IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca

1 listopada 2018 roku ruszył nabór zgłoszeń do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 47. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków
w Genewie w dniach 10 – 14 kwietnia 2019 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów  w Genewie. W dotychczasowych ośmiu edycjach konkursu, nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 16 złotych, 14 srebrnych i 5 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto, laureaci Konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2019.

Nabór zgłoszeń do Konkursu będzie trwać od 1 listopada 2018 r. do 25 stycznia 2019 r.


Aby dokonać zgłoszenia konkursowego, należy zapoznać się z załączonym poniżej regulaminem oraz wypełnić załączone oświadczenie i formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać je na adres: kkot@tu.kielce.pl.

Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej:


           

„Organizacja IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca i promocja na forum krajowym i zagranicznym zgłoszonych rozwiązań – zadanie finansowane w ramach umowy 620/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych  na działalność upowszechniająca naukę”
IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” została objęta patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju