Informacja o praktykach na WMiBM

obowiązująca od roku akad. 2016/2017

dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

1. Praktyki studenckie realizowane są od roku akademickiego 2016/2017 zgodnie z Regulaminem Praktyk, który stanowi załącznik do Regulaminu Studiów (tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem Rektora Nr 34/16 z dnia 25 marca 2015).

2. Opiekunami praktyk studenckich na odpowiednich kierunkach WMiBM są:

– na kierunku automatyka i robotyka – mgr inż. Marek Cabaj,

– na kierunku mechanika i budowa maszyn – dr inż. Daniel Gapiński,

–  na kierunku transport

–  spec. Transport samochodowy – dr inż. Andrzej Zuska,

– spec. Logistyka i Spedycja – dr hab. inż. Norbert Radek,

– na kierunku inżynieria bezpieczeństwa – dr inż. Piotr Woś,

– na kierunku wzornictwo przemysłowe – dr inż. Marcin Graba.

3. Studenci powinni odbywać praktykę zgodnie z programem studiów dla swojego kierunku na podstawie wytycznych ramowych zawartych w programie praktyk.

4. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z organizacją praktyk.

5. Student samodzielnie poszukuje zakładu pracy – przedsiębiorstwa, w którym będzie realizował praktykę, o profilu zgodnym ze swoim kierunkiem studiów (we własnym zakresie w swoim miejscu zamieszkania lub śledząc ogłoszenia pod Dziekanatem WMiBM i Biurem Karier PŚk). W przypadku trudności kieruje się do opiekunów praktyk na swoim kierunku lub wydziałowego kierownika praktyk.

6. Po ustaleniu przedsiębiorstwa, student przekazuje do Dziekanatu: jego nazwę, adres, dane osoby reprezentującej zakład oraz oświadczenie (załącznik 2 Regulaminu praktyk). Następnie pobiera przygotowaną umowę (2 egz.) o organizacji praktyk studentów szkół wyższych (załącznik 1 Regulaminu praktyk) podpisaną przez Pana Dziekana prof. dr hab. inż. Zbigniewa Korubę. Podpisany egzemplarz przez przedstawiciela przedsiębiorstwa, student niezwłocznie dostarcza do Dziekanatu.

7. Po zakończeniu praktyki student wypełnia sprawozdanie (załącznik 3 Regulaminu praktyk), które jest podstawą zaliczenia praktyki. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w pkt. 9 ust. 1-4 Regulaminu praktyk student może złożyć podanie o zaliczenie praktyki do Prodziekana ds. Studenckich (załącznik 4 Regulaminu praktyk).

8. Zaliczenia merytorycznego praktyk dokonują opiekunowie praktyk na poszczególnych kierunkach, którzy potwierdzają odbycie praktyki w indeksie. Na ich podstawie końcowe zaliczenie we wrześniu w ustalonych terminach dokonuje wydziałowy kierownik praktyk, które wpisuje je w systemie USOS i do indeksu jako ocenę zal.

9. W czasie trwania praktyk studenckich mogą odbywać się kontrole przeprowadzane opiekunów praktyk na poszczególnych kierunkach  lub wydziałowego kierownika praktyk.

Kierownik praktyk studenckich na WMiBM

dr inż. Tomasz Miłek

Informacje wydziałowe:

Regulamin praktyk studenckich: Zarządzenie Rektora Nr 34/16 z dnia 25 marca 2015

Program praktyk kierunku automatyka i robotyka

Program praktyk kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Program praktyk kierunku mechanika i budowa maszyn

Program praktyk kierunku transport

Program praktyk kierunku wzornictwo przemysłowe oraz program praktyki artystycznej

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 Umowa o organizacje praktyk studenta Politechniki Świętokrzyskiej

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z praktyki studenckiej

Załącznik nr 4 Podanie o zaliczenie praktyki studenckiej

Załącznik 3a Sprawozdanie z praktyki studenckiej – etap artystyczny dla kierunku wzornictwo przemysłowe

Załącznik 4a Podanie o zaliczenie praktyki studenckiej – etap artystyczny dla kierunku wzornictwo przemysłowe