studia stacjonarne pierwszego stopnia
obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

Warunki wpisu na semestr – punkty ECTS

 

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Matematyka I 15 Egzamin 45     6
2 Matematyka II 15 Egzamin 30     6
3 Fizyka 15 15 15   3
4 Chemia 1 30       2
5 Geologia 30 Egzamin   15   5
6 Geometria wykreślna i rys. techniczny 1 15   15   3
7 Geodezja 1 30       2
8 Rysunek odręczny     15   1
9 Przedmiot hunanistyczny * 30       2
10 Szkolenie BHP 4 godz./sem.          
11 Ochrona wł. intelekt. 4 godz./sem          
12 Akademickie dobre wychowanie 5 godz. /sem.          
 
  Razem 180 90 60 0 30
150
330

* do wyboru jeden z dwóch przedmiotów humanistycznych: Wybrane zagad. z historii cywilizacji europ, Historia budownictwa i architektury, Historia muzyki, Instrumentoznawstwo

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Matematyka III 15 Egzamin 30     6
2 Mechanika teoretyczna 15 Egzamin 30   15 6
3 Chemia 2     15   1
4 Geometria wykreślna i rys. techniczny 2 15   15   2
5 Geodezja 2 15 Egzamin   30   4
6 Techniki informacyjne 15   15   2
7 Tworzywa sztuczne 15   15   2
8 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 15       1
9 Język obcy 1     30   2
10 Kultura i sztuka w Polsce * 30       2
11 Historia budowy miast * 30       2
12 Podstawy proj. architekt. 15     15 2
13 Podstawy normalizacji 8 godz./sem.          
 
  Razem 150 60 120 30 30
210
360

* do wyboru jeden z dwóch przedmiotów humanistycznych

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Materiały budowlane 15   30   3
2 Technologia betonu 15   30   3
3 Wytrzymałość materiałów 1 15 30   15 4
4 Budownictwo ogólne 45 Egzamin 15   30 5
5 Budownictwo komunikacyjne 30 Egzamin     15 4
6 Hydraulika i hydrologia 30   15   3
7 Statystyka matematyczna 15 15     3
8 Język obcy 2     30   2
9 Metody komp. wspom. projekt. 1     30   2
10 Prawo budowlane 15       1
11 Wychowanie fizyczne *     30   1
 
  Razem 180 60 165 60 30/31*
285
465

* punkty ECTS za zajęcia z WFu – ponad minimalną liczbę punktów koniecznych do uzyskania dyplomu

Lp. Przedmioty Semestr IV
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Planowanie przestrzenne 30       1
2 Wytrzymałość materiałów 2 15 Egzamin 15 15 15 5
3 Mechanika budowli 1 15 15   15 3
4 Mechanika gruntów 15 Egzamin 15 30   4
5 Instalacje budowlane 30     15 3
6 Fizyka budowli 15     15 2
7 Konstrukcje drewniane 15     15 2
8 Technologia robót betonowych 15     15 2
9 Język obcy 3     30   2
10 Wychowanie fizyczne *     30   1
11 Specjalne technologie w drogownictwie ** 30     15 3
12 Remonty budowli 1 ** 30     15 3
13 Przedmiot techn. w jęz. angielskim *** 15       3
 
  Razem 195 45 105 105 30/31*
255
450

* punkty ECTS za zajęcia z WFu – ponad minimalną liczbę punktów koniecznych do uzyskania dyplomu
** do wyboru jeden z dwóch przedmiotów technicznych
*** do wyboru jeden z czterech przedmiotów: Some Aspects of Material Strength,
Engingeering Thermodynamics, Renewable Energy lub  Selected Issues in Traffic Engineering.

Lp. Przedmioty Semestr V
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Metody obliczeniowe w mech. konstr. 15     30 3
2 Mechanika budowli 2 15 Egzamin 30   15 5
3 Fundamentowanie 30 Egzamin     15 4
4 Konstrukcje betonowe 1 30 15   30 5
5 Konstrukcje matelowe 1 30 15   15 4
6 Technologia robót budowlanych 1 15     15 2
7 Język obcy 4     30 Egzamin   2
8 Ochrona własności intelektualnej 15       1
9 Organizacja ruchu drogowego * 15       1
10 Maszyny i urządzenia budowlane * 15       1
11 Przedmiot techn. w jęz. angielskim ** 15       3
 
  Razem 180 60 60 90 30
210
390

* do wyboru jeden z dwóch przedmiotów technicznych

** do wyboru jeden z trzech przedmiotów: Engineering Soil Science, Structure Materials Behavior under Service Load
lub Innovation Solutions for Road Technology.

Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Konstrukcje betonowe 2 30 Egzamin     15 3
2 Konstrukcje matelowe 2 30 Egzamin     15 3
3 Technologia robót budowlanych 2 30 Egzamin     15 2
4 Ekonomika i kosztorysowanie 15     30 2
5 Podstawy mostownictwa 15     15 2
6 Podstawy prefabrykacji 15     15 2
7 Infrastruktura podziemna miast * 15     15 2
8 Geotechnika drogowa * 15     15 2
9 Diagnostyka i utrzymanie budowli * 15     15 2
10 Przedmioty ścieżki dyplomowania **         6
11 Praktyka zawodowa
– 8 tyg. ***
        8
12 Akademickie dobre wychowanie 15        
 
  Razem 165 0 0 120 30
120
285

* do wyboru jeden z trzech przedmiotów
** przedmioty zależne od wyboru ścieżki dyplomowania
*** zakres praktyki

 

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Organizacja produkcji budowlanej 30 Egzamin     15 5
2 Kierowanie procesem inwest. 15     15 2
3 Praca dyplomowa       30 15
4 Przedmioty ścieżki dyplomowania **         8
 
  Razem 45 0 0 60 30
60
105

** przedmioty zależne od wyboru ścieżki dyplomowania

** Ścieżka dyplomowania – Konstrukcje budowlane

Lp. Przedmioty Semestr VI Semestr VII
W C P L E W C P L E
1 Komputerowe proj. konstr. bet. 1                 3 3
2 Podst. budownictwa przem.           2E   1   3
3 Komputerowe techn. proj. konstr. met.       2 2          
4 Metalowe konstr. zespolone           1   1   2
5 Podst. dyn. i stateczn. budowli 1   2   2          
6 Konstrukcje sprężone 1   1   2          
           
Razem 2 5 6 3 5 8

** Ścieżka dyplomowania – Budowa dróg

Lp. Przedmioty Semestr VI Semestr VII
W C P L E W C P L E
1 Podstawy projektowania dróg 2   1   2          
2 Technologia budowy dróg 2   1 2 4          
3 Inżynieria ruchu           2     2 4
4 Utrzymanie dróg           2   1 1 4
           
Razem 4 4 6 4 4 8

** Ścieżka dyplomowania – Technologia i organizacja budownictwa

Lp. Przedmioty Semestr VI Semestr VII
W C P L E W C P L E
1 Ocena jakości betonu w konstrukcji 1     2 2          
2 Wybrane zagadn. techn. robót bud. 1   2   2          
3 Technologia bet. mrozoodpornych           1   1   2
4 Wybrane zagadn. z mat. bud. 1     1 2          
5 Trwałosć budowli           1   1   2
6 Ekonomika budownictwa           2   2   4
           
Razem 3 5 6 4 4 8

** Ścieżka dyplomowania – Mosty – od r.ak. 2014/15

Lp. Przedmioty Semestr VI Semestr VII
W C P L E W C P L E
1 Utrzymanie obiektów mostowych           1   2   2
2 Podstawy konstrukcji sprężonych 1   1   2          
3 Podstawy projektowania dróg 2   1   2          
4 Wyposażenie obiektów mostowych           2       2
5 Przepusty i mosty tymczasowe           1E   2   4
6 Podst. techniki diagn. obiekt. mostowych 1   1   2          
           
Razem 4 3 6 4 4 8

 

studia stacjonarne drugiego stopnia
obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

 

Warunki wpisu na semestr – punkty ECTS

Specjalność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Matematyka stosowana 30 Egzamin 30     5
2 Teoria sprężystości i plastyczności 30 Egzamin     15 4
3 Metody komputerowe 15   30   2
4 Budownictwo przemysłowe 15     15 2
5 Złożone konstrukcje betonowe  (KB 3) 30 Egzamin     15 4
6 Betony konstrukcyjne – wybrane problemy 15   15   2
7 Materiały kompozytowe 2 30       1
8 Dynamika i stateczność konstrukcji 15     15 2
9 Metody komp. wspomagania proj. 2     30   2
10 Stat., nośność i wytrz. kon. w fazie montażu 15     15 2
11 Przedmiot techniczny w języku angielskim * 15     15 2
12 Fundamentowanie 2       30 2
 
  Razem 210 30 75 120 30
225
435

* do wyboru jeden z trzech przedmiotów: Modern Bituminous Composites, Some Aspects
of Concrete Structure lub The Technology of Frost-Resistant Concrete.

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Złożone konstrukcje metalowe 30 Egzamin     15 4
2 Betonowe konstrukcje cienkościenne (KB 4) 30 Egzamin     15 4
3 Komputerowe proj. konstrukcji betonowych 2     30   2
4 Technologia betonowych budowli masywnych 15       1
5 Wytrzymałość materiałów 3 15 Egzamin     15 3
6 Diagnostyka i wzmac. konstr. betonowych 30 Egzamin   15 15 5
7 Diagnostyka i wzmac. konstr. metalalowych 15 Egzamin     15 3
8 Diagnostyka i wzmacnianie fundamentów 15     15 2
9 Bezpieczeństwo i niezawodność syst. konstr. 30     15 3
10 Wybrane zagadnienia z mechaniki konstrukcji       15 2
11 Przedmiot humanistyczny 15       1
 
  Razem 195 0 45 120 30
165
360

 

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi 30 Egzamin     15 3
2 Utrzymanie i remonty obiektów mostowych 15   30   2
3 Metalowe konstrukcje cienkościenne 15     15 2
4 Ochrona własności intelektualnej 15       1
5 Praca dyplomowa magisterska         20
6 Seminarium dyplomowe     45   2
 
  Razem 75 0 75 30 30
105
180

 

  Ogółem dla specjalności Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt ECTS
  Razem 480 30 205 260 90
495
975

 

Specjalność: BUDOWA DRÓG

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Matematyka stosowana 30 Egzamin 30     5
2 Teoria sprężystości i plastyczności 30 Egzamin     15 4
3 Metody komputerowe     30   2
4 Technologia materiałów drogowych 30 Egzamin   30   5
5 Projektowanie dróg 30 Egzamin     15 5
6 Konstrukcja nawierzchni drogowych 30     15 3
7 Inżynieria ruchu 30   15   3
8 Roboty ziemne 15 15   15 3
 
  Razem 195 45 75 60 30
180
375

 

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Złożone konstrukcje metalowe 30 Egzamin     15 4
2 Złożone konstrukcje metalowe betonowe 30 Egzamin     15 4
3 Skrzyżowania drogowe i uliczne 30     15 2
4 Organizacja robót drog. i zarządzanie w drogown. 15 15   15 2
5 Budowa dróg 30 Egzamin     15 4
6 Utrzymanie gróg 30 Egzamin   15 15 5
7 Projektowanie układów komunikacyjnych 30     15 3
8 Podstawy projektowania nawierzchni betonowych 15     15 2
9 Geotechnika drogowa       15 1
10 Przedmiot techniczny w języku angielskim * 15     15 2
11 Przedmiot humanistyczny 15       1
 
  Razem 240 15 15 150 30
180
420

* do wyboru jeden z trzech przedmiotów: Modern Bituminous Composites, Some Aspects of Concrete
Structure lub The Technology of Frost-Resistant Concrete.

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi 30 Egzamin     15 3
2 Utrzymanie i eksploat. naw. bet. dróg i lotnisk 15     15 2
3 Modernizacja i technologia odnowy naw. drogowych 15 15   15 2
4 Ochrona własności intelektualnej 15       1
5 Praca dyplomowa magisterska         20
6 Seminarium dyplomowe     45   2
 
  Razem 75 15 45 45 30
105
180

 

  Ogółem dla specjalności Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt ECTS
  Razem 480 45 205 245 90
495
975

 

Specjalność: TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA

 

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Matematyka stosowana 30 Egzamin 30     5
2 Teoria sprężystości i plastyczności 30 Egzamin     15 4
3 Metody komputerowe     30   2
4 Technologie napraw i ochrony budowli 15     15 2
5 Wybrane zagadnienia technologii robót budow. 15     15 3
6 Technologia montażu konstrukcji budowlanych 15 Egzamin     15 4
7 Betony konstrukcyjne – wybrane problemy 15   15   2
8 Przedmiot techniczny w języku angielskim * 15 15 15   2
9 Izolacje i osuszanie budowli 15     15 2
10 Stat., nośność i wytrz. konstr. w fazie montażu 15     15 2
11 Metody komputerowego wspomagania projekt.     30   2
 
  Razem 165 30 90 90 30
210
375

* do wyboru jeden z trzech przedmiotów: Modern Bituminous Composites, Some Aspects
of Concrete Structure lub The Technology of Frost-Resistant Concrete.

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Złożone konstrukcje metalowe 30 Egzamin     15 4
2 Betonowe konstrukcje cienkościenne (KB3) 30 Egzamin     15 4
3 Technologia betonowych budowli masywnych 15   15   2
4 Organizacja robót budowlanych 15     15 1
5 Remonty budowli 15     15 3
6 Materiały kompozytowe 1 15   15   5
7 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 15     15 3
8 Analiza awarii budowlanych 30       2
9 Organizacja procesu inwestycyjnego 15 15     3
10 Budowle podziemne 30 Egzamin     15 2
11 Marketing 15 15     1
12 Przedmiot humanistyczny 15        
 
  Razem 240 30 30 90 30
120
390

 

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Technologia robót wykończeniowych 15     15 2
2 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi 30 Egzamin     15 3
3 Wycena nieruchomości i inwestycji 15 15     2
4 Ochrona własności intelektualnej 15       1
5 Praca dyplomowa magisterska         20
6 Seminarium dyplomowe     45   2
 
  Razem 75 15 45 30 30
90
165

 

  Ogółem dla specjalności Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt ECTS
  Razem 480 75 165 210 90
450
930

 

 

Specjalność: MOSTY

 

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Matematyka stosowana 30 Egzamin 30     4
2 Teoria sprężystości i plastyczności 30 Egzamin     15 3
3 Budowle podziemne (tunele i przejścia podziemne)  15     15 2
4 Estetyka mostów 15       1
5 Katastrofy i awarie mostów 15       1
6 Wybrane zagadnienia technologii betonów mostowych 15     15 2
7 Odwodnienie mostów 15       1
8 Metody komputerowe w mostownictwie     30   1
9 Materiały kompozytowe w mostownictwie 15       1
10 Mosty betonowe 15 Egzamin 15    30 3
11 Fundamentowanie 2 15 Egzamin      30  3
12 Hydrauliczne podstawy proj. mostów i przepustów 15     15 2
13 Przedmiot techniczny w jęz. angielskim* 15     15 2
14 Przedmiot humanistyczny 1 30       2
15 Język obcy 1     15   1
 
  Razem 240 45 45 135 30
225
465

  * do wyboru jeden z trzech przedmiotów: Modern Bituminous Composites, Some Aspect of Concrete Structure lub The Technology of Frost-Resistant Concrete

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Złożone konstrukcje betonowe 30 Egzamin     15 3
2 Złożone konstrukcje metalowe 30 Egzamin     15 3
3 Przedmiot humanistyczny 2  15       1
4 Przedmiot humanistyczny 3 15  15     2
5 Utrzymanie obiektów mostowych 15    30   3
6 Skrzyżowanie i węzły drogowe 15     30 3
7 Mosty stalowe 15 Egzamin     30  3
8 Mosty zespolone 30 Egzamin      30  4
9 Mosty podwieszane i wiszące 15 Egzamin     15 2
10 Eksperymentalne metody diagnostyki obiektów mostowych 15    30    3
11 Dynamika mostów 15   15    2
12 Język obcy 2     15   1
 
  Razem 210 15 90 135 30
240
450

 

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi 30 Egzamin      15 4
2 Wzmacnianie obiektów mostowych 15 Egzamin     15 3
3 Konstrukcje podatne  15     15 2
4 Ochrona własności intelektualnej 15       1
5 Wychowanie fizyczne      15   1*
6 Praca dyplomowa magisterska         20
7 Seminarium dyplomowe      45   2
 
  Razem 75   60 45 30/31*
105
180

* punkty ECTS za zajęcia WF – ponad minimalną liczbę punktów koniecznych do uzyskania dyplomu

 

  Ogółem dla specjalności Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt ECTS
  Razem 525 60 195 315 90/91*
570
1095

* punkty ECTS za zajęcia WF – ponad minimalną liczbę punktów koniecznych do uzyskania dyplomu 

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia
obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

Warunki wpisu na semestr – punkty ECTS

 

Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Miernictwo budowlane 1 18       3
2 Geometria i grafika inżynierska 8   10   4
3 Matematyka 1 20 Egzamin 20     6
4 Chemia budowlana 1 20 Egzamin 10     6
5 Rysunek techniczny 8   10   4
6 Fizyka 1 20       3
7 Tworzywa sztuczne 1 9       2
8 Przedmiot humanistyczny* 15       1
9 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 15       1
10 Ochrona własności intelektualnej 4 godz/sem.          
11 Akademickie dobre wychowanie 3 godz/sem.          
 
  Razem 133 30 20 0 30
50
183

* do wyboru jeden z trzech przedmiotów humanistycznych: Mikroekonomia, Historia muzyki lub Instrumentoznawstwo

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Miernictwo budowlane 2 9   18   4
2 Matematyka 2 20 Egzamin 20     6
3 Chemia budowlana 2     15   3
4 Fizyka 2   10 15   4
5 Materiały budowlane 14 Egzamin   14   5
6 Mechanika ogólna 25 Egzamin     20 6
7 Tworzywa sztuczne 2     9   1
8 Makroekonomia 15       1
 
  Razem 83 30 71 20 30
121
204

 

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Matematyka 3 10 Egzamin 10     4
2 Statystyka matematyczna dla inżynierów 10 Egzamin 10     4
3 Język obcy 1     20   2
4 Wytrzymałość materiałów 1 22 Egzamin 20     6
5 Budownictwo ogólne 1 13     13 4
6 Technologia betonu 14   14   4
7 Geologia 20   10   3
8 Techniki informacyjne 15   15   3
 
  Razem 104 40 59 13 30
112
216

 

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język obcy 2     20   2
2 Wytrzymałość materiałów 2 10     20 5
3 Budownictwo ogólne 2 14 Egzamin     14 5
4 Mechanika gruntów 18     18 5
5 Warsztat komputerowy inżyniera     18   2
6 Projektowanie architektoniczne 14     14 4
7 Przepisy prawne w budownictwie 14       2
8 Mechanika budowli 1 20 Egzamin 14   14 5
 
  Razem 90 14 38 80 30
132
222

 

Lp. Przedmioty Semestr V
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język obcy 3     20   2
2 Mechanika budowli 2 10 Egzamin 10   10 6
3 Konstrukcje betonowe 1 15 Egzamin 10   15 6
4 Fizyka budowli 9 9     3
5 Instalacje elektryczne 7     7 3
6 Instalacje sanitarne 7     7 3
7 Konstrukcje metalowe 1 16   7 14 4
8 Hydraulika i hydrologia 14     12 3
9 Wychowanie fizyczne *     15   1
 
  Razem 78 29 42 65 30/31*
136
214

* punkty ECTS za zajęcia z WFu ponad minimalną luczbę punktów koniecznych do uzyskania dyplomu

 

Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język obcy 4     20   2
2 Konstrukcje matelowe 2 18 Egzamin     14 6
3 Technologia robót budowlanych 20     14 5
4 Konstrukcje betonowe 2 20 Egzamin     12 6
5 Organizacja produkcji budowlanej 14 Egzamin     12 6
6 Metody obliczeniowe 15     30 5
7 Wychowanie fizyczne *     15   1
 
  Razem 87 0 35 82 30/31*
117
204

* punkty ECTS za zajęcia z WFu ponad minimalną luczbę punktów koniecznych do uzyskania dyplomu

 

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język obcy 5     20   2
2 Budownictwo komunikacyjne 15     15 4
3 Ochrona własności intelektualnej 15       1
4 Kierowanie procesem inwestycyjnym 9 Egzamin     9 4
5 Konstrukcje murowe 14     10 3
6 Fundamentowanie budowli 14 Egzamin     12 5
7 Konstrukcje drewniane 14     14 3
8 Praktyka zawodowa 8 tyg.         8
9 Akademickie dobre wychowanie 10        
 
  Razem 91 0 20 60 30
80
171

 

Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język obcy 6     20 Egzamin   2
2 Technologia prefabrykacji 14     10 2
3 Podstawy konstrukcji sprężonych 9       1
4 Wybrane zagadnienia z technologii robót bud. 10 Egzamin     10 3
5 Ekonomika budownictwa 14 Egzamin     20 5
6 Wycena nieruchomości 10       1
7 Ocena jakości betonu w konstrukcji 10       1
8 Praca dyplomowa inżynierska       30 15
 
  Razem 67 0 20 70 30
90
157

  Ogółem dla specjalności Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt ECTS
  Razem 744 143 305 390 242
838
1582

 

Specjalność: BUDOWA DRÓG

 

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Miernictwo budowlane 1 18       3
2 Geometria i grafika inżynierska 8   10   4
3 Matematyka 1 20 Egzamin 20     6
4 Chemia budowlana 1 20 Egzamin 10     6
5 Rysunek techniczny 8   10   4
6 Fizyka 1 20       3
7 Tworzywa sztuczne 1 9       2
8 Przemiot humanistyczny* 15       1
9 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 15       1
10 Ochrona własności intelektualnej 4 godz/sem.          
11 Akademickie dobre wychowanie 3 godz/sem.          
 
  Razem 133 30 20 0 30
50
183

* do wyboru jeden z trzech przedmiotów humanistycznych: Mikroekonomia, Historia muzyki lub Instrumentoznawstwo

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Miernictwo budowlane 2 9   18   4
2 Matematyka 2 20 Egzamin 20     6
3 Chemia budowlana 2     15   3
4 Fizyka 2   10 15   4
5 Materiały budowlane 14 Egzamin   14   5
6 Mechanika ogólna 25 Egzamin     20 6
7 Tworzywa sztuczne 2     9   1
8 Makroekonomia 15       1
 
  Razem 83 30 71 20 30
121
204

 

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Matematyka 3 10 Egzamin 10     4
2 Statystyka matematyczna dla inżynierów 10 Egzamin 10     4
3 Język obcy 1     20   2
4 Wytrzymałość materiałów 1 22 Egzamin 20     6
5 Budownictwo ogólne 1 13     13 4
6 Technologia betonu 14   14   4
7 Geologia 20   10   3
8 Techniki informacyjne 15   15   3
 
  Razem 104 40 59 13 30
112
216

 

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język obcy 2     20   2
2 Wytrzymałość materiałów 2 10     20 5
3 Budownictwo ogólne 2 14 Egzamin     14 5
4 Mechanika gruntów 18     18 5
5 Warsztat komputerowy inżyniera     18   2
6 Projektowanie architektoniczne 14     10 2
7 Przepisy prawne w budownictwie 14       2
8 Technologia materiałów i nawierzchni drog. 10 Egzamin   10   2
9 Mechanika budowli 1 20 Egzamin 14   14 5
 
  Razem 100 14 48 76 30
138
238

 

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język obcy 3     20   2
2 Mechanika budowli 2 10 Egzamin 10   10 6
3 Konstrukcje betonowe 1 15 Egzamin 10   15 6
4 Roboty ziemne 10     10 1
5 Konstrukcje nawierzchni drogowych 15 Egzamin   7 14 4
6 Projektowanie dróg 1 10     12 2
7 Geotechnika w drogownictwie 10     10 2
8 Konstrukcje metalowe 1 16   7 14 4
9 Hydraulika i hydrologia 14     12 3
10 Wychowanie fizyczne *     15   1
 
  Razem 100 20 49 97 30/31*
166
266

* punkty ECTS za zajęcia z WFu ponad minimalną luczbę punktów koniecznych do uzyskania dyplomu

 

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język obcy 4     20   2
2 Konstrukcje matelowe 2 18 Egzamin     14 6
3 Konstrukcje betonowe 2 20 Egzamin     12 6
4 Projektowanie dróg 2 15 Egzamin     15 4
5 Inżynieria ruchu 1 15   12   2
6 Budowa dróg i ulic 15 Egzamin   10 10 5
7 Metody obliczeniowe 15     30 5
8 Wychowanie fizyczne *     15   1
 
  Razem 98 0 57 81 30/31*
138
236

* punkty ECTS za zajęcia z WFu ponad minimalną luczbę punktów koniecznych do uzyskania dyplomu

 

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język obcy 5     20   2
2 Kierowanie procesem inwestycyjnym 9 Egzamin     9 4
3 Ochrona własności intelektualnej 15       1
4 Mosty drogowe 10     10 3
5 Projektowanie ulic 10 Egzamin     12 3
6 Ekonomika inż. i kosztorysowanie w drog. 10     12 2
7 Podstawy budownictwa podziemnego 7     7 1
8 Konstrukcje nawierzchni lotnisk 10 Egzamin     10 3
9 Inżynieria ruchu 2 10 Egzamin     12 3
10 Praktyka budowlana         8
11 Akademickie dobre wychowanie 10        
 
  Razem 91 0 20 72 30
92
183

 

Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język obcy 6     20 Egzamin   2
2 Technologia prefabrykacji 14     10 2
3 Fundamentowanie 10     10 2
4 Utrzymanie dróg i ulic 15 Egzamin   15 10 3
5 Technologia budowy dróg 15 Egzamin     10 2
6 Węzły i autostrady 15     10 2
7 Planowanie układów komunikacyjnych 10 Egzamin     10 2
8 Praca dyplomowa inżynierska       30 15
 
  Razem 79 0 35 90 30
125
204

  Ogółem dla specjalności Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt ECTS
  Razem 799 134 359 449 242
942
1741

 

studia niestacjonarne drugiego stopnia
obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

Warunki wpisu na semestr – punkty ECTS

Specjalność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Matematyka stosowana 15 Egzamin 15     7
2 Teoria sprężystości i plastyczności 15 Egzamin     15 7
3 Organizacja robót budowlanych 15     10 4
4 Dynamika i stateczność konstrukcji 15     10 3
5 Metody komputerowe     30   5
6 Przedmiot techniczny w języku angielskim * 15       4
 
  Razem 75 15 30 35 30
80
155

* do wyboru jeden z trzech przedmiotów: Modern Bituminous Composites, Some Aspects
of Concrete Structure lub The Technology of Frost-Resistant Concrete.

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Złożone konstrukcje metalowe 15 Egzamin     15 7
2 Złożone konstrukcje betonowe 15 Egzamin     15 7
3 Warsztat komputerowy inżyniera 2     15   3
4 Konstrukcje sprężone 10     10 3
5 Fundamentowanie 2 10     10 3
6 Betony konstr. – wybrane problemy 10   10   4
7 Podstawy mostownictwa 10     10 3
 
  Razem 70 0 25 60 30
85
155

 

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Konstrukcje betonowe 4 15 Egzamin     15 6
2 Budownictwo przemysłowe 15 Egzamin     10 5
3 Diagnostyka i wzmacnianie konstr. betonowych 10     10 5
4 Diagnostyka i wzmacnianie konstr. metalowych 10     10 5
5 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi 15 Egzamin     15 6
6 Język obcy     15 Egzamin   2
7 Przedmiot humanistyczny 10       1
 
  Razem 75 0 15 60 30
75
150

 

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Wybrane zagadnienia z konstr. betonowych 15     15 2
2 Remonty i utrzymanie mostów 15 Egzamin     10 2
3 Materiały kompozytowe 2 10       1
4 Ochrona własności intelektualnej 15       1
5 Metalowe konstrukcje cienkościenne 10     10 2
6 Technologia beton. budowli masywnych 10       1
7 Seminarium dyplomowe     15   1
8 Praca dyplomowa magisterska         20
 
  Razem 80 0 15 35 30
50
130

 

  Ogółem dla specjalności Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt ECTS
  Razem 300 15 85 190 120
290
590

 

Specjalność: BUDOWA DRÓG

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Matematyka stosowana 15 Egzamin 15     7
2 Teoria sprężystości i plastyczności 15 Egzamin     15 7
3 Metody komputerowe     30   5
4 Ekonomika i kosztorysowanie w drog. 10     10 2
5 Konstrukcje nawierzchni drogowych 10     10 2
6 Statystyka matematyczna dla inżynierów 10 10     2
7 Trwałość i ochrona budowli 5       1
8 Przedmiot techniczny w języku angielskim * 15       4
 
  Razem 80 25 30 35 30
90
170

* do wyboru jeden z trzech przedmiotów: Modern Bituminous Composites, Some Aspects
of Concrete Structure lub The Technology of Frost-Resistant Concrete.

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Złożone konstrukcje metalowe 15 Egzamin     15 7
2 Złożone konstrukcje betonowe 15 Egzamin     15 7
3 Inzynieria ruchu 3 10 Egzamin     10 4
4 Podstawy mostownictwa 10     10 3
5 Technologia materiałów i nawierz. drog. 2 10   10   2
6 Fundamentowanie 2 10     10 3
7 Projektowanie dróg 3 10 Egzamin     10 4
 
  Razem 80 0 10 70 30
80
160

 

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi 15 Egzamin     15 6
2 Utrzymanie dróg i ulic 15 Egzamin     10 3
3 Budowa dróg i ulic 10     10 5
4 Skrzyżowania drogowe i uliczne 10     10 4
5 Utrzym. i ekspl. nawierz. beton. dróg i lotnisk 10 Egzamin     10 4
6 Trwałość nawierzchni betonowych 10       1
7 Organizacja robót drog., zarządzanie w drog. 10     10 4
8 Język obcy     15 Egzamin   2
9 Przedmiot humanistyczny 10       1
 
  Razem 85 0 25 55 30
80
165

 

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Organizacja i bezp. ruchu drogowego 15 Egzamin     15 3
2 Budiwnictwo podziemne 10     10 2
3 Specjalne technologie w drogownictwie 15 Egzamin     15 3
4 Ochrona własności intelektualnej 15       1
5 Seminarium dyplomowe     15   1
6 Praca dyplomowa magisterska         20
 
  Razem 55 0 15 40 30
55
110

  Ogółem dla specjalności Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt ECTS
  Razem 300 25 80 200 120
305
605

 

Specjalność: TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Matematyka stosowana 15 Egzamin 15     7
2 Teoria sprężystości i plastyczności 15 Egzamin     15 7
3 Metody komputerowe     30   5
4 Organizacja robót budowlanych 15     10 4
5 Trwałość i ochrona budowli 15       3
6 Przedmiot techniczny w języku angielskim * 15       4
 
  Razem 75 15 30 25 30
70
145

* do wyboru jeden z trzech przedmiotów: Modern Bituminous Composites, Some Aspects
of Concrete Structure lub The Technology of Frost-Resistant Concrete.

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Złożone konstrukcje metalowe 15 Egzamin     15 7
2 Złożone konstrukcje betonowe 15 Egzamin     15 7
3 Betony konstrukcyjne – wybrane problemy 10   10   4
4 Wybrane zag. technologii robót budowlanych 15     10 6
5 Materiały kompozytowe 1 15   15   6
 
  Razem 70 0 25 40 30
65
135

 

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi 15 Egzamin     15 6
2 Izolacje i osuszanie budowli 15     10 5
3 Technologia montażu konstr. budowlanych 15 Egzamin     10 5
4 Technologie betonów nowej generacji 15 Egzamin     15 6
5 Wybrane zagadnienia z materiałów bud. 15   10   5
6 Język obcy     15 Egzamin   2
7 Przedmiot humanistyczny 10       1
 
  Razem 85 0 25 50 30
75
160

 

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Wycena nieruchomości i inwestycji 15 Egzamin     15 4
2 Technologia betonowych budowli masywnych 15     10 2
3 Remonty budowli 3 15     15 2
4 Ochrona własności intelektualnej 15       1
5 Seminarium dyplomowe     15   1
6 Praca dyplomowa magisterska         20
 
  Razem 60 0 15 40 30
55
115

 

  Ogółem dla specjalności Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt ECTS
  Razem 290 30 75 160 120
265
555