studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Matematyka 1 30 Egzamin 30 6
2 Fizyka 1 30 15 4
3 Geomatyka 30 Egzamin 15 15 6
4 Podstawy geotechniki i geologii 15 15 2
5 Geodezja 1 30 Egzamin 15 3
6 Podstawy nauk o Ziemi 15 15 2
7 Geomatria wykreślna i grafika komputerowa z CAD 15 30 3
8 Podstawy informatyki 15 15 2
9 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia* 15 1
10 Ochrona własności intelektualnej* 15 1
11 Historia nauki i techniki* 15 1
12 Podstawy ekonomii* 15 1
13 Zarządzanie firmą* 15 1
14 Dziedzictwo kulturowe Regionu* 15 1
15 Etyka* 15 1
16 Historia cywilizacji europejskiej* 15 1
17 Podstawy prawa* 15 1
18 Akademickie dobre wychowanie* 15 1
19 Historia muzyki* 15 1
20 Instrumentoznawstwo* 15 1
21 Akademickie dobre wychowanie 5
Razem 225 90 60 15 30
165
380
* do wyboru dwa z jedenastu przedmiotów humanistyczno-ekonomiczno-społecznych (H-E-S)  
Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Matematyka 2 30 Egzamin 30 6
2 Fizyka 2 30 Egzamin 15 5
3 Komputerowe obliczenia geodezyjne 45 3
4 Geodezja 2 (łącznie z ćw. ter.) 15 Egzamin 30+30 5
5 Podstawy metrologii 15 15 2
6 Techniki pomiarowe w geodezji 15 15 2
7 Podstawy inżynierii środowiska 15 15 2
8 Budownictwo ogólne 30 15 3
9 Język obcy 1 30 1
10 Ochrona własności intelektualnej 4
11 Podstawy normalizacji 15
12 Przedmiot H-E-S (1 do wyboru z 11)* 15 1
Razem 184 60 165 15 30
240
424
* do wyboru dwa z jedenastu przedmiotów humanistyczno-ekonomiczno-społecznych (H-E-S)  
Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Matematyka stosowana w geomatyce 15 Egzamin 15 2
2 Fizyka stosowana w geomatyce 15 15 2
3 Geodezja 3 30 Egzamin 30 6
4 Podstawy rachunku wyrównawczego i obliczeń geodezyjnych 15 Egzamin 30 5
5 Podstawy fotogrametrii 15 15 15 4
6 Systemy geoinformacyjne GIS 15 15 3
7 Wstęp do katastru i gospodarki nieruchomościami 15 15 3
8 Przegląd rodzajów budowli i konstrukcji inżynierskich 15 15 2
9 Geodezyjna obsługa inwestycji 1 15 15 2
10 Język obcy 2 30 1
11 WF* 30 1
Razem 150 105 120 15 31
240
390
* punkty ECTS za zajęcia z W-Fu – ponad minimalną liczbę punktów koniecznych do uzyskania dyplomu  
Lp. Przedmioty Semestr IV
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Rachunek wyrównawczy i modele statystyczne w geomatyce*/ Statystyczne metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych* 30 Egzamin 30 6
2 Teledetekcja i fotointerpretacja 30 15 6
3 Programowanie komputerowe 15 30 4
4 Kartografia i wizualizacje tematyczne 15 15 15 4
5 Geodezja 4 (z ćwicz. teren.) 15 Egzamin 30+30 4
6 Przekształcenia i ochrona terenów 15 1
7 Podstawy budownictwa komunikacyjnego i wodnego 15 15 2
8 Język obcy 3 30 1
9 WF** 30 1
10 Podstawy prawa 30 2
Razem 165 45 180 15 30
240
405
* przedmioty do wyboru ** punkty ECTS za zajęcia z W-Fu – ponad minimalną liczbę punktów koniecznych do uzyskania dyplomu   specjalność: Pomiary Inżynieryjno-Przemysłowe
Lp. Przedmioty Semestr V
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Systemy pozycjonowania i nawigacji 15 Egzamin 30 4
2 Geodezja inżynieryjno-przemysłowa*/Geodezyjna obsługa inwestycji2* 30 Egzamin 30 6
3 Ochrona środowiska 30 2
4 Zastosowanie fotogrametrii*/Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna* 30 Egzamin 15 15 6
5 Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna 30 Egzamin 15 4
6 Prawo geodezyjne i gospodarki nieruchomościami 30 2
7 Planowanie przestrzenne i plany miejscowe 30 2
8 Ochrona własności intelektualnej 15 1
9 Język obcy 4 Egzamin 30 2
10 Pomiary realizacyjne i tyczenie budowli** 15 1
11 Mechanika budowli i konstrukcji** 15 1
Razem 240 15 105 15 30
135
360
* przedmioty do wyboru ** do wyboru jeden z dwóch przedmiotów specjalistycznych  
Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Gospodarka nieruchomościami 30 Egzamin 30 3
2 Wycena nieruchomości i kataster fiskalny*/ Podstawy szacowania wartości nieruchomości* 30 Egzamin 15 15 6
3 Systemy informacji o terenie 30 30 3
4 Geomatyka w inżynierii środowiska 30 2
5 Zastosowanie teledetekcji w gospodarce i mapy tematyczne*/ Fotointerpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych* 30 Egzamin 15 15 6
6 Geomatics and vocabulary** 45 5
7 Surveying** 45 5
8 Base Photogrammetry** 45 5
9 Remote Sensing and Photointerpretation** 45 5
10 Podstawy miernictwa górniczego i tuneli*** 15 1
11 Pomiary realizacyjne i powykonawcze tras energetycznych, komunikacyjnych i mediów*** 15 1
12 Akademickie dobre wychowanie 15 1
Razem 225 30 60 30 30
120
345

* przedmioty do wyboru

** do wyboru jeden z czterech przedmiotów w języku angielskim

*** do wyboru jeden z dwóch przedmiotów specjalistycznych

 
Lp. Przedmioty Semestr VII
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Podstawy pomiarów przemieszczeń i odkształceń 15 15 15 2
2 Monitoring geometryczny budowli 15 15 1
3 Obrót i zarządzanie nieruchomościami*/ Gospodarka nieruchomościami* 15 30 5
4 Seminarium dyplomowe 30 3
5 Praca dyplomowa 180 15
6 Obserwacje i opracowanie pomiarów przemieszczeń i odkształceń wybranych budowli i konstrukcji** 15 1
7 Pomiary miejskie i zwartej zabudowy** 15 1
8 Praktyka zawodowa (4 tygodnie) 4
Razem 60 0 60 250 30
310
370
* przedmioty do wyboru ** do wyboru jeden z dwóch przedmiotów specjalistycznych   specjalność: Kataster i Gospodarka Nieruchomościami  
Lp. Przedmioty Semestr V
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Systemy pozycjonowania i nawigacji 15 Egzamin 30 4
2 Geodezja inżynieryjno-przemysłowa*/Geodezyjna obsługa inwestycji2* 30 Egzamin 30 6
3 Ochrona środowiska 30 2
4 Zastosowanie fotogrametrii*/Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna* 30 Egzamin 15 15 6
5 Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna 30 Egzamin 15 4
6 Prawo geodezyjne i gospodarki nieruchomościami 30 2
7 Planowanie przestrzenne i plany miejscowe 30 2
8 Ochrona własności intelektualnej 15 1
9 Język obcy 4 Egzamin 30 2
10 Ewidencja gruntów i budynków jako kataster własnościowy** 15 1
11 Pomiary katastralne nieruchomości gruntowych** 15 1
Razem 240 15 105 15 30
135
360

* przedmioty do wyboru

** do wyboru jeden z dwóch przedmiotów specjalistycznych

 
Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Gospodarka nieruchomościami 30 Egzamin 30 6
2 Wycena nieruchomości i kataster fiskalny*/ Podstawy szacowania wartości nieruchomości* 30 Egzamin 15 15 6
3 Systemy informacji o terenie 30 30 3
4 Geomatyka w inżynierii środowiska 30 2
5 Zastosowanie teledetekcji w gospodarce i mapy tematyczne*/ Fotointerpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych* 30 Egzamin 15 15 6
6 Geomatics and vocabulary** 45 5
7 Surveying** 45 5
8 Base Photogrammetry** 45 5
9 Remote Sensing and Photointerpretation** 45 5
10 Wycena, zarząd i obrót nieruchomościami w świetle uwarunkowań ostawy o gospodarce nieruchomościami*** 15 1
11 Kataster fiskalny – założenia ustawowe*** 15 1
12 Akademickie dobre wychowanie 15 1
Razem 225 30 60 30 30
120
345

* przedmioty do wyboru

** do wyboru jeden z czterech przedmiotów w języku angielskim

*** do wyboru jeden z dwóch przedmiotów specjalistycznych

Lp. Przedmioty Semestr VII
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Podstawy pomiarów przemieszczeń i odkształceń 15 15 15 2
2 Monitoring geometryczny budowli 15 15 1
3 Obrót i zarządzanie nieruchomościami*/ Gospodarka nieruchomościami* 15 30 5
4 Seminarium dyplomowe 30 3
5 Praca dyplomowa 180 15
6 Inwentaryzacja powykonawcza budynków i lokali** 15 1
7 Wybrane zagadnienia z regulacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych i lokalowych** 15 1
8 Praktyka zawodowa (4 tygodnie) 4
Razem 60 0 60 250 30
310
370

* przedmioty do wyboru

** do wyboru jeden z dwóch przedmiotów specjalistycznych

studia niestacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

 
Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Matematyka 1 30 Egzamin 30 6
2 Fizyka 1 30 15 5
3 Podstawy nauk o Ziemi 9 10 3
4 Geometria wykreślna i grafika komputerowa CAD 10 17 5
5 Podstawy informatyki 15 15 3
6 Geomatyka 1 10 3
7 Podstawy geotechniki i geologii 9 10 3
8 Ekonomia* 30 2
9 Historia cywilizacji europejskiej* 30 2
Razem 143 55 42 30
97
240
* do wyboru jeden z dwóch przedmiotów humanistyczno-ekonomiczno-społecznych (H-E-S)  
Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Matematyka 2 30 Egzamin 30 6
2 Fizyka 2 30 Egzamin 15 5
3 Komputerowe obliczenia geodezyjne 27 5
4 Podstawy inżynierii środowiska 9 9 3
5 Geomatyka 2 10 Egzamin 10 10 5
6 Geodezja 1 10 3
7 Język obcy 1 24 2
8 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia* 15 1
9 Historia nauki i techniki* 15 1
10 Podstawy ekonomii* 15 1
11 Zarządzanie firmą* 15 1
12 Dziedzictwo kulturowe Regionu* 15 1
13 Etyka* 15 1
14 Historia cywilizacji europejskiej* 15 1
15 Podstawy prawa* 15 1
16 Historia muzyki* 15 1
17 Instrumentoznawstwo* 15 1
18 Ochrona własności intelektualnej 4
29 Akademickie dobre wychowanie 3
Razem 111 49 66 10 30
125
236
do wyboru jeden z dziesięciu przedmiotów humanistyczno-ekonomiczno-społecznych (H-E-S)  
Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Geodezja 2 14 Egzamin 16 14 5
2 Podstawy metrologii 9 9 3
3 Techniki pomiarowe w geodezji 9 9 3
4 Budownictwo ogólne 10 17 4
5 Podstawy rachunku wyrównawczego i obliczeń geodezyjnych 17 Egzamin 10 4
6 Podstawy fotogrametrii 10 10 7 4
7 Systemy geoinformacyjne GIS 10 8 3
8 Matematyka stosowana w geomatyce 9 Egzamin 9 3
9 Język obcy 2 24 1
Razem 88 44 65 24 31
133
221
 
Lp. Przedmioty Semestr IV
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Geodezja 3 + ćwiczenia terenowe  14 Egzamin 16 14 + 16 5
2 Pzregląd rodzajów budowli i konstrukcji inżynierskich 9 9 4
3 Podstawy geodezyjnej obsługi inwestycji 9 9 4
4 Rachunek wyrównawczy i modele statystyczne w geomatyce*/ Statystyczne metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych* 18 Egzamin 18 6
5 Teledetekcja i fotointerpretacja 17 Egzamin 10 4
6 Przekształcenia i ochrona terenów 9 2
7 Programowanie komputerowe 10 17 4
8 Język obcy 3 24 1
9 WF** 18 1
Razem 86 52 83 + 16 30
151
237

* przedmioty do wyboru

** punkty ECTS za zajęcia z W-Fu – ponad minimalną liczbę punktów koniecznych do uzyskania dyplomu

 
Lp. Przedmioty Semestr V
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Wstęp do katastru i gospodarki nieruchomościami 10 Egzamin 8 3
2 Fizyka stosowana w geomatyce 9 9 3
3 Geodezja 4 6 13 5
4 Kartografia i wizualizacje tematyczne 9 9 9 6
5 Zastosowanie fotogrametrii*/ Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna* 18 Egzamin 9 9 6
6 Podstawy budownictwa komunikacyjnego i wodnego 9 9 3
7 Podstawy prawa 18 3
8 Język obcy 4 24 2
9 WF** 18 1
Razem 79 26 73 18 30
117
196

* przedmioty do wyboru

** punkty ECTS za zajęcia z W-Fu – ponad minimalną liczbę punktów koniecznych do uzyskania dyplomu

  specjalność: Pomiary Inżynieryjno-Przemysłowe  
Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Systemy pozycjonowania i nawigacji 9 Egzamin 18 5
2 Geodezja inżynieryjno-przemysłowa*/Geodezyjna obsługa inwestycji 2* 18 Egzamin 18 6
3 Ochrona środowiska 18 2
4 Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna*/ Geodezja globalna i podstawy astronomii* 14 Egzamin 7 6 6
5 Prawo geodezyjne i gospodarki nieruchomościami 18 3
6 Planowanie przestrzenne i plany miejscowe 18 3
7 Geomatyka w inżynierii środowiska 18 2
8 Język obcy 5 24 2
10 Pomiary realizacyjne i tyczenie budowli** 9 1
11 Mechanika budowli i konstrukcji** 9 1
Razem 122 7 66 30
73
195
* przedmioty do wyboru ** do wyboru jeden z dwóch przedmiotów specjalistycznych  
Lp. Przedmioty Semestr VII
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Gospodarka nieruchomościami 18 Egzamin 18 5
2 Wycena nieruchomości i kataster fiskalny*/ Podstawy szacowania wartości nieruchomości* 18 Egzamin 9 9 6
3

Zastosowanie teledetekcji w gospodarce i mapy tematyczne*/

Fotointerpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych*

18 Egzamin 9 9 6
4 Podstawy pomiarów przemieszczeń i odkształceń 9 9 9 5
5 Geomatics and vocabulary** 27 9 9 5
6 Surveying** 27 9 9 5
7 Base Photogrammetry** 27 9 9 5
8 Remote Sensing and Photointerpretation** 27 9 9 5
9 Podstawy miernictwa górniczego i tuneli*** 9 1
10 Pomiary realizacyjne i powykonawcze tras energetycznych, komunikacyjnych i mediów*** 9 1
11 Akademickie dobre wychowanie 10 1
12 Ochrona własności intelektualnej 15 1
Razem 106 18 36 36 30
90
196
* przedmioty do wyboru ** do wyboru jeden z czterech przedmiotów w języku angielskim *** do wyboru jeden z dwóch przedmiotów specjalistycznych  
Lp. Przedmioty Semestr VIII
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Monitoring geometryczny budowli 9 9 1
2 Systemy informacji o terenie 18 18 2
3 Obrót i zarządzanie nieruchomościami*/ Gospodarka nieruchomościami* 9 18 4
4 Seminarium dyplomowe 30 3
5 Praca dyplomowa 180 15
6 Obserwacje i opracowanie pomiarów przemieszczeń i odkształceń wybranych budowli i konstrukcji** 9 1
7 Pomiary miejskie i zwartej zabudowy** 9 1
8 Praktyka zawodowa (4 tygodnie) 4
Razem 45 9 36 210 30
255
300
* przedmioty do wyboru ** do wyboru jeden z dwóch przedmiotów specjalistycznych   specjalność: Kataster i Gospodarka Nieruchomościami  
Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Systemy pozycjonowania i nawigacji 9 Egzamin 18 5
2 Geodezja inżynieryjno-przemysłowa*/ Geodezyjna obsługa inwestycji2* 18 Egzamin 18 6
3 Ochrona środowiska 18 2
4 Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna*/ Geodezja globalna i podstawy astronomii* 14 Egzamin 7 6 6
5 Prawo geodezyjne i gospodarki nieruchomościami 18 3
7 Planowanie przestrzenne i plany miejscowe 18 3
8 Geomatyka w inżynierii środowiska 18 2
9 Język obcy 5 24 2
10 Ewidencja gruntów i budynków jako kataster własnościowy** 9 1
11 Pomiary katastralne nieruchomości gruntowych** 9 1
Razem 122 7 66 30
74
196

* przedmioty do wyboru

** do wyboru jeden z dwóch przedmiotów specjalistycznych

   
Lp. Przedmioty Semestr VII
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Gospodarka nieruchomościami 18 Egzamin 18 5
2 Wycena nieruchomości i kataster fiskalny*/ Podstawy szacowania wartości nieruchomości* 18 Egzamin 9 9 6
3 Podstawy pomiarów przemieszczeń i odkształceń 9 9 9 5
4

Zastosowanie teledetekcji w gospodarce i mapy tematyczne*/

Fotointerpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych*

18 Egzamin 9 9 6
5 Geomatics and vocabulary** 9 5
6 Surveying** 9 5
7 Base Photogrammetry** 9 5
8 Remote Sensing and Photointerpretation** 9 5
9 Wycena, zarząd i obrót nieruchomościami w świetle uwarunkowań ostawy o gospodarce nieruchomościami*** 9 1
10 Kataster fiskalny – założenia ustawowe*** 9 1
11 Akademickie dobre wychowanie 10 1
12 Ochrona własności intelektualnej 15 1
Razem 106 18 27 27 30
72
178

* przedmioty do wyboru

** do wyboru jeden z czterech przedmiotów w języku angielskim

*** do wyboru jeden z dwóch przedmiotów specjalistycznych

 
Lp. Przedmioty Semestr VIII
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Monitoring geometryczny budowli 9 9 1
2 Systemy informacji o terenie 18 18 2
3 Obrót i zarządzanie nieruchomościami*/ Gospodarka nieruchomościami* 9 18 4
4 Inwentaryzacja powykonawcza budynków i lokali** 9 1
5 Wybrane zagadnienia z regulacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych i lokalowych** 9 1
4 Seminarium dyplomowe 30 3
5 Praca dyplomowa 180 15
8 Praktyka zawodowa (4 tygodnie) 4
Razem 45 9 36 210 30
255
300
* przedmioty do wyboru ** do wyboru jeden z dwóch przedmiotów specjalistycznych