Profilaktyka.Aktywność.Praca – Aktywizacja prozdrowotna pracowników PŚk

Profilaktyka.Aktywność.Praca – Aktywizacja prozdrowotna pracowników PŚk

Politechnika Świętokrzyska i Spółka CenterMed realizują partnerski projekt pt. „Profilaktyka. Aktywność. Praca – Aktywizacja prozdrowotna pracowników Politechniki Świętokrzyskiej”. Projekt współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej,  z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się Poddziałanie RPSW.08.02.01 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej.

Okres realizacji: 1 stycznia 2018 r. – 30 czerwca 2019 r.

Celem projektu jest wdrożenie programu prozdrowotnego, polegającego na kompleksowym przeciwdziałaniu przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 200 pracowników PŚk, (108 kobiet i 92 mężczyzn) mieszkańców województwa świętokrzyskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i mianowania, w wieku aktywności zawodowej z uwzględnieniem osób pracujących i biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym powyżej 50 r.ż. – 100 os.
(54 kobiety i 46 mężczyzn).


Projekt zakłada realizację kompleksowych działań w zakresie:

  • Wstępnej diagnostyki ogólnej z wykorzystaniem wywiadu lekarskiego i psychologicznego, badań fizykalnych wraz z określeniem parametrów fizjologicznych i biochemicznych;
  • Profilaktyki chorób cywilizacyjnych – badania zw. z układem krążenia; narządu ruchu, nowotworami, gospodarki hormonalnej;
  • Konsultacji dietetycznych z analizą BMI;
  • Zajęć usprawniających i wspierających aktywność ruchową typu: basen, siłownia, gimnastyka, fizjoterapia, rajdy piesze, pikniku rodzinnego;
  • Warsztatów psychologicznych i seminariów kształtujących  świadomość prozdrowotną;
  • Ergonomicznego doposażenia stanowisk pracy.

Łączna wartość projektu to 601 015,25 PLN, z czego dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa wynosi 519 965,25 PLN a wkład własny 81 050,00 PLN.

Regulamin projektu, formularz zgłoszeniowy oraz terminy naboru dostępne są w Intrancie PŚk.

Wypełnione i wydrukowane kwestionariusze prosimy składać w zaklejonej kopercie do Biura Projektu – bud. D pok. 31 zgodnie z harmonogramem naboru dostępnym w Intranecie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod wew. nr telefonu – 397 – Anna Śmiłowska – Dział Projektów Infrastrukturalnych.