Nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. Peterowi Herbertowi Osanna

Nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. Peterowi Herbertowi Osanna

Urodził się w Wiedniu (1941). Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu (1967). Tam też uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii produkcji i metrologii (1973) oraz stopień doktora habilitowanego (1984). Tytuł profesora otrzymał w 1993 r. Profesor P. Herbert Osanna otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Technicznego Cluj – Napoka w Rumunii (1998), Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie, Uniwersytetu Trnawie (2004), Uniwersytetu w Brnie (2006), Politechniki Krakowskiej (1999). Od 2004 r. jest Honorowym Profesorem Uniwersytetu w Miskolcu, a od 2005 r. Honorowym Profesorem Politechniki w Budapeszcie na Węgrzech.

P. Herbert Osanna jest uczonym o uznanym autorytecie międzynarodowym zajmującym się zarządzaniem jakością wyrobów przemysłowych. Jego obszerny, interdyscyplinarny zakres prac obejmuje badania zarządzania jakością wyrobów, specyfikację i weryfikację geometrii wyrobów, metrologię techniczną (głównie współrzędnościową), technikę pomiarów, badania w zakresie nanotechnologii 
i nanometrologii. Ogromne uznanie w środowisku naukowym przyniosły, opracowane przez Profesora, zasady komputerowo wspomaganego systemu do bezstykowego pomiaru wielkości geometrycznych części maszyn. Oryginalnym osiągnięciem jest opracowanie laserowego systemu do pomiaru chropowatości powierzchni. Jego osiągnięcia w zakresie nanometrologii są znaczące.
Opracowany przez P. H. Osannę system kalibracji mikroskopu skaningowego do pomiarów w skali nanometrycznej zainspirował rozwój badań w nowej dziedzinie wiedzy stosowanej – nanotechnologii.
Bogaty dorobek publikacyjny prof. Osanny to 14 monografii, 310 publikacji w  renomowanych czasopismach naukowych, 19 artykułów publikowanych w materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych konferencji. Profesor wygłosił ponad 360 wykładów naukowych w krajach europejskich (w tym kilka w Polsce) oraz w USA, Australii, Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Chile, Chinach, Japonii, Korei, Maroko, Rosji, Turcji i Ukrainie. Brał udział w 10 projektach finansowanych z funduszy UE; programach TEMPUS oraz CEEPUS, w którym ściśle współpracował z Politechniką Świętokrzyską w ramach 6 tematów – jest redaktorem naukowym 5 zeszytów naukowych prezentujących dorobek programu. Dokonał oceny wielu międzynarodowych projektów wykonywanych w ramach UE, w tym dla 6 PR UE. Jest członkiem komitetów wydawniczych 20 czasopism naukowych. W ponad 40 międzynarodowych konferencjach był członkiem komitetów programowych.

O wysokiej pozycji naukowej profesora P. H. Osanny w międzynarodowym środowisku technicznym i naukowym świadczą m.in. fakty: w latach 1976 – 1983 był ekspertem Narodów Zjednoczonych w organizacji UNIDO do spraw kontroli jakości; doradca ds. jakości wyrobów w: Institute for Aircraft Industry w Pekinie, Universidad de Lomas de Zamora w Buenos Aires oraz Istanbul Kültür University. W swoim kraju pełni szereg oficjalnych funkcji m.in. od 1984 r. przewodniczy The Austrian Standards Committee „Geometrical Product Specification and Technical Product Documentation”, jest członkiem Austrian Standards Committee „Quality Management” i „Environmental Management”; jest przedstawicielem Austrii i ekspertem w International Technical Committees for Standarization w sprawach weryfikacji i specyfikacji jakości produktów oraz nanotechnologii. Od 2003 r. jest prezydentem austriackiego Forum Qualitäts – Wissenschaften. Profesor P. Herbert Osanna to wybitny nauczyciel akademicki. Był konsultantem i promotorem ok. 240 prac dyplomowych i 60 rozpraw doktorskich w Austrii, a także w Anglii, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Indiach, Holandii i w Polsce (w tym 3 doktorskich, 2 habilitacyjnych, 1 pracy naukowej w Politechnice Świętokrzyskiej), a także udzielał stałych konsultacji organizując pobyty naukowe pracowników Politechniki w swojej macierzystej uczelni.

Nadanie profesorowi Peterowi Herbertowi Osannie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej stanowi wyraz uznania Jego pozycji w świecie jako uczonego, a także uhonorowania wieloletniej, owocnej współpracy z Uczelnią.