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 w  sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2014, poz. 1144) – dostarczone wraz z kompletem dokumentów lub w terminie wyznaczonym przez właściwą Komisję Rekrutacyjną.
 • oświadczenie, że kandydat nie ma wszczętego przewodu doktorskiego lub przedłożenie informacji o przebiegu wszczętego przewodu
 • pisemną zgodę na opiekę naukową od pracownika Wydziału uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich
 • pisemną zgodę od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (katedry, zakładu) na wykonywanie pracy doktorskiej w jednostce
 • dyplom – część B albo indeks ze studiów magisterskich
 • dokumenty wydane w innym języku niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego