studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Matematyka 1 15 Egzamin 30 4
2 Matematyka 2 15 Egzamin 30 4
3 Chemia 30 Egzamin 15 15 5
4 Ochrona środowiska 30 2
5 Rysunek techniczny i geometria wykreślna 15 15 2
6 Geodezja i fotogrametria 15 15 2
7 Biologia i ekologia 30 Egzamin 30 5
8 Podstawy informatyki 15 15 3
9 Przedmiot humanistyczno-ekonomiczno-społeczny 45 3
10 Akademickie dobre wychowanie (od 2013/2014) 5 zal
Razem 210 75 90 30
165
375
 
Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Matematyka 3 15 Egzamin 15 4
2 Mechanika i wytrzymałość materiałów 1 15 15 3
3 Informatyczne podstawy projektowania 1 45 3
4 Fizyka 30 Egzamin 15 15 5
5 Meteorologia, klimatologia i ochrona powietrza 30 Egzamin 15 4
6 Materiałoznawstwo 15 15 2
7 Hydrogeologia 1 15 15 3
8 Mechanika płynów 30 15 3
9 Hydraulika 1 15 1
10 Podstawy normalizacji 8 zal
11 Język obcy 1 30 1
12 Inżynieria elektryczna 15 1
13 Ochrona własności intelektualnej 4 zal
Razem 177 45 135 30 30
210
387
 
Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Mechanika i wytrzymałość materiałów 2 15 Egzamin 15 15 4
2 Hydraulika 2 15  15 15 3
3 Budownictwo i konstrukcje inżynierskie 30 Egzamin 30 5
4 Mechanika gruntów 15 15 2
5 Chemia sanitarna 30 Egzamin 30 5
6 Termodynamika techniczna 30 Egzamin 15 5
7 Wodociągi 1 15 15 15 3
8 Informatyczne podstawy projektowania 2 15 1
9 Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska* 15 1
10 Energetyka odnawialna* 15 1
11 Administrowanie zasobami środowiska* 15 1
12 Język obcy 2 30 1
13 WF** 30 1
Razem 165 45 120 90 31
255
420
* do wyboru jeden z trzech przedmiotów kierunkowych ** punkty ECTS za zajęcia z W-Fu – ponad minimalną liczbę punktów koniecznych do uzyskania dyplomu  
Lp. Przedmioty Semestr IV
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Hydrologia 15 Egzamin 15 15 4
2 Oczyszczanie wody 1 30 15 15 4
3 Geotechnika 30 Egzamin 15 15 5
4 Techniki bezwykopowe 15 Egzamin 15 3
5 Wodociągi 2 15 Egzamin 30 5
6 Kanalizacja 1 30 15 3
7 Miernictwo cieplno-przepływowe 15 15 2
8 Hydrogeologia 2 15 15 2
9 Infrastruktura podziemna miast* 15 1
10 Technologia i organizacja robót* 15 1
11 Język obcy 3 30 1
12 WF** 30 1
Razem 180 30 105 105 31
240
420
* do wyboru jeden z dwóch przedmiotów kierunkowych ** punkty ECTS za zajęcia z W-Fu – ponad minimalną liczbę punktów koniecznych do uzyskania dyplomu specjalność: Sieci i Instalacje Sanitarne
Lp. Przedmioty Semestr V
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Oczyszczanie wody 2* / Ujęcie wód podziemnych i powierzchniowych* 30 Egzamin 30 5
2 Oczyszczanie ścieków 1 30 15 15 4
3 Instalacje sanitarne 30 Egzamin 15 15 4
4 Kanalizacja 2* / Systemy kanalizacyjne* 15 Egzamin 30 4
5 Inżynieria wodna 30 15 3
6 Ogrzewnictwo 15 Egzamin 15 15 4
7 Fizyka budowli 1** 15 1
8 Systemy odwodnieniowe** 15 1
9 Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa** 15 1
10 Renewable energy*** 15 3
11 Modern plastic pipelines*** 15 3
12 Engineering soil science*** 15 3
13 Język obcy 4 30 2
14 WF**** 1
15 Ochrona własności intelektualnej 15 1
Razem 195 60 60 75 31
195
390
* do wyboru ** do wyboru jeden z trzech przedmiotów specjalnościowych *** do wyboru jeden z trzech przedmiotów kierunkowych w języku angielskim **** punkty ECTS za zajęcia z W-Fu – ponad minimalną liczbę punktów koniecznych do uzyskania dyplomu  
Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Oczyszczanie ścieków* / Oczyszczanie ścieków deszczowych* 15 Egzamin 30 4
2 Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów 30 Egzamin 30 5
3 Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych* / Modele wodno-ściekowe w aglomeracjach* 30 Egzamin 15 4
4 Wentylacja i klimatyzacja 15 Egzamin 30 4
5 Prawodawstwo budowlane, wodne i w ochronie środowiska 30 2
6 Kosztorysowanie 15 15 2
7 Instalacje gazowe* / Sieci i instalacje gazowe* 15 15 3
8 Instalacje sanitarne 2** 15 1
9 Niekonwencjonalne systemy kanalizacyjne** 15 1
10 Niekonwencjonalne systemy cieplne** 15 1
11 Tworzywa sztuczne w inżynierii środowiska** 15 1
12 Kanalizacja ogólnospławna** 15 1
13 Instalacje CO i wentylacji** 15 1
14 Applications of Trenchless Techniques*** 15 3
15 Engineering thermodynamics*** 15 3
16 Structure material in environmental engineering*** 15 3
17 Hydrology-Applied*** 15 3
18 Renewable energy lab.*** 15 3
19 Akademickie dobre wychowanie (tylko 2013/2014) 15 zal
Razem 195 135 30
135
330

* do wyboru

** do wyboru trzy z sześciu przedmiotów specjalnościowych

*** do wyboru jeden z pięciu przedmiotów kierunkowych w języku angielskim

Lp. Przedmioty Semestr VII
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Gospodarka osadami ściekowymi* / Technologie przetwarzania biomasy* 15 15 3
2 Eksploatacja wodociągów  i kanalizacji** 30 2
3 Nowoczesne budownictwo inżynieryjne** 15 1
4 Układy grzewcze i wentylacyjne** 15 1
5 Układy chłodnicze i klimatyzacyjne** 15 1
6 Urządzenia sanitarne** 15 1
7 Gospodarka cieplna** 15 1
8 Wentylatory i sprężarki** 15 1
9 Seminarium dyplomowe 30 4
10 Praca dyplomowa 180 15
11 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4
Razem 90 225 30
225
300
* do wyboru ** do wyboru cztery z siedmiu przedmiotów specjalnościowych specjalność: Zaopatrzenie w Wodę, Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów
Lp. Przedmioty Semestr V
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Oczyszczanie wody 2* / Ujęcie wód podziemnych i powierzchniowych* 30 Egzamin 30 5
2 Oczyszczanie ścieków 1 30 15 15 4
3 Instalacje sanitarne 30 Egzamin 15 15 4
4 Kanalizacja 2* / Systemy kanalizacyjne* 15 Egzamin 30 4
5 Inżynieria wodna 30 15 3
6 Ogrzewnictwo 15 Egzamin 15 15 4
7 Wentylatory i sprężarki** 15 1
8 Remediacja środowiska wodno-gruntowego** 15 1
9 Systemy odwodnieniowe** 15 1
10 Renewable energy*** 15 3
11 Modern plastic pipelines*** 15 3
12 Engineering soil science*** 15 3
13 Język obcy 4 30 2
14 WF**** 1
15 Ochrona własności intelektualnej 15 1
Razem 195 60 60 75 30
195
390

* do wyboru

** do wyboru jeden z trzech przedmiotów specjalnościowych

*** do wyboru jeden z trzech przedmiotów kierunkowych w języku angielskim

**** punkty ECTS za zajęcia z W-Fu – ponad minimalną liczbę punktów koniecznych do uzyskania dyplomu

 
Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Oczyszczanie ścieków* / Oczyszczanie ścieków deszczowych* 15 Egzamin 30 4
2 Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów 30 Egzamin 30 5
3 Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych* / Modele wodno-ściekowe w aglomeracjach* 30 Egzamin 15 4
4 Wentylacja i klimatyzacja 15 Egzamin 30 4
5 Prawodawstwo budowlane, wodne i w ochronie środowiska 30 2
6 Kosztorysowanie 15 15 2
7 Instalacje gazowe* / Sieci i instalacje gazowe* 15 15 3
8 Analiza instrumentalna** 15 1
9 Monitoring środowiska** 15 1
10 Warunki wykonawstwa i odbioru urządzeń technicznych ** 30 1
11 Ujęcia wód powierzchniowych** 15 1
12 BAT** 15 1
13 Planowanie gospodarki odpadami w gminie** 15 1
14 Applications of Trenchless Techniques*** 15 3
15 Engineering thermodynamics*** 15 3
16 Structure material in environmental engineering*** 15 3
17 Hydrology-Applied*** 15 3
18 Renewable energy lab.*** 15 3
19 Akademickie dobre wychowanie (tylko 2013/2014) 15 zal
Razem 195 135 30
135
345

* do wyboru

** do wyboru trzy z sześciu przedmiotów specjalnościowych

*** do wyboru jeden z pięciu przedmiotów kierunkowych w języku angielskim

 
Lp. Przedmioty Semestr VII
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Gospodarka osadami ściekowymi* / Technologie przetwarzania biomasy* 15 15 3
2 Gospodarka odpadami przemysłowymi** 15 1
3 Eksploatacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków** 30 2
4 Eksploatacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych** 30 2
5 Operat wodno-prawny** 15 1
6 Modelowanie procesów jednostkowych** 30 2
7 Seminarium dyplomowe 30 4
8 Praca dyplomowa 180 15
9 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4
Razem 135 225 30
225
360

* do wyboru

** do wyboru cztery z pięciu przedmiotów specjalnościowych

studia stacjonarne drugiego stopnia

siatki obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016

specjalność: Instalacje i Systemy Ochrony Środowiska specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja specjalność: Sieci i Instalacje Sanitarne specjalność: Zaopatrzenie w Wodę, Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów

obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja

Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Statystyka 15 Egzamin 15 4
2 Chemia środowiska 30 2
3 Monitoring środowiska 15 1
4 Instalacje cieplno-przepływowe 30 Egzamin 30 4
5 Ogrzewnictwo 2 15 Egzamin 30 4
6 Technika cieplna 15 30 3
7 Ciepłownictwo 15 15 2
8 Inżynieria środowiska wewnętrznego 15 Egzamin 15 3
9 Systemy chłodnicze 15 15 2
10 Projektowanie kotłowni wodnych niskotemperaturowych* 15 2
11 Podstawy termicznego przekształcania odpadów* 15 2
12 Instalacje CWU* 15 15 2
13 Wymiana ciepła i masy* 15 15 2
14 Refrigeration and air conditioning devices* 15 2
15 Heat and mass transfer in buildings* 15 2
16 Renewable energy heating systems* 15 2
17 Heat generation devices for heating systems* 15 2
18 Ochrona własności intelektualnej 15 1
Razem 195 15 180 30
195
390

* do wyboru dwa z czterech przedmiotów kierunkowych w tym jeden z czterech przedmiotów w języku angielskim

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Przedsiębiorczość i innowacje 15  15  3
2 Zarządzanie środowiskiem 15  15  2
3 Technologie proekologiczne 15 15  3
4 Wentylacja i klimatyzacja 15 Egzamin 15  30 5
5 Urządzenia i instalacje grzewcze i wentylacyjne 30 Egzamin 15 4
6 Auditing energetyczny 15 30 3
7 Pompy ciepła i kolektory słoneczne 15 30 3
8 Wentylacja pożarowa 15 15 15 3
9 Regulacja i sterowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych* 15 2
10 Technologie obniżania temperatury* 15 2
11 Odciągi miejscowe* 15 15 2
12 Oczyszczanie gazów* 15 15 2
Razem 165 30 180 30
210
390
do wyboru dwa z czterech przedmiotów kierunkowych   
Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Niezawodność i bezp. systemów inżynierskich 15    1
2 Technologia i organizacja robót instalacyjnych 15  2
3 Budynki inteligentne 15 1
4 Sieci ciepłownicze i gazowe 15 15 2
5 Użytkowanie i oszczędność energii 15 1
6 Seminarium dyplomowe 45 3
7 Praca dyplomowa magisterska 15 210 20
Razem 90 255 15 30
270
360
  specjalność: Instalacje i Systemy Ochrony Środowiska
Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Statystyka 15 Egzamin 15 4
2 Chemia środowiska 30 2
3 Monitoring środowiska 15 1
4 Fizyka środowiska 15 15 2
5 Techniki ochrony atmosfery 15  15 2
6 Metody kontroli środowiska 45 Egzamin 4
7 Toksykologia 15 15 2
8 Odnawialne źródła energii 15  15 15 3
9 Geoinżynieria środowiska 30 Egzamin 15 15 5
10 Biotechnologia w ochronie środowiska* 15 15 2
11 Specjalne procesy w technologii wody i ścieków* 15 15 2
12 Ochrona przed powodzią* 15 15 2
13 Rehabilitation of serwers and water supply systems* 15 15 2
14 Ochrona własności intelektualnej 15 1
Razem 240 75 15 90 30
180
420
* do wyboru dwa z trzech przedmiotów kierunkowych w tym jeden przedmiot w języku angielskim  
Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Przedsiębiorczość i innowacje 15  15  3
2 Zarządzanie środowiskiem 15  15  2
3 Technologie proekologiczne 15 15 3
4 Metody kontroli środowiska 30 2
5 Wytwarzanie i spalanie biomasy 15 15 2
6 Techniki komputerowe w ochronie środowiska 15 1
7 Techniki ochrony wód podziemnych i gleb 15 Egzamin 15 3
8 Instalacje solarne i wiatrowe 30 Egzamin 30 5
9 Małe elektrownie wodne 15 30 3
10 Biologiczne metody przeróbki odpadów 15 15 2
11 Energia geotermalna* 15 15 2
12 Eksploatacja systemów energii odnawialnej* 15 15 2
13 Studium wykonalności inwestycji w inżynierii środowiska* 15 15 2
14 Zbiorniki małej retencji* 15 15 2
Razem 165 45 180 30
225
390
* do wyboru dwa z czterech przedmiotów kierunkowych   
Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Technologia i organizacja robót instalacyjnych 15   15 2
2 Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich 15  1
3 Czyste technologie węglowe 30 30 4
4 Seminarium dyplomowe 45 3
5 Praca dyplomowa magisterska 210 20
Razem 60 285 15 30
300
360
  specjalność: Sieci i Instalacje Sanitarne
Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Statystyka 15 Egzamin 15 4
2 Chemia środowiska 30 2
3 Monitoring środowiska 15 1
4 Odnowa sieci 1 30 30 4
5 Bezwykopowa budowa sieci 30 15 15 15 6
6 Metody badań rurociągów 15 Egzamin 30 4
7 Rurociągi tworzywowe 15 15 15 3
8 Budownictwo podziemne* 15  15 2
9 Budownictwo sanitarne* 15 15 2
10 Instalacje przemysłowe* 15 15 2
11 Materiałoznawstwo instalacyjne* 15 15 1
12 Rehabilitation of serwers and water supply systems* 15 15 3
13 New techniques and materials in trechless technology* 15 15 2
14 Microtunneling and pipejacking* 15 15 2
15 Ochrona własności intelektualnej 15 1
Razem 210 45 60 105 30
210
420
* do wyboru trzy z czterech przedmiotów kierunkowych w tym jeden przedmiot w języku angielskim  
Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Przedsiębiorczość i innowacje 15  15  3
2 Zarządzanie środowiskiem 15  15  2
3 Technologie proekologiczne 15 15  3
4 Wodociągi 15 15 2
5 Kanalizacja 15 Egzamin 15 3
6 Instalacje specjalne 30 Egzamin 15 4
7 Odnowa sieci 2 30 Egzamin 30 15 5
8 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów 30 30 4
9 Bezwykopowa budowa sieci* 15 15 2
10 Kanalizacja ogólnospławna* 15 15 2
11 Przebudowa systemów kanalizacyjnych* 15 15 2
12 Rurociągi tworzywowe 2* 15 15 2
13 Sieci ciepłownicze i gazowe* 15 15 2
14 Strategie odnowy wod-kan.* 15 15 2
Razem 195 15 30 150 30
195
390
* do wyboru dwa z sześciu przedmiotów kierunkowych w tym jeden przedmiot w języku angielskim  
Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich 15    1
2 Technologia i organizacja robót instalacyjnych 15  15 2
3 Modernizacja instalacji 15 30 15 2
4 Tunelowanie i metody tarczowe 15
6 Seminarium dyplomowe 45 3
7 Praca dyplomowa magisterska 210 20
Razem 45 15 285 30 30
330
375
  specjalność: Zaopatrzenie w Wodę, Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów
Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Statystyka 15 Egzamin 15 4
2 Chemia środowiska 30 2
3 Monitoring środowiska 15 1
4 Rekultywacja gruntów 15 1
5 Techniki przeróbki odpadów 30 Egzamin 30 5
6 Specjalne procesy w technologii wody i ścieków 15 1
7 Biotechnologia w ochronie środowiska 30 15 3
8 Gospodarka wodno-ściekowa 1 30 Egzamin  15 4
9 Oceny oddziaływania na środowisko 15 15 30 4
10 Oczyszczanie miast* 15 15 2
11 Uzdatnianie wód podziemnych* 15 15 2
12 Przydomowe oczyszczalnie ścieków* 15 15 2
13 Ochrona przed powodzią* 15 15 2
14 Podstawy termicznego przekształcania odpadów* 15 15 2
15 Rehabilitation of serwers and water supply systems* 15 15 2
16 Principles of waste management* 15 15 2
17 Ochrona własności intelektualnej 15 1
Razem 240 45 105 30
150
390
* do wyboru dwa z pięciu przedmiotów kierunkowych w tym jeden przedmiot w języku angielskim  
Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Przedsiębiorczość i innowacje 15  15  3
2 Zarządzanie środowiskiem 15  15  2
3 Technologie proekologiczne 15 15  15 3
4 Gospodarka wodami deszczowymi 15 15 2
5 Gospodarka wodno-ściekowa 2 15 Egzamin 15 3
6 Systemy sanitacyjne 15 Egzamin 30 5
7 Automatyka i systemy SCADA 30 Egzamin 15 4
8 Gospodarka odpadami przemysłowymi 15 15 2
9 Projekt przejściowy (programowanie kanalizacji) 30 2
10 Uzdatnianie wód powierzchniowych* 15 15 2
11 Kosztorysowanie* 15 15 2
12 Studium wykonalnośći inwestycji w inż. środowiska* 15 15 2
Razem 165 15 195 30
210
375
* do wyboru dwa z trzech przedmiotów kierunkowych w tym jeden przedmiot w języku angielskim  
Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Technologia i organizacja robót instalacyjnych 15   15 2
2 Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich 15  1
3 Planowanie przestrzenne 1 15 15 2
4 Przyrodnicze i rolnicze wykorzystanie ścieków 30 2
6 Seminarium dyplomowe 45 3
7 Praca dyplomowa magisterska 210 20
Razem 45 255 60 30
315
360
 

studia niestacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia (od roku ak. 2012/2013)

studia niestacjonarne II stopnia

specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja (od roku ak. 2012/2013)

specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja (od roku ak. 2016/2017)

specjalność: Zaopatrzenie w Wodę, Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów