Nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. dr h.c. Antoninowi Vitečkowi

Nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. dr h.c. Antoninowi Vitečkowi

Profesor Antonín Víteček urodził się w Opawie w Republice Czeskiej (1942). Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technicznego w Pradze (1962) oraz Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej (1967), gdzie uzyskał także stopień doktora nauk technicznych (1972). Stopień docenta w zakresie Cybernetyki Technicznej uzyskał w 1983 r. na Wydziale Mechanicznym Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze. W 1992 r. na Wydziale Mechanicznym Wysokiej Szkoły Banskiej (VŠB) – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie uzyskał stopień docenta habilitowanego .W tym samym roku został mianowany profesorem w zakresie Automatyzacji Maszyn i Procesów Technologicznych. Profesor Antonín Víteček otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Koszycach (2002).

Profesor Antonín Víteček jest uczonym o uznanym autorytecie międzynarodowym. Zajmuje się teorią sterowania układów nieliniowych, sterowaniem optymalnym, doborem nastaw regulatorów analogowych i cyfrowych. W swoich pracach Profesor, niejednokrotnie jako pionier, rozwiązuje problemy sterowania złożonych obiektów mechanicznych przy wykorzystaniu nowoczesnych i niekonwencjonalnych algorytmów sterowania. Jest twórcą czeskiej szkoły sterowania i automatycznej regulacji w układach mechanicznych. Jego koncepcje naukowe i wyniki badań stały się inspiracją i podstawą badań w wielu instytucjach krajowych i zagranicznych.

Bogaty dorobek publikacyjny prof. A. Vítečka to 393 publikacje (w tym 111 za granicą) m. in.: 1monografia; 2 książki, z których jedna uzyskała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej, 40 skryptów akademickich i materiałów pomocniczych, 251 publikacji naukowych w postaci artykułów i referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Dorobek publikacyjny Profesora jest owocem Jego współpracy z uczonymi z ośrodków naukowych krajowych (Uniwersytet Techniczny w Brnie, Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze, Uniwersytet Tomasza Batii w Zlinie) i zagranicznych (Słowacja – Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie, Polska – AGH i Akademia Pedagogiczna w Krakowie).

Godna odnotowania jest współpraca Profesora z zakładami przemysłowymi: Kombinatem Hutniczym Vitkovice w Ostrawie, Nową Hutą w Ostrawie, Fabryką Żelaza i Drutu w Boguminie, Instytutem Hutnictwa Żelaza w Dobrej, Kombinatem Hutniczym w Trzyńcu, dla których wykonał ok. 40 prac zleconych. Wiele z tych prac zostało wdrożonych do przemysłu m. in. projekt regulacji ciśnienia argonu przy odlewaniu ciągłym taśmy amorficznej oraz eksperymentalny układ regulacji poziomu roztopionej stali przy odlewaniu ciągłym.

Profesor Antonín Víteček jest wybitnym nauczycielem akademickim. Wypromował 15 doktorów i 120 magistrów. Był recenzentem wielu prac doktorskich, habilitacyjnych oraz autorem opinii w postępowaniach dla mianowania profesorów. Skupił wokół siebie grono ambitnych, aktywnych naukowców, którym podobnie jak Profesorowi, zależy na rozwoju prezentowanej dyscypliny naukowej. Jest członkiem wielu rad naukowych w instytucjach krajowych (m.in. Senatu Akademickiego Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Akademii Inżynierskiej Republiki Czeskiej) i zagranicznych (m.in. Komitetu Narodowego i Międzynarodowego DAAAM). Profesor przewodniczył także komitetom organizacyjnym i naukowym wielu międzynarodowych konferencji naukowych.

Od 2004 r. prof. Antonín Víteček jest pracownikiem Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej, gdzie wniósł znaczący wkład do rozwoju kształcenia w zakresie automatyki i robotyki – kierunku, który znalazł się na priorytetowej liście polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tzw. kierunków zamawianych – kluczowych dla rozwoju gospodarki narodowej. Jego zaangażowanie przyczyniło się w znacznym stopniu do uzyskania przez Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn praw do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka.

W działaniach Profesora na niwie badań naukowych – ich popularyzacji i umiejętności zastosowania w praktyce, w działalności organizacyjnej i dydaktyce, w opiece nad młodymi pracownikami nauki widoczna jest Jego pasja twórcza. Praca naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesora Antonína Vítečka została wysoko oceniona i nagrodzona medalami wielu uniwersytetów m. in.: Srebrnym Medalem Uniwersytetu Technicznego w Brnie, Medalem Georgia Agricoly Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, Medalem Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, Medalem Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu w Libercu, Medalem Tomasza Batii w Zlinie oraz złotymi i pamiątkowymi medalami wielu wydziałów uczelni technicznych krajowych i zagranicznych.

Nadanie profesorowi Antonínowi Vítečkowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej stanowi wyraz uznania Jego pozycji jako uczonego, a także jest wyrazem wdzięczności za pracę Profesora dla rozwoju Uczelni.