Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej Prof. Andrzejowi Radowiczowi

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej Prof. Andrzejowi Radowiczowi

Profesor zwyczajny Andrzej Radowicz – wybitny nauczyciel i uczony o bogatym dorobku akademickim, autorytet naukowy w kraju i za granicą – urodził się w 1938 r. w Poznaniu. Studia wyższe ukończył w 1961 r. na kierunku fizyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1968 r. nadany Uchwałą Rady Wydziału Mechaniczno–Technologicznego Politechniki Poznańskiej. Rada ta w 1973 r. nadała Mu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie mechaniki technicznej. W 1991 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Profesor Andrzej Radowicz pracę naukową rozpoczął w 1961 r. w Politechnice Poznańskiej. Od 1971 r. pracuje w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach – wówczas Wyższej Szkole Inżynierskiej założonej w 1965 r. Jego inicjatywie i zaangażowaniu ówczesna uczelnia zawdzięcza utworzenie szeregu zespołów dydaktyczno-naukowych i laboratoriów oraz rozpoczęcie istotnych dla rozwoju uczelni prac badawczych. Praca organizacyjna i naukowa prof. Andrzeja Radowicza zaowocowała już w 1972 r. uzyskaniem przez Wydział Mechaniczny uprawnień do doktoryzowania w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Wiele wysiłku Profesor włożył w działania zmierzające do przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Świętokrzyską (1974). Profesor Andrzej Radowicz pełnił wiele funkcji na uczelni: m.in. kierownika Katedry Mechaniki, dziekana Wydziału Mechanicznego, prorektora przez cztery kadencje. Profesor Andrzej Radowicz prowadził działalność na rzecz regionu kieleckiego w zakresie organizacji badań dla przemysłu i prac w zagospodarowaniu regionu. W 1973 r. założył kielecki oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, którego przez szereg lat był przewodniczącym. Obecnie jest członkiem zespołu ds. funduszy europejskich na rzecz województwa świętokrzyskiego. Działał na forum Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do której został wybrany przez społeczność akademicką na dwie kadencje. Profesor Andrzej Radowicz zajmuje się problematyką naukową zaliczaną do badań o randze światowej. Główne obszary Jego zainteresowań dotyczą badań własności mechanicznych ciał stałych z uwzględnieniem dynamiki i statyki defektów, zagadnień związanych z warunkami generacji fal powierzchniowych, teoretycznych uwarunkowań niektórych procesów technologicznych oraz problemów generacji pól elektrosprężystych w warstwowych strukturach anizotropowych. Zrealizował 3 projekty badawcze. Dorobek publikacyjny Profesora Andrzeja Radowicza obejmuje około 130 prac naukowych i opracowań badawczych, w tym 2 monografie, 1 rozdział w monografii, 3 skrypty, ok. 60 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych (26 z listy filadelfijskiej). Profesor Andrzej Radowicz jest organizatorem cyklicznych, prestiżowych konferencji naukowych m.in. Workshop on Dynamical Systems skupiającej uczonych z 13 krajów oraz Trends in Continuum Physics we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Berlinie i Politechniką Poznańską. Współpracuje w ramach formalnych umów z kilkoma ośrodkami zagranicznymi, w tym tak znaczącymi jak Uniwersytet Techniczny w Berlinie, czy Instytut Krystalografii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Profesor był współedytorem międzynarodowego wydawnictwa World Scientific. Otrzymał wiele wyróżnień w środowisku międzynarodowym – m.in. jest członkiem – korespondentem International Academy of Technical Education w Mińsku na Białorusi, dwukrotnie otrzymał dyplom Rosyjskiej Akademii Nauk za wyróżniające się publikacje. Profesor Andrzej Radowicz jest promotorem pięciu zakończonych przewodów doktorskich, autorem 25 recenzji prac doktorskich i 3 habilitacyjnych dla ośrodków naukowych w kraju oraz wielu opinii w postępowaniu o tytuł naukowy i stanowiska profesora. Był recenzentem ok. 100 prac badawczych, podręczników i publikacji, w tym również dla renomowanych czasopism o zasięgu międzynarodowym. Za swoją działalność Profesor Andrzej Radowicz był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in. trzykrotnie nagrodami Ministra i wielokrotnie nagrodami JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1975), medalem Za Zasługi Dla Kielecczyzny (1975), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1977); medalem Zasłużony Nauczyciel PRL (1982), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001). Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej uhonorowało Profesora Złotą Odznaką (2008). Profesor Andrzej Radowicz to wybitna osobowość akademicka, która swoją działalnością organizacyjną wywarła pozytywne piętno w środowisku uczelni przyczyniając się do znaczącego jej rozwoju. Jest osobą znaną i cenioną w regionie, kraju i za granicą jako autor znakomitych publikacji, promotor młodej kadry, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Nadanie profesorowi Andrzejowi Radowiczowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej stanowi wyraz uznania Jego pozycji jako uczonego, a także uhonorowania wieloletniej, owocnej pracy w Uczelni.