Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

Profesor Wojciech Radomski urodził się 21 sierpnia 1941 roku w Lublinie. Jest wybitnym uczonym o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinie budownictwo, specjalizującym się w budownictwie mostowym, konstrukcjach betonowych, materiałach kompozytowych. Działalność naukowa Profesora Wojciecha Radomskiego dotyczy projektowania, budowy i eksploatacji mostów, ich estetyki oraz badań i zastosowań materiałów konstrukcyjnych, szczególnie nowych, niekonwencjonalnych (głównie nowych generacji betonu i kompozytów polimerowych).

 

Działalność badawcza Profesora Wojciecha Radomskiego obejmuje szeroką tematykę m.in.: badania obiektów mostowych pod obciążeniami statycznymi i dynamicznymi; dynamiczne właściwości betonu i fibrobetonu oraz elementów konstrukcyjnych poddawanych obciążeniom uderzeniowym; oddziaływania termiczne na beton i mosty betonowe; efektywność ekonomiczną w mostownictwie; zastosowania techniki komputerowej w projektowaniu, budowie i utrzymaniu mostów; estetykę mostów; zastosowanie materiałów nowej generacji w mostownic- twie, głównie wysokowartościowych betonów lekkich i betonów samozagęszczonych oraz kompozytów polimerowych z włóknami jako elementów do zbrojenia i wzmacniania konstrukcji z betonu; określanie właściwości betonów lekkich nowej generacji na podstawie ich mikrostruktury; destrukcję konstrukcji z betonu; ekonomiczne aspekty technologii budowy mostów betonowych, głównie z betonu sprężonego. Profesor prowadzi również badania z zagadnień pozatechnicznych, dotyczących efektywności użytkowej w mostownictwie oraz estetyki mostów.

 

Profesor Wojciech Radomski łączy badania naukowe i poznawcze z zagadnieniami aplikacyjnymi. Jest inżynierem-praktykiem z uprawnieniami, wprowadzającym prekursorskie rozwiązania materiałowe głównie do mostownictwa. Angażuje się także w popularyzację techniki. Od blisko 40 lat działa w Komitecie Głównym ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej, któremu od ponad 20 lat przewodniczy.

 

Profesor Wojciech Radomski tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1965 roku na Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej ze specjalnością mosty i budowle podziemne. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w roku 1972 nadany uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Rada ta w 1982 roku nadała Profesorowi stopień doktora habilitowanego. W roku 1995 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Karierę zawodową rozpoczął w Politechnice Warszawskiej, gdzie pracuje do dziś. Obecnie jest tez profesorem zwyczajnym w Politechnice Łódzkiej.

 

Profesor Wojciech Radomski pełnił i pełni szereg funkcji m.in. jest przewodniczącym Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencjach 2007-2010 i 2011-2014; był przewodniczącym Sekcji Konstrukcyjno-Budowlanej Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji; przewodniczącym Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej w kadencjach 2001-2003 i 2004-2006; wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, Wiceprezesem Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2002-2010. Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w kadencjach 2007-2010 i 2011-2012. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, Kapituły Nagród PZITB im. Stefana Bryły i Wacława Żenczykowskiego, Kapituły Medalu im. Romana Ciesielskiego oraz współinicjatorem powstania Fundacji Rozwoju Nauki w zakresie Inżynierii Lądowej im. Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich.

 

Profesor Wojciech Radomski to naukowiec ceniony na arenie międzynarodowej. W latach 1991-1992 pracował jako profesor w Kanazawa University (Japonia). Odbył staże naukowe w Norges Tekniske Høgskole w Trondheim (Norwegia) i w Politecnico di Milano (Włochy). Współpracuje z University of Michigan (USA) i Nebraska University (USA). Wygłosił wiele wykładów m.in. na zaproszenie wiodącego ośrodka badawczego na świecie – Amerykańskiego Instytutu Betonu (ACI). Był członkiem Steering Committee kilku konferencji organizowanych przez Transportation Research Board w USA. Od 1992 roku przewodniczy Polskiej Grupie International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE). Jest założycielem International Association for Bridge Maintenance and Safety (IABMS); audytorem z wyboru w European Council of Engineers Chambers (ECEC) i przewodniczącym jej grupy roboczej Code of Quality.

 

Profesor Wojciech Radomski wypromował w 7 doktorów, jest promotorem w 6 otwartych przewodach doktorskich; opiekuje się kilkoma doktorantami. Był recenzentem 33 rozpraw doktorskich; opiniodawcą w 11 przewodach habilitacyjnych oraz 8 wnioskach o tytuł naukowy, 9 wnioskach o stanowisko profesora uczelnianego, 7 wnioskach o tytuł doktora honoris causa, a także opiniodawcą 18 wniosków dotyczących uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz kilkudziesięciu wniosków badawczych i raportów końcowych dla Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Publikowany dorobek Profesora Wojciecha Radomskiego obejmuje ok. 300 prac, w tym 17 pozycji książkowych, 73  artykuły i rozprawy opublikowane w kraju i za granicą; 76 referatów na konferencje krajowe i 41 na zagraniczne. Około 60% dorobku to pozycje indywidualne m.in. „Fibre Reiforced Concerte”, Kanazawa University, Japonia 1991; „Bridge Rehabilitation”, Imperial College Press, London 2002. Około 30% Jego dorobku publikacyjnego cytowano w czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

Profesor Wojciech Radomski był członkiem rad programowych m.in. kwartalnika  „The International Journal of cement Composites & Lightweight Cncrete” (1986-1989), “Cement & Concrete Composites”(1989-1992); redaktorem naczelnym kwartalnika “Archives of Civil Engineering” (1992-2007) i redaktorem naczelnym serii “Studia z Zakresu Inżynierii” (1992-2007); recenzentem dla “Journal of the Transportation Research Board” oraz “Transportation Research Record”; korespondentem “Structural Engineering International”.

 

Profesor Wojciech Radomski, uznany w świecie naukowiec i ceniony nauczyciel akademicki, należy do grona osób, dzięki którym nauka polska jest obecna w nauce światowej.