semestr 1

Akademickie dobre wychowanie

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Chemia I

Etyka

Historia filozofii

Matematyka 1

Ochrona środowiska

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy informatyki

Rysunek techniczny i geometria wykreślna

Wybrane zagadnienia z historii cywilizacji europejskiej

semestr 2

Biologia i ekologia 1

Chemia 2

Chemia sanitarna

Fizyka 1

Geodezja i fotogrametria

Matematyka 2

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy ekonomii

semestr 3

Biologia i ekologia 2

Fizyka 2

Informatyczne podstawy projektowania 1

Język angielski

Matematyka 3

Materiałoznawstwo

Mechanika i wytrzymałość materiałów

Wychowanie fizyczne

semestr 4

Budownictwo i konstrukcje inżynierskie

Informatyczne podstawy projektowania 2

Język angielski

Mechanika płynów

Meteorologia, klimatologia i ochrona powietrza

Oczyszczanie wody 1

Pompy, wentylatory, sprężarki

Techniki ochrony atmosfery

semestr 5

Geotechnika i mechanika gruntów

Hydrologia

Język angielski

Oczyszczanie ścieków 1

Oczyszczanie wody 2

Termodynamika techniczna

Ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych

Wodociągi 1

semestr 6

Budownictwo melioracyjne

Gospodarka odpadami

Inżynieria wodna

Język angielski

Kanalizacja 1

Kosztorysowanie

Oczyszczanie ścieków 2

Oczyszczanie ścieków deszczowych

Ogrzewnictwo

Systemy zaopatrzenia w wodę

Wodociągi 2

semestr 7

Gospodarka odpadami 2

Gospodarka wodno – ściekowa w zakładach przemysłowych

Infrastruktura podziemna miast

Instalacje gazowe

Instalacje sanitarne

Język angielski

Kanalizacja 2

Oczyszczanie wody 3

Przygotowanie wody na cele przemysłowe

Sieci i instalacje gazowe

Systemy kanalizacyjne

Technologie bezwykopowe

Unieszkodliwianie odpadów przemysłowych

Wentylacja i klimatyzacja

semestr 8

Budownictwo sanitarne

Eksploatacja stacji uzdatniania wody

Eksploatacja wodociągów i kanalizacji

Gospodarka osadami

Monitoring środowiska

Oceny oddziaływania na środowisko

Ochrona własności intelektualnej

Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa

Prawo ochrony środowiska

Seminarium dyplomowe

Sieci cieplne