Cenwis – centrum naukowo-wdrożeniowe inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego

Cenwis – centrum naukowo-wdrożeniowe inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego

Projekt Cenwis – centrum naukowo-wdrożeniowe inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego”

Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Strona projektu
www.cenwis.tu.kielce.pl


Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014÷2020

Oś Priorytetowa I – Innowacja i nauka

Działanie 1.1 – Wsparcie Infrastruktury badawczo-rozwojowej (B+R)

Cel szczegółowy – Zwiększenie urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej

Całkowity koszt realizacji projektu – 75 510 000,00 zł

Wartość dofinansowania projektu   – 66 854 453,76 zł

Okres realizacji styczeń 2017 r. ÷ grudzień 2020 r.


W skład Centrum wchodzić będzie 12 laboratoriów Politechniki Świętokrzyskiej, w tym:

 • 6 laboratoriów istniejących w strukturach PŚk, które zostaną zmodyfikowane i doposażone aparaturowo
 • 6 laboratoriów nowo utworzonych

Głównymi celami bezpośrednimi projektu są:

 • 1) zbudowanie interdyscyplinarnego unikatowego i innowacyjnego Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego wyposażonego w najnowocześniejszą infrastrukturę badawczo-rozwojową
 • 2) utworzenie zaplecza naukowo-badawczo-wdrożeniowego głównie dla przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego
 • 3) dostępność wytworzonej infrastruktury badawczo-rozwojowej dla zainteresowanych podmiotów na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach
 • 4) zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw prowadzącej do wytworzenia oraz przygotowania do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług
 • 5) wzrost wykorzystania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce regionu
 • 6) wdrożenie mechanizmu umożliwiającego Politechnice Świętokrzyskiej wykorzystanie wspartej infrastruktury B+R do działalności gospodarczej oznaczającego zdolność do generowania przychodów z prowadzenia działalności badawczej
 • 7) wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • 1) rozbudowę istniejącej hali laboratoryjnej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • 2) dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej na potrzeby 12. specjalistycznych laboratoriów badawczych
 • 3) przebudowę węzła komunikacyjnego na terenie kampusu PŚk (wjazd na Parking Główny PŚk)
 • 4) budowę – na Parkingu Głównym PŚk – konstrukcji wsporczych pod instalację paneli fotowoltaicznych wraz z ich montażem oraz podłączeniem do sieci energetycznej Uczelni
 • 5) budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych (w tym szybkiego ładowania) wraz z miejscami postojowymi
 • 6) instalację turbin wiatrowych na dachach hal laboratoryjnych oraz budynku dydaktycznym Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki