Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej Prof. dr hab. inż. Jerzemu Buzkowi, dr h.c.

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej Prof. dr hab. inż. Jerzemu Buzkowi, dr h.c.

Profesor Jerzy Buzek – wybitna postać polskiego i europejskiego życia publicznego – urodził się w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim w 1940 roku. W 1963 r. ukończył Wydział Mechaniczno – Energetyczny Politechniki Śląskiej uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanika – energetyka. Tutaj również w 1969 r. obronił pracę doktorską przed Radą Wydziału Chemicznego. Po studiach pracował w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach prowadząc również zajęcia w Politechnice Śląskiej a następnie w Politechnice Opolskiej. W 1971 r. odbył staż naukowy w Uniwersytecie w Cambridge. W 1979 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 1997 r.

Od 1992 r. prof. Jerzy Buzek kierował ogólnopolskim zespołem specjalistów opracowujących ekspertyzę PAN w dziedzinie ochrony środowiska oraz współorganizował Konsorcjum Ochrony Powietrza. Był członkiem i Sekretarzem Naukowym Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz Rady Redakcyjnej czasopisma „Inżynieria Chemiczna i Procesowa”. Reprezentował Polskę w Międzynarodowej Agencji Energii. Jest współzałożycielem Polsko – Niemieckiej Sieci Naukowej INCREASE skupiającej 23 instytucje naukowe i 40 przedsiębiorstw. Profesor jest także założycielem Instytutu Pro Publico Bono w Krakowie oraz Polonijnej Szkoły Dyplomacji w Akademii Polonijnej, w Częstochowie. Od 2010 r. jest członkiem Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

Prof. Jerzy Buzek zajmował się szerokim kręgiem zagadnień związanych z teorią i zastosowaniami inżynierii procesowej. Publikował prace z dziedziny wymiany masy i ciepła, oczyszczania gazów odlotowych z instalacji przemysłowych, w szczególności odsiarczania spalin, optymalizacji ekonomicznej instalacji przemysłu chemicznego.

Bibliografia naukowa prof. Jerzego Buzka obejmuje monografię, ponad 50 artykułów publikowanych głównie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, około 70 opublikowanych referatów na konferencjach naukowych oraz ponad 100 niepublikowanych prac. Profesor Jerzy Buzek jest autorem trzech patentów, 16 recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz promotorem pięciu zakończonych przewodów doktorskich.

W 1980 r. prof. Jerzy Buzek rozpoczął działalność w NSZZ Solidarność. Był delegatem na I Krajowy Zjazd delegatów, przewodniczył: I, IV, V i VI Zjazdowi Związku. Powstanie AWS wiąże się z aktywnym wejściem Profesora Jerzego Buzka do polityki. Od 1997 r. był koordynatorem zespołu ekspertów gospodarczych AWS, posłem na Sejm RP (1997 – 2001).

W latach 1997-2001 prof. Jerzy Buzek był premierem Rządu RP. Kierowany przez Niego Rząd wprowadził tzw. cztery reformy – emerytalną, zdrowia, administracji i oświaty. Premier Jerzy Buzek zainicjował negocjacje w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej. Rząd Jerzego Buzka zakończył negocjacje w 19 spośród 29 obszarów negocjacyjnych i doprowadził do uchwalenia ok. 400 ustaw, z których wiele przyczyniło się do rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Ogromna w tym zasługa Premiera – Jego nowoczesnej, proeuropejskiej postawy.

Prof. Jerzy Buzek przyczynił się do podniesienia międzynarodowej pozycji Polski i tworzenia jej nowoczesnego wizerunku w Europie. W 2004 r. został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego. Przystąpił do EPP – ED. W VI kadencji został członkiem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Pracował w Stałej Delegacji Parlamentu Europejskiego UE – Ukraina oraz w Delegacji ds. stosunków z państwami Azji Południowo – Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo – Wschodniej (ASEAN). W 2009 r. ponownie został wybrany do Parlamentu Europejskiego. Od 14 lipca 2009 r. do 17 stycznia 2012 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Prof. Jerzy Buzek był wielokrotnie odznaczany i honorowany. W 1998 r. został laureatem Nagrody im. Grzegorza Palki. W tym samym roku otrzymał tytuł „Europejczyka Roku” przyznawany przez Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej oraz „Człowieka Roku” przyznany przez tygodnik „Wprost”. W 2006 r. został wybrany „Eurodeputowanym Roku” w kategorii badania naukowe i technologie. W 2007 r. Profesor Jerzy Buzek, z okazji 60-tej rocznicy przyjęcia Deklaracji Praw Człowieka, otrzymał statuetkę gołębia. Za inspirowanie i promowanie europejskiej polityki otwartości i tolerancji otrzymał w 2008 r. I Międzynarodową Nagrodę im. Kazimierza Wielkiego.

Prof. Jerzy Buzek – uczony i polityk światowego formatu – otrzymał tytuł doktora honoris causa uniwersytetów w Seulu, Dortmundzie, Isparcie; Politechniki Opolskiej, Śląskiej, Łódzkiej i Wrocławskiej; Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Wojskowej Akademii Technicznej.

Uhonorowanie Profesora Jerzego Buzka tytułem doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej jest dla Uczelni wielkim zaszczytem i szczególnym wyróżnieniem środowiska naukowego regionu świętokrzyskiego.