semestr 1

Akademickie dobre wychowanie

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Biologia i ekologia

Chemia

Etyka

Geodezja i fotogrametria

Historia cywilizacji europejskiej

Historia filozofii

Matematyka 1

Matematyka 2

Ochrona środowiska

Podstawy ekonomii

Rysunek techniczny i geometria wykreślna

Podstawy informatyki

semestr 2

Fizyka

Hydraulika 1

Hydrogeologia

Informatyczne podstawy projektowania I

Inżynieria elektryczna

Język angielski

Matematyka 3

Materiałoznawstwo

Mechanika i wytrzymałość materiałów

Mechanika płynów

Meteorologia, klimatologia i ochrona powietrza

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy normalizacji

semestr 3

Administrowanie zasobami środowiska

Budownictwo i konstrukcje inżynierskie

Chemia sanitarna

Energetyka odnawialna

Hydraulika 2

Informatyczne podstawy projektowania 2

Język angielski

Mechanika gruntów

Mechanika i wytrzymałość materiałów 2

Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska

Termodynamika techniczna

Wodociągi 1

Wychowanie fizyczne

semestr 4

Geotechnika

Hydrogeologia 2

Hydrologia

Infrastruktura podziemna miast

Język angielski

Kanalizacja 1

Miernictwo cieplno-przepływowe

Oczyszczanie wody 1

Techniki bezwykopowe

Technologia i organizacja robót

Wodociągi 2

semestr 5

Engineering soil science

Fizyka budowli 1

Instalacje sanitarne

Inżynieria wodna

Język angielski

Kanalizacja 2

Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa

Modern plastic pipelines

Ochrona własności intelektualnej

Oczyszczanie ścieków 1

Oczyszczanie wody 2

Ogrzewnictwo

Remediacja środowiska gruntowo-wodnego

Renewable energy

Systemy kanalizacyjne

Systemy odwodnieniowe

Ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych

Wentylatory i sprężarki

semestr 6

Akademickie dobre wychowanie

Analiza instrumentalna

Applications of Trenchless Techniques

Best available technology

Engineering thermodynamics

Gospodarka wodno–ściekowa w zakładach przemysłowych

Hydrology – Applied

Instalacje co i wentylacji

Instalacje gazowe

Instalacje sanitarne 2

Kanalizacja ogólnospławna

Kosztorysowanie

Modele wodno–ściekowe w aglomeracjach miejskich

Monitoring środowiska

Niekonwencjonalne systemy kanalizacyjne

Oczyszczanie ścieków 2

Oczyszczanie ścieków deszczowych

Planowanie gospodarki odpadami w gminie

Prawodawstwo budowlane, wodne i w ochronie środowiska

Renewable energy

Sieci i instalacje gazowe

Structure material behavior under service load

Tworzywa sztuczne w inżynierii środowiska

Ujęcia wód powierzchniowych

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów

Warunki wykonawstwa i odbioru urządzeń technicznych

Wentylacja i klimatyzacja

semestr 7

Eksploatacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków

Eksploatacja wodociągów i kanalizacji

Gospodarka cieplna

Gospodarka odpadami przemysłowymi

Gospodarka osadami ściekowymi

Modelowanie procesów jednostkowych

Nowoczesne budownictwo inżynieryjne

Operat wodno-prawny

Praca dyplomowa

Praktyki zawodowe

Seminarium dyplomowe

Technologie przetwarzania biomasy

Układy chłodnicze i klimatyzacyjne

Układy grzewcze i wentylacyjne

Urządzenia sanitarne

Wentylatory i sprężarki