W dniu 23 marca 2016 r. Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej otrzymał decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych Nr BCK-VI-U-Dr hab.337/2015 z dnia 29.02.2016 r. dotyczącą przyznania uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w obszarze nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Jest to czwarty Wydział Politechniki Świętokrzyskiej, który uzyskał pełnię uprawnień akademickich.

Uzyskanie uprawnień jest ogromnym sukcesem naukowym, potwierdzającym, że Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki gwarantuje odpowiednio wysoki poziom merytoryczny upoważniający do:

  • prowadzenia studiów III stopnia (doktoranckich)

  • przeprowadzania przewodów habilitacyjnych

  • prowadzenia postępowań o nadanie tytułu profesora

  • występowania z wnioskiem o nadawanie stopnia naukowego doktora honoris causa

Sukces jest tym większy, że Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki jest najmłodszym Wydziałem w strukturze Politechniki Świętokrzyskiej. Został utworzony z dniem 1 września 2012 roku w wyniku podziału Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na dwie nowe jednostki. Utworzenie Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki było wynikiem konsekwentnie realizowanej przez władze Uczelni Misji i Strategii Rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej jak również wywiązania się ze zobowiązań zawartych w projekcie „ENERGIS-Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska, Kielce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wynikiem realizacji tego projektu było powstanie energooszczędnego budynku dydaktyczno-laboratoryjnego ENERGIS, zasilanego z odnawialnych źródeł energii. Budynek ten, będący główną siedzibą WIŚGiE, łączy funkcje dydaktyczne, badawcze i naukowe. Poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań istnieje możliwość obserwacji i bieżącego monitoringu efektów energooszczędnych, sterowania, bilansowania zysków i strat energetycznych obiektu, parametrów środowiska wewnętrznego, efektywności pracy systemów fotowoltaicznych, solarnych oraz pomp ciepła.

Kadrę dydaktyczną Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki stanowi 76 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 14 pracowników z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego zatrudnionych w Politechnice Świętokrzyskiej jako podstawowym miejscu pracy. Od początku utworzenia Wydziału obserwuje się systematyczny rozwój kadry. W okresie wrzesień 2012 – marzec 2016 trzy osoby uzyskały tytuł profesora nauk technicznych, dwie osoby otrzymały stopień doktora habilitowanego oraz 11 pracowników uzyskało stopień doktora nauk technicznych, a 13 ma otwarte przewody doktorskie. Rozwojowi kadry sprzyjało posiadanie przez Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki uprawnień do doktoryzowania w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki jest prężnie rozwijającą się jednostką naukowo-badawczą posiadającą nowoczesną bazę sprzętowo-laboratoryjną gwarantującą wysoki poziom prowadzonych badań oraz umożliwiającą rozszerzenie współpracy krajowej i międzynarodowej. Główne kierunki badań w poszczególnych Katedrach koncentrują się na zagadnieniach związanych z technologią wody i ścieków, gospodarką odpadami, geotechniką, ogrzewnictwem, wentylacją, klimatyzacją, wodociągami, instalacjami sanitarnymi, kanalizacją, technologiami bezwykopowymi, fizyką budowli, energią odnawialną oraz zastosowaniem nowoczesnych technik i technologii geodezyjnych w dokumentowaniu i modelowaniu zjawisk w budownictwie, inżynierii środowiska, architekturze, urbanistyce i innych dziedzinach gospodarki oraz wykonywania pomiarów wolno- i szybkozmiennych przemieszczeń i odkształceń budowli, konstrukcji i obiektów inżynierskich. Efektem prowadzonych prac naukowo-badawczych jest znaczący dorobek publikacyjny oraz liczne patenty. W ocenie parametrycznej Jednostek naukowych w 2014 r. Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki uzyskał kategorię „B”.

Działalność dydaktyczna WIŚGiE obejmuje kształcenie na kierunkach inżynieria środowiska (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz geodezja i kartografia (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia). Łącznie na obu kierunkach w roku akademickim 2015/2016 studiuje 1350 studentów. Kierunek inżynieria środowiska posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

W roku akademickim 2016/2017 planowane jest uruchomienie kształcenia na kierunku odnawialne źródła energii (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) oraz studia doktoranckie (studia III stopnia) w dyscyplinie inżynieria środowiska.