studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

Warunki wpisu na semestr – punkty ECTS
Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Projekt Laboratorium ECTS
1 Technologie informatyczne 30 2
2 Podstawy chemii dla geologów 30 Egzamin 30 30 5
3 Fizyka 30 Egzamin 15 4
4 Geometria i grafika inżynierska z CAD 1 15 30 3
5 Matemtyka 1 15 45 4
6 Budownictwo ogólne i komunikacyjne 30 15 15 4
7 Geodezja 1 15 15 2
8 Geologia dynamiczna 1 30 30 4
9 Przedmiot humanistyczny * 30 2
10 Szkolenie BHP 4 godz./sem
11 Ochrona wł. intelekt. 4 godz./sem
12 Akademickie dobre wychowanie 5 godz./sem
Razem 195 75 45 105 30
225
420
* do wyboru jeden z dwóch przedmiotów humanistycznych: historia muzyki, wybrane zagadnienia z historii cywilizacji europejskiej
Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Projekt Laboratorium ECTS
1 Geometria i grafika inżynierska z CAD 2 15 30 3
2 Matematyka 2 15 Egzamin 45 4
3 Podstawy statystyki 15 30 3
4 Mechanika budowli 15 30 3
5 Geodezja 2 15 30 3
6 Geologia dynamiczna 2 15 Egzamin 30 4
7 Geologia historyczna z paleontologią 30 Egzamin 30 5
8 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 15 1
9 Kurs terenowy z geologii dynamicznej 30 2
10 Kurs terenowy z geologii historycznej 30 2
11 Podstawy normalizacji 8 godz./sem. 2
Razem 135 105 0 180 30
285
420
 
Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Projekt Laboratorium ECTS
1 Mechanika budowli 2 15 Egzamin 15 30 5
2 Tektonika 30 Egzamin 30 5
3 Hydrologia i ochrona wód podziemnych 30 Egzamin 15 30 6
4 Mineralogia 30 30 4
5 Ochrona własności intelektualnej 15 1
6 Przedmiot humanistyczny** 30 2
7 Język obcy 30 2
8 Przedmioty bloku 1*** 15 30 3
9 Przedmiot techniczny w jęz. ang.**** 15 2
10 Wychowanie fizyczne* 30* 1*
Razem 180 15 75 120 30/31*
210
390/420*
* punkty ECTS za zajęcia z WFu – ponad minimalną liczbę punktów koniecznych do uzyskania dyplomu ** do wyboru jeden z dwóch przedmiotów humanistycznych: historia budownictwa i architektury, kultura i sztuka w Polsce *** do wyboru jeden z dwóch przedmiotów kierunkowych: odwodnienie złóż i wykopów budowlanych, migracja zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym **** do wyboru jeden z dwóch przedmiotów technicznych w jęz. ang.: Sedimentary Geology, Renewable Energy
Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Projekt Laboratorium ECTS
1 Petrologia 30 Egzamin 30 5
2 Kartografia geologiczna i geologiczno-inżynierska 30 30 4
3 Geomorfologia i geologia czwartorzędu 30 Egzamin 30 5
4 Geologia inżynierska 30 Egzamin 15 30 6
5 Język obcy 30 2
6 Przedmioty bloku 2** 30 2
7 Kartowanie geologiczne 60 4
8 Kurs terenowy z geomorfologii i geologii czwartorzędu 30 2
9 Wychowanie fizyczne* 30* 1*
Razem 150 15 30 210 30/31*
255
405/435*
* punkty ECTS za zajęcia z WFu – ponad minimalną liczbę punktów koniecznych do uzyskania dyplomu ** do wyboru jeden z dwóch przedmiotów kierunkowych: hydrotechnika, geologiczne uwarunkowania lokalizacji obiektów hydrotechnicznych
Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Projekt Laboratorium ECTS
1 Systemy informacji przestrzennej 15 45 4
2 Geochemia 30 15 3
3 Geomechanika 30 Egzamin 15 4
4 Mechanika gruntów 15 Egzamin 15 30 5
5 Geologia regionalna Polski 30 Egzamin 15 4
6 Fundamentowanie 30 Egzamin 30 5
7 Akademickie dobre wychowanie 15 1
8 Język obcy 30 2
9 Przedmioty bloku 3* 30 22
Razem 195 155 75 105 300
195
390
* do wyboru jeden z dwóch przedmiotów kierunkowych: geologia regionalna świata, geologia Gór Świętokrzyskich
Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Projekt Laboratorium ECTS
1 Geotechnika 30 Egzamin 15 15 5
2 Geologia złóż 30 Egzamin 15 4
3 Podstawy geofizyki 30 15 3
4 Podstawy wiertnictwa 15 15 2
5 Język obcy 30 Egzamin 2
6 Przedmioty bloku 4* 15 30 2
7 Przedmiioty bloku 5** 30 2
8 Przedmiot techniczny w jęz. ang.*** 15 2
9 Kurs terenowy z geologii stosowanej i wiertnictwa 30 2
10 Praktyka zawodowa – 4 tyg. 5
Razem 165 0 15 150 30
165
330
* do wyboru jeden z dwóch przedmiotów kierunkowych: wybrane zagadnienia z geodynamiki inżynierskiej, teledetekcja i fotointerpretacja ** do wyboru jeden z dwóch przedmiotów kierunkowych: zastosowanie surowców skalnych i mineralnych, produkcja kruszyw *** do wyboru jeden z dwóch przedmiotów technicznych w jęz. ang.: Diagenesis, Some Aspects, of Materials Strength
Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Projekt Laboratorium ECTS
1 Ochrona środowiska 30 15 15 4
2 Prawo geologiczne i górnicze 15 1
3 Planowanie przestrzenne 30 15 3
4 Zasady sporządzania projektów i dokumentacji geologiczno-inżynierskich 15 30 3
5 Kierowanie procesem inwestycyjnym 15 15 2
6 Seminarium dyplomowe 30 2
7 Praca dyplomowa 15
Razem 105 15 75 30 30
120
225
Ogółem dla specjalności Wykłady Ćwiczenia Projekt Laboratoria ECTS
Razem 1146 240 345 930 210/212*
1275
2661