semestr 1

Matematyka 1

Fizyka

Chemia

Elektrotechnika i urządzenia elektryczne

Rysunek techniczny

Materiałoznawstwo

Geologia

Ochrona własności intelektualnej 1

semestr 2

Matematyka 2

Podstawy energetyki

Podstawy systemów OZE

Mechanika płynów

Mechanika i wytrzymałość materiałów

Biologia środowiskowa

Podstawy konstrukcji maszyn

Gospodarka odpadami

Administrowanie zasobami środowiska

Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe

Termodynamika techniczna

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Etyka

Historia techniki i wynalazków

Historia muzyki

Podstawy ekonomii

semestr 3

Informatyczne Podstawy Projektowania 1

Budownictwo i fizyka budowli

Sieci i instalacje sanitarne

Pompy ciepła

Ogrzewnictwo

Podstawy energetyki słonecznej

WF

Język angielski 1

semestr 4

Informatyczne Podstawy Projektowania 2

Instalacje z pompami ciepła

Techniki ochrony atmosfery

Ochrona i zagr. środowiska

Wentylacja i klimatyzacja

Geotechnika

Inżynieria wodna z elementami hydrologii 1

Technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy

Język angielski 2

WF

semestr 5

Instalacje fototermiczne i fotowoltaiczne

Systemy instalacji fotowoltaicznych

Energetyka wiatrowa

Spalanie biomasy, kotłownie na biomasę

Automatyka budynków inteligentnych

Systemy pomiarowe OZE

Biogazownie

Energetyczne wykorzystanie biogazu

Podstawy projektowania słonecznych układów grzewczych

Aktywne i pasywne systemy energetyki słonecznej w budownictwie

Geotermia

Renewable energy

Engineering thermodynamics

Język angielski 3

semestr 6

Układy grzewczo-wentylacyjne

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Systemy przetwarzania i magazynowania energii

Projektowanie instalacji zasilanych z OZE

Energetyka wodna

Małe elektrownie wodne

The conversion of biomass to energy

Utilization of post combustion waste

Język angielski 4

semestr 7

Układy kogeneracyjne

Ogniwa paliwowe

Przedsiębiorczość i innowacje

Dokumentacja instalacji na etapie oferowania, budowy i przekazywania do eksploatacji

Charakterystyka energetyczna budynków

Audyt energetyczny

Budownictwo pasywne i autonomiczne

Kosztorysowanie

Współspalanie biomasy

Biopaliwa i paliwa alternatywne

Użytkowanie i oszczędność energii

Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym

Turbozespoły w OZE

Język angielski 5

semestr 8

Ochrona własności intelektualnej 2

Eksploatacja i niezawodność systemów OZE

Ocena oddziaływania na środowisko instalacji OZE

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa 4 tygodnie