Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

Kierunek Logistyka
Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Lp. Przedmiot Semestr 1
Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Razem Egz. ECTS
1 Język angielski I     30     30   1
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 15         15   1
3 Repetytorium z matematyki 10 10       20   2
4 Analiza matematyczna I 20 20       40   4
5 Algebra liniowa 15 15       30   3
6 Statystyka 30 20       50 1 5
7 Fizyka I 15 15       30   3
8 Mikroekonomia 30 15       45 1 3
9 Podstawy prawa 20 10       30   2
10 Historia gospodarcza /lub Historia myśli ekonomicznej 20 10       30   3
11 Technologie informacyjne     24     24   2
12 Wstęp do ochrony własności intelektualnej 4         4   0
13 Akademickie dobre wychowanie 5         5   0
 
  Razem 184 115 54 0 0 353 2 30

 

Lp. Przedmiot Semestr 2
Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Razem Egz. ECTS
1 Język angielski II     30     30   1
2 Analiza matematyczna II 30 20       50 1 5
3 Fizyka II 15 15 15     45   3
4 Makroekonomia 15 15       30   2
5 Podstawy zarządzania 30 15       45 1 4
6 Podstawy marketingu 15 15       30   2
7 Prawo gospodarcze 15 15       30 1 3
8 Podstawy logistyki 30     15   45 1 4
9 Materiałoznawstwo /lub Podstawy nauki o materiałach 30 10 10     50   4
10 Podstawy informatyki 15   24     39   2
 
  Razem 195 105 79 15 0 394 4 30

 

Lp. Przedmiot Semestr 3
Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Razem Egz. ECTS
1 Język angielski III     30     30   1
2 Wf – 30 godzin   30       30   1
3 Logika /lub Matematyka dyskretna 15 15       30   3
4 Grafika inżynierska 15   24     39   4
5 Mechanika techniczna 15 15       30   3
6 Rachunkowość 30 15       45 1 4
7 Psychologia społeczna /lub Wybrane elementy systemu prawnego w Polsce 20 10       30   3
8 Infrastruktura logistyczna 20 15       35 1 3
9 Przedmiot do wyboru* /lub Etyka zawodowa 15         15   1
10 Techniki wytwarzania I/ lub Techniki wytwarzania II 15   15     30 1 3
11 Procesy produkcyjne 30         30   3
12 Technologie internetowe 15   12     27   2
 
  Razem 190 100 81 0 0 371 3 31

 

Lp. Przedmiot Semestr 4
Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Razem Egz. ECTS
1 Język angielski VI     30     30 1 2
2 Wf – 30 godzin   30       30   1
3 Badania operacyjne 15 15       30   2
4 Elementy dynamiki /lub Mechanika 15 15       30   2
5 Wytrzymałość materiałów 30 15       45 1 4
6 Finanse 30 15       45 1 4
7 Zarządzanie usługami 15 15       30   2
8 Zarządzanie produkcją 15 15       30   2
9 Logistyka zaopatrzenia 15 15       30 1 3
10 Rynek usług logistycznych 15         15   1
11 Tworzywa sztuczne i kompozyty /lub Nowoczesne technologie produkcyjne 15         15   1
12 Bazy danych 15   24     39   3
13 Praktyka zawodowa **         160 160   4
 
  Razem 180 135 54 0 160 529 4 31

 

Lp. Przedmiot Semestr 5
Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Razem Egz. ECTS
1 Język angielski specjalistyczny     30     30   2
2 Historia muzyki /lub Historia fizyki 15         15   1
3 Ekonometria /lub Równania różniczkowe 10 0/15   15/0   30   2
4 Inżynieria systemów i analiza systemowa 30     15   45   4
5 Rachunek kosztów logistyki 30     15   45   4
6 Zarządzanie jakością 30         30   2
7 Przedmiot do wyboru* /lub Innowacje w przedsiębiorstwie 10     20   30   2
8 Logistyka produkcji 15 15       30 1 3
9 Normalizacja w logistyce 15     15   30 1 3
10 Towaroznawstwo 30 30       60 1 5
11 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych     24     24   2
 
  Razem 190 45/60 54 80/65 0 369 3 30

 

Lp. Przedmiot Semestr 6
Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Razem Egz. ECTS
1 Przedmiot do wyboru w języku angielskim 15         15   2
2 Projektowanie sieci logistycznej 15     15   30   3
3 Projektowanie procesów 15   15 15   45   4
4 Zarządzanie relacjami z klientami 15 15       30   2
5 Negocjacje /lub Metody heurystyczne       24   24   2
6 Zarządzanie zasobami ludzkimi /lub Prawo Pracy 15 15       30   2
7 Logistyka dystrybucji 15 15       30 1 3
8 Centra logistyczne 15     15   30   3
9 Transport w systemach logistycznych 15     15   30   3
10 Ekologistyka 15 15       30   2
11 Ładunkoznawstwo 20         20   1
12 Zintegrowane systemy zarządzania 15     24   39   3
13 Akademickie dobre wychowanie 15         15   1
14 Podstawy metodologia badań naukowych 15         15   1
 
  Razem 200 60 15 108 0 383 1 32

 

Lp. Przedmiot Semestr 7
Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Razem Egz. ECTS
1 Seminarium i praca dyplomowa***         30 30 1 18
2 Badania rynkowe i marketingowe 15     15   30   2
3 Przedsiębiorczość technologiczna 10     20   30   2
4 Ochrona własności intelektualnej 15         15   1
5 Ekonomika transportu 15 15       30   2
6 Podstawy recyklingu 20     10   30   2
7 Technologie informacyjne w logistyce 15   24     39   3
 
  Razem 90 15 24 45 30 204 1 30

 

Uwagi:
1. Studenci dokonują wyboru specjalności na IV semestrze.
2. Przedmioty bez przypisanego egzaminu kończą się zaliczeniem.
3. * Przedmiot, który zostanie dookreślony zgodnie z aktualnymi potrzebami procesu dydaktycznego wynikającymi z kierunków rozwoju kadry naukowej i zainteresowań studentów.
4. ** Praktyka zawodowa realizowana jest w wymiarze 4 tygodni po 4 semestrze nauki.
5. *** W sylabusie przedstawiono rozliczenie godzinowe 3 punktów ECTS, które przypisane są bezpośrednio zajęciom seminaryjnym i przygotowaniu projektu inżynierskiego. Pozostałe punkty w tym wierszu tabeli (15 pkt ECTS) odnoszą się do egzaminu kończącego studia, tj. do egzaminu dyplomowego.

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia
obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski 1     30   1
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 15       1
3 Repetytorium z matematyki 10 10     2
4 Analiza matematyczna 1 20 20     4
5 Algebra liniowa 15 15     3
6 Statystyka 30 Egzamin 20     5
7 Fizyka 1 15 15     3
8 Mikroekonomia 30 Egzamin 15     4
9 Podstawy prawa 20 10     2
10 Wybór 3
Historia gospodarcza 20 10    
Historia myśli ekonomicznej 20 10    
11 Technologie informacyjne     24   2
12 Wstęp do ochrony własności intelektualnej 4       0
 
  Razem 179 115 54 0 30
169
348

 

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski 2     30   1
2 Analiza matematyczna 2 30 Egzamin 20     5
3 Fizyka 2 15 15 15   3
4 Makroekonomia 15 15     2
5 Podstawy zarządzania 30 Egzamin 15     4
6 Podstawy marketingu 15 15     2
7 Prawo gospodarcze 15 Egzamin 15     3
8 Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 30 Egzamin     15 4
9 Wybór 4
Materiałoznawstwo 30 10 10  
Podstawy nauki o materiałach 30 10 10  
10 Podstawy informatyki 15   24   2
 
  Razem 195 105 79 15 30
199
394

 

Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski 3     30   1
2 WF – 30 godzin   30     1
3 Wybór 3
Logika 15 15    
Matematyka dyskretna 15 15    
4 Grafika inżynierska 15   24   4
5 Mechanika techniczna 15 15     3
6 Rachunkowość 30 Egzamin 15     4
7 Wybór 3
Psychologia społeczna 20 10    
Wybrane elementy systemu prawnego w Polsce 20 10    
8 Infrastruktura logistyczna 20 Egzamin 15     3
9 Wybór 1
Przedmiot do wyboru* 15      
Etyka zawodowa 15      
10 Wybór 3
Techniki wytwarzania 15 Egzamin   15  
Techniki wytwarzania 2 15 Egzamin   15  
11 Procesy produkcyjne 30       3
12 Technologie internetowe 15   12   2
 
  Razem 190 100 81 0 31
181
371

 

Lp. Przedmioty Semestr IV
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski 4     30 Egzamin   2
2 WF – 30 godzin   30     1
3 Badania operacyjne 15 15     2
4 Wybór 2
Elementy dynamiki 15 15    
Mechanika 15 15    
5 Wytrzymałość materiałów 30 Egzamin 15     4
6 Finanse 30 Egzamin 15     4
7 Zarządzanie usługami 15 15     2
8 Zarządzanie produkcją 15 15     2
9 Logistyka zaopatrzenia 15 Egzamin 15     3
10 Rynek usług logistycznych 15       1
11 Ładunkoznawstwo 20       1
12 Bazy danych 15   24   3
13 Praktyka zawodowa ** 4 tyg. = 160 4
 
  Razem 185 135 54 0 31
189
534

 

Lp. Przedmioty Semestr V
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski specjalistyczny     30   2
2 Wybór 1
Historia muzyki 15      
Historia fizyki 15      
3 Wybór 2
Ekonometria 15     15
Równania różniczkowe 15 15    
4 Inżynieria systemów i analiza systemowa 30     15 4
5 Rachunek kosztów logistyki 30     15 4
6 Zarządzanie jakością 30       2
7 Wybór 2
Przedmiot do wyboru* 10     20
Innowacje w przedsiębiorstwie 10     20
8 Logistyka produkcji 15 Egzamin 15     3
9 Normalizacja w logistyce 15 Egzamin     15 3
10 Towaroznawstwo 30 30     5
11 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych     24   2
 
  Razem 190 45/60 54 80/65 30
179
369

 

Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Przedmiot do wyboru w języku angielskim 15       2
2 Projektowanie sieci logistycznej 15     15 3
3 Projektowanie procesów 15   15 15 4
4 Zarządzanie relacjami z klientami 15 15     2
5 Wybór 2
Negocjacje       24
Metody heurystyczne       24
6 Wybór 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi 15 15    
Prawo Pracy 15 15    
7 Logistyka dystrybucji 15 Egzamin 15     3
8 Centra logistyczne 15     15 3
9 Transport w systemach logistycznych 15     15 3
10 Ekologistyka 15 15     2
11 Wybór 1
Tworzywa sztuczne i kompozyty 15      
Nowoczesne technologie produkcyjne 15      
12 Zintegrowane systemy zarządzania 15     24 3
 
  Razem 165 60 15 108 30
183
348

 

Lp. Przedmioty Semestr VII
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Seminarium i praca dyplomowa***       30 Egzamin 18
2 Badania rynkowe i marketingowe 15     15 2
3 Przedsiębiorczość technologiczna 10     20 2
4 Ochrona własności intelektualnej 15       1
5 Ekonomika transportu 15 15     2
6 Podstawy recyklingu 20     10 2
7 Technologie informacyjne w logistyce 15   24   3
 
  Razem 90 15 24 75 30
114
204

Uwagi:

  1. Studenci dokonują wyboru specjalności na IV semestrze
  2. Przedmioty bez przypisanego egzaminu kończą się zaliczeniem
  3. * Przedmiot, który zostanie dookreślony zgodnie z aktualnymi potrzebami procesu dydaktycznego wynikającymi z kierunków rozwoju kadry naukowej i zainteresowań studentów
  4. ** Praktyka zawodowa realizowana jest w wymiarze 4 tygodni po 4 semestrze nauki
  5. *** W sylabusie przedstawiono rozliczenie godzinowe 3 punktów ECTS, które przypisane są bezpośrednio zajęciom seminaryjnym i przygotowaniu projektu inżynierskiego. Pozostałe punkty w tym wierszu tabeli (15 pkt ECTS) odnoszą się do egzaminu kończącego studia, tj. egzaminu dyplomowego

 

Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

Kierunek Logistyka
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Lp. Przedmiot Semestr 1
Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Razem Egz. ECTS
1 Język angielski I     20     20   1
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 15         15   1
3 Repetytorium z matematyki 8 8       16   2
4 Analiza matematyczna I 14 12       26   4
5 Algebra liniowa 10 12       22   3
6 Statystyka 14 8   8   30 1 5
7 Fizyka I 12 8       20   3
8 Mikroekonomia 20 8       28 1 5
9 Historia gospodarcza /lub Historia myśli ekonomicznej 16         16   2
10 Podstawy prawa 12         12 1 2
11 Technologie informacyjne     12     12   2
12 Wstęp do ochrony własności intelektualnej 4         4   0
13 Akademickie dobre wychowanie 3         3   0
 
  Razem 128 56 32 8 0 224 3 30

 

Lp. Przedmiot Semestr 2
Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Razem Egz. ECTS
1 Język angielski II     30     30   1
2 Analiza matematyczna II 14 12       26 1 5
3 Fizyka II 12 6 8     26   3
4 Makroekonomia 10 10       20   2
5 Prawo gospodarcze 18         18   2
6 Podstawy zarządzania 18 12       30 1 4
7 Podstawy marketingu 18         18   2
8 Podstawy logistyki 14     12   26 1 5
9 Materiałoznawstwo /lub Podstawy nauki o materiałach 18         18   4
10 Podstawy informatyki 6   12     18   2
 
  Razem 128 40 50 12 0 230 3 30

 

Lp. Przedmiot Semestr 3
Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Razem Egz. ECTS
1 Język angielski III     20     20   1
2 Logika /lub Matematyka dyskretna 12 8       20   3
3 Mechanika techniczna 12 8       20   3
4 Rachunkowość 16 12       28 1 5
5 Psychologia społeczna /lub Wybrane elementy systemu prawnego w Polsce/ lub Przedmiot do wyboru* 12 8       20   2
6 Infrastruktura logistyczna 12 10       22 1 4
7 Techniki wytwarzania I/ lub Techniki wytwarzania II 8   12     20 1 4
8 Procesy produkcyjne 12         12   3
9 Technologie internetowe     12     12   2
10 Grafika inżynierska     16     16   3
11 Kultura fizyczna   18       18   1
 
  Razem 84 64 60 0 0 208 3 31

 

Lp. Przedmiot Semestr 4
Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Razem Egz. ECTS
1 Język angielski VI     20     20 1 2
2 Badania operacyjne 16         16   2
3 Ekonometria     16     16   2
4 Wytrzymałość materiałów 12 8       20 1 3
5 Finanse 16 12       28 1 4
6 Elementy dynamiki /lub Mechanika 12 8       20   2
7 Logistyka zaopatrzenia 12 10       22 1 3
8 Nowoczesne technologie produkcyjne/ lub Etyka zawodowa 8         8   1
9 Rynek usług logistycznych 12         12   1
10 Zarządzanie usługami 14         14   2
11 Zarządzanie produkcją 16     10   26   2
12 Bazy danych 6   12     18   2
13 Praktyka zawodowa **         160 160   4
13 Kultura fizyczna   18       18   1
 
  Razem 124 56 48 10 160 398 4 31

 

Lp. Przedmiot Semestr 5
Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Razem Egz. ECTS
1 Język angielski specjalistyczny     30     30   2
2 Rachunek kosztów logistyki 10     10   20   4
3 Innowacje w przedsiębiorstwie 10     15   25   3
4 Inżynieria systemów i analiza systemowa 15     15   30   4
5 Zarządzanie jakością 18         18   3
6 Historia muzyki /lub Historia fizyki 10         10   1
7 Logistyka produkcji 12 10       22 1 4
8 Towaroznawstwo 18 18       36 1 4
9 Normalizacja w logistyce 12     12   24 1 3
10 Techniki komput. we wspomaganiu decyzji log.     16     16   2
 
  Razem 105 28 46 52 0 231 3 30

 

Lp. Przedmiot Semestr 6
Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Razem Egz. ECTS
1 Przedmiot w języku angielskim 15         15   2
2 Negocjacje /lub Metody heurystyczne       16   16   2
3 Projektowanie procesów 10   10 12   32   4
4 Logistyka dystrybucji 12 10       22 1 4
5 Transport w systemach logistycznych 12     12   24   3
6 Ekologistyka 12 10       22   2
7 Centra logistyczne 12     12   24   3
8 Zarządzanie relacjami z klientami 10 8       18   2
9 Projektowanie sieci logistycznej 10     10   20   3
10 Ładunkoznawstwo 12         12   1
11 Zintegrowane systemy zarządzania 8     12   20   4
12 Podstawy metodologia badań naukowych 9         9   1
 
  Razem 122 28 10 74 0 234 1 31

 

Lp. Przedmiot Semestr 7
Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Razem Egz. ECTS
1 Ochrona własności intelektualnej 12         12   1
2 Badania rynkowe i marketingowe 10     10   20   2
3 Przedsiębiorczość technologiczna 10     10   20   2
4 Podstawy recyklingu 14     10   24   2
5 Ekonomika transportu 12 10       22   2
6 Seminarium i praca dyplomowa ***         30 30 1 18
7 Technologie informacyjne w logistyce 6   16     22   3
7 Akademickie dobre wychowanie 10         10   1
 
  Razem 74 10 16 30 30 160 1 31

 

Uwagi:
1. Studenci dokonują wyboru specjalności na IV semestrze.
2. Przedmioty bez przypisanego egzaminu kończą się zaliczeniem.
3. * Przedmiot, który zostanie dookreślony zgodnie z aktualnymi potrzebami procesu dydaktycznego wynikającymi z kierunków rozwoju kadry naukowej i zainteresowań studentów.
4. ** Praktyka zawodowa realizowana jest w wymiarze 4 tygodni po 4 semestrze nauki.
5. *** W sylabusie przedstawiono rozliczenie godzinowe 3 punktów ECTS, które przypisane są bezpośrednio zajęciom seminaryjnym i przygotowaniu projektu inżynierskiego. Pozostałe punkty w tym wierszu tabeli (15 pkt ECTS) odnoszą się do egzaminu kończącego studia, tj. do egzaminu dyplomowego.

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia
obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski 1     20   1
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 15       1
3 Repetytorium z matematyki 8 8     2
4 Analiza matematyczna 1 14 12     4
5 Algebra liniowa 10 12     3
6 Statystyka 14 Egzamin 8   8 5
7 Fizyka 1 12 8     3
8 Mikroekonomia 20 Egzamin 8     5
9 Wybór 2
Historia gospodarcza 16      
Historia myśli ekonomicznej 16      
10 Podstawy prawa 12 Egzamin       2
11 Technologie informacyjne     12   2
12 Wstęp do ochrony własności intelektualnej 4       0
 
  Razem 125 56 32 8 30
96
221

 

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski 2     30   1
2 Analiza matematyczna 2 14 Egzamin 12     5
3 Fizyka 2 12 6 8   3
4 Makroekonomia 10 10     2
5 Prawo gospodarcze 18       2
6 Podstawy zarządzania 18 Egzamin 12     4
7 Podstawy marketingu 18       2
8 Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 14 Egzamin     12 5
9 Wybór 4
Materiałoznawstwo 18      
Podstawy nauki o materiałach 18      
10 Podstawy informatyki 6   12   2
 
  Razem 128 40 50 12 30
102
230

 

Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski 3     20   1
2 Wybór 3
Logika 12 8    
Matematyka dyskretna 12 8    
3 Mechanika techniczna 12 8     3
4 Rachunkowość 16 Egzamin 12     5
5 Wybór 2
Psychologia społeczna 12 8    
Wybrane elementy systemu prawnego w Polsce 12 8    
Przedmiot do wyboru*  12 8    
6 Infrastruktura logistyczna 12 Egzamin 10     4
7 Wybór 4
Techniki wytwarzania I 8 Egzamin   12  
Techniki wytwarzania 2 8 Egzamin      
8 Procesy produkcyjne 12       3
9 Technologie internetowe     12   2
10 Grafika inżynierska     16   3
 
  Razem 84 46 60 0 30
106
190

 

Lp. Przedmioty Semestr IV
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski 4     20 Egzamin   2
2 Badania operacyjne 16       2
3 Ekonometria     16   2
4 Wytrzymałość materiałów 12 Egzamin 8     3
5 Finanse 16 Egzamin 12     4
6 Wybór 2
Elementy dynamiki 12 8    
Mechanika 12 8    
7 Logistyka zaopatrzenia 12 Egzamin 10     3
8 Ładunkoznawstwo 12       1
9 Rynek usług logistycznych 12       1
10 Zarządzanie usługami 14       2
11 Zarządzanie produkcją 16     10 2
12 Bazy danych 6   12   3
13 Praktyka zawodowa** 4 tyg. = 160 4
 
  Razem 128 38 48 10 31
96
384

 

Lp. Przedmioty Semestr V
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski specjalistyczny     30   2
2 Rachunek kosztów logistyki 10     10 4
3 Innowacje w przedsiębiorstwie 10     15 3
4 Inżynieria systemów i analiza systemowa 15     15 4
5 Zarządzanie jakością 18       3
6 Wybór 1
Historia muzyki 10      
Historia fizyki 10      
7 Logistyka produkcji 12 Egzamin 10     4
8 Towaroznawstwo 18 Egzamin 18     4
9 Normalizacja w logistyce 12 Egzamin     12 3
10 Techniki komput. we wspomaganiu decyzji log.     16   2
 
  Razem 105 28 46 52 30
126
231

 

Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Przedmiot w języku angielskim 15       2
2 Wybór 2
Negocjacje       16
Metody heurystyczne       16
3 Projektowanie procesów 10   10 12 4
4 Logistyka dystrybucji 12 Egzamin 10     4
5 Transport w systemach logistycznych 12     12 3
6 Ekologistyka 12 10     2
7 Centra logistyczne 12     12 3
8 Zarządzanie relacjami z klientami 10 8     3
9 Projektowanie sieci logistycznej 10     10 3
10 Wybór 1
Nowoczesne technologie produkcyjne 8      
Eyka zawodowa 8      
11 Zintegrowane systemy zarządzania 8     12 4
 
  Razem 109 28 10 74 31
112
221

 

Lp. Przedmioty Semestr VII
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Ochrona własności intelektualnej 15       1
2 Badania rynkowe i marketingowe 10     10 2
3 Przedsiębiorczość technologiczna 10     10 2
4 Podstawy recyklingu 14     10 2
5 Ekonomika transportu 12 10     2
6 Seminarium i praca dyplomowa ***       30 Egzamin 18
7 Technologie informacyjne w logistyce 6   16   3
 
  Razem 67 10 16 60 30
86
153

Uwagi:

  1. Studenci dokonują wyboru specjalności na IV semestrze
  2. Przedmioty bez przypisanego egzaminu kończą się zaliczeniem
  3. * Przedmiot, który zostanie dookreślony zgodnie z aktualnymi potrzebami procesu dydaktycznego wynikającymi z kierunków rozwoju kadry naukowej i zainteresowań studentów
  4. ** Praktyka zawodowa realizowana jest w wymiarze 4 tygodni po 4 semestrze nauki
  5. *** W sylabusie przedstawiono rozliczenie godzinowe 3 punktów ECTS, które przypisane są bezpośrednio zajęciom seminaryjnym i przygotowaniu projektu inżynierskiego. Pozostałe punkty w tym wierszu tabeli (15 pkt ECTS) odnoszą się do egzaminu kończącego studia, tj. egzaminu dyplomowego