• Oferta UO-PŚk skierowana jest przede wszystkim do osób  wieku 50+ o różnym wykształceniu, zainteresowanych osiągnięciami w  dziedzinach nauk technicznych, przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych i humanistycznych, pragnących pogłębić swoją wiedzę oraz sprawność fizyczną. Nie stawiamy jednak ścisłych barier wiekowych. W ramach integracji międzypokoleniowej  słuchaczami UO-PŚk mogą również zostać osoby młodsze.
 • Słuchacze składają deklarację przystąpienia do UO-PŚk oraz wnoszą  opłatę administracyjną, w ramach której uczestniczą w wykładach plenarnych i zajęciach w oddziałach przewidzianych w programie.
 • Słuchacze UO-PŚk otrzymają indeksy i legitymacje.
 • Cały program UO-PŚk obejmuje 3 lata (sześć semestrów) zajęć prowadzonych w  Oddziałach UO-PŚk  z dziedzin  nauk technicznych, przyrodniczych, społeczno ekonomicznych, humanistycznych i kończy się uzyskaniem dyplomu UO-PŚk z suplementem. Warunkiem uzyskania dyplomu jest uczestnictwo w co najmniej ¾ zajęć.
 • Zajęcia prowadzone w ramach UO-PŚk mają charakter interdyscyplinarny. Podzielone są na wykłady plenarne (dla wszystkich słuchaczy) oraz praktyczne (do wyboru) prowadzone w  laboratoriach, salach sportowych i językowych odpowiednich Oddziałów (związanych z kierunkami wydziałów PŚk).
 • Słuchacze mogą wybrać w danym semestrze tematykę oferowanych zajęć praktycznych, jednak warunkiem ich uruchomienia jest zgłoszenie co najmniej 20 chętnych.
 • Wysokość  opłaty administracyjnej i za zajęcia dodatkowe uruchamiane na wniosek słuchaczy, ustala Rektor w zależności od ich rodzaju  i wykorzystania bazy dydaktyczno-laboratoryjnej.
 •  Słuchacze zajęć UO-PŚk wnoszą ponadto opłaty za wycieczki, bilety wstępu na spektakle, imprezy i wystawy organizowane dodatkowo w ramach zajęć (w ofercie danych zajęć znajdzie się stosowna informacja na ten temat).
 • Semestralna liczba zajęć wynosi 32- 48 godzin dydaktycznych ( 45. minutowych).
 • Zajęcia plenarne i praktyczne odbywają się w weekendy, wg. harmonogramu zajęć.
 • Słuchacze za dodatkową opłatą mogą uczestniczyć w większej – niż przewiduje program – liczbie zajęć w Oddziałach oraz kursach dodatkowych oferowanych przez UO-PŚk. Wymiar zajęć oraz ich termin i opłaty uzgadniane są pomiędzy Samorządem a Kierownikiem UO-PŚk
 • Liczba miejsc uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.