POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OGŁOSIŁA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
W RAMACH  PODDZIAŁANIA 2.3.4 PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ (PO IR)
„OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ”


Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

  • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej;
  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Nabór wniosków trwa od 22 października 2015r. do 31 marca 2016r.

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł.
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.
  • Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Więcej informacji na stronie PARP.


Usługi dla podmiotów zewnętrznych

Ośrodek Ochrony Własności Intelektualnej świadczy odpłatnie usługi na rzecz podmiotów pozauczelnianych na zasadzie odrębnych umów. Zakres obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie opinii z zakresu ochrony własności przemysłowej,
  • opracowanie umowy dotyczącej prawa własności przemysłowej,
  • badanie stanu techniki,
  • badanie zdolności patentowej,
  • pomoc w sporządzeniu dokumentacji zgłoszeniowej przedmiotów własności przemysłowej.

Kalkulacje cenowe są sporządzane w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy oraz wymaganego nakładu pracy.