specjalność: Instalacje i Systemy Ochrony Środowiska

semestr 1

Biotechnologia w ochronie środowiska

Chemia środowiska

Fizyka środowiska

Geoinżynieria środowiska

Metody kontroli środowiska

Monitoring środowiska

Ochrona przed powodzią

Ochrona własności intelektualnej

Odnawialne źródła energii

Pinciples of waste management

Rehabilitation of sewers and water supply systems

Specjalne procesy w technologii wody i ścieków

Techniki ochrony atmosfery

Toksykologia

semestr 2

Biologiczne metody przeróbki odpadów

Eksploatacja systemów energii odnawialnej

Energia geotermalna

Instalacje solarne i wiatrowe

Kosztorysowanie

Małe elektrownie wodne

Metody kontroli środowiska

Przedsiębiorczość i innowacje

Studium wykonalności inwestycji w inżynierii środowiska

Techniki komputerowe w ochronie środowiska

Techniki ochrony wód podziemnych i gleb

Technologie proekologiczne

Zarządzanie środowiskiem

Zbiorniki małej retencji

semestr 3

Czyste technologie węglowe

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich

Praca dyplomowa magisterska

Seminarium dyplomowe

Technologia i organizacja robót instalacyjnych

specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja

semestr 1

Chemia środowiska

Ciepłownictwo

Heat and mass transfer in buildings

Heat generation devices for heating systems

Instalacje cieplno–przepływowe

Instalacje ciepłej wody użytkowej

Inżynieria środowiska wewnętrznego

Monitoring środowiska

Ochrona własności intelektualnej

Ogrzewnictwo II

Podstawy termicznego przekształcania odpadów

Projektowanie kotłowni wodnych niskotemperaturowych

Refrigeration and air conditioning devices

Renewable energy heating systems

Systemy chłodnicze

Technika cieplna

Wymiana ciepła i masy

semestr 2

Auditing energetyczny

Odciągi miejscowe

Pompy cieplne i kolektory słoneczne

Przedsiębiorczość i innowacje

Regulacja i sterowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych

Technologie obniżania temperatury

Technologie proekologiczne

Urządzenia i instalacje grzewcze i wentylacyjne

Wentylacja i klimatyzacja

Wentylacja pożarowa

Zarządzanie środowiskiem

semestr 3

Budynki inteligentne

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich

Praca dyplomowa magisterska

Seminarium dyplomowe

Sieci ciepłownicze i gazowe

Technologia i organizacja robót instalacyjnych

Użytkowanie i oszczędność energii

specjalność: Sieci i Instalacje Sanitarne

semestr 1

Bezwykopowa budowa sieci

Budownictwa podziemne

Budownictwo sanitarne

Chemia środowiska

Instalacje przemysłowe

Materiałoznawstwo instalacyjne

Metody badań rurociągów

Microtunnelling and pipejacking

Monitoring środowiska

New techniques and materials in trenchless technology

Ochrona własności intelektualnej

Odnowa sieci 1

Rehabilitation of sewers and water supply systems

Rurociągi tworzywowe

semestr 2

Bezwykopowa budowa sieci 2

Instalacje specjalne

Kanalizacja ogólnospławna

Kanalizacja

Odnowa sieci 2

Projektowanie konstrukcyjne rurociągów

Przebudowa systemów kanalizacyjnych

Przedsiębiorczość i innowacje

Rurociągi tworzywowe 2

Sieci ciepłownicze i gazowe

Strategie odnowy wod-kan

Technologie proekologiczne

Zarządzanie środowiskiem

semestr 3

Modernizacja instalacji

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich

Praca dyplomowa magisterska

Seminarium dyplomowe

Technologia i organizacja robót instalacyjnych

Tunelowanie i metody tarczowe

specjalność: Zaopatrzenie w Wodę, Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów

semestr 1

Biotechnologia w ochronie środowiska

Chemia środowiska

Fizyka środowiska

Geoinżynieria środowiska

Gospodarka wodno-ściekowa 1

Monitoring środowiska

Ocena oddziaływania na środowisko

Ochrona przed powodzią

Ochrona własności intelektualnej

Oczyszczanie miast

Pinciples of waste management

Podstawy termicznego przekształcania odpadów

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Rehabilitation of sewers and water supply systems

Rekultywacja gruntów

Specjalne procesy w technologii wody i ścieków

Techniki przeróbki odpadów

Uzdatnianie wód podziemnych

semestr 2

Automatyka i systemy SCADA

Gospodarka odpadami przemysłowymi

Gospodarka wodami deszczowymi

Gospodarka wodno-ściekowa 2

Kosztorysowanie

Projekt przejściowy (programowanie kanalizacji)

Przedsiębiorczość i innowacje

Studium wykonalności inwestycji w inżynierii środowiska

Systemy sanitacyjne

Technologie proekologiczne

Uzdatnianie wód powierzchniowych

Zarządzanie środowiskiem

semestr 3

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich

Planowanie przestrzenne

Praca dyplomowa magisterska

Przyrodnicze i rolnicze wykorzystanie ścieków

Seminarium dyplomowe

Technologia i organizacja robót instalacyjnych